دانلود پایان نامه

ی از کار افتادگان به خدمات اجتماعی اضافه شده است. در قرن بیست و یکم با توجه به اهمیت تأمین دایمی هزینه های چنین نظامی، ضرورت یافته است؛ افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیت و هم زمان با آن پایین بودن نرخ رشد جمعیت و تحولات بازار کار نظام تأمین اجتماعی را با محدودیت هایی رو به رو ساخته است. دولت اکنون در تلاش است با انجام اصلاحاتی این مشکل را از سر راه بر دارد و شبکه ی تأمین اجتماعی را برای نسل های آینده تجهیز کند.239
همانگونه که مشخص است دولت اجتماعی است و موظف است در کنار آزادی های فردی حداقل های لازم را برای زندگی شهروندان خود تأمین کند. و در عین حال هر شهروندی موظف است بخشی از مسئولیت تأمین اجتماعی اش را به عهده بگیرد.
نظام تأمین اجتماعی در آلمان بر اساس بیمه اجتماعی بنا شده ولی جایگاه کمک های اجتماعی نیز در آن قابل توجه است. دولت حدود 40 درصد از درآمد کل ناخالص داخلی را به امر تأمین اجتماعی اختصاص داده است.
حق بیمه هر سال متفاوت است و رقم ثابتی ندارد. و محاسبه آن بر اساس میزان سقف درآمد انجام می شود و رقمی بیش از میزان 40 درصد از کارفرما و کارگر به صورت مساوی اخذ می گردد.
در این کشور اساس تأمین اجتماعی بر خود یاری است و با شعار همه برا یکی و یکی برای همه اداره می شود. در این کشور اقشاری که درآمد کمتری دارند حق بیمه کم تری پرداخت کرده و از خدمات بیشتری بهره می برند.
بر اساس قانون بخش اعظم بیمه شدگان اجتماعی در صورت اجباری تحت پوشش سیستم تأمین اجتماعی اولیه قرار می گیرند در مورد منابع نظام تأمین اجتماعی از آنجا که حق بیمه های پرداختی توسط بیمه شدگان نمی تواند به تنهایی تمام هزینه های تأمین اجتماعی را پوشش دهد دولت ناچار است از محل مالیات های دریافتی کمبود آن را جبران کند. علاوه بر نظام بیمه های اجباری اگر حمایت های نظام بیمه ها اجباری کافی نباشد و افراد می توانند به بیمه های خصوصی مراجعه کنند. هر چند که مؤسسات بیمه های اجتماعی اجباری در قالب شرکت های تحت پوشش قرار داده اند. در کنار بیمه ها ی اجتماعی دولت آلمان از ابزارهای مختلفی در جهت ایجاد رفاه عمومی رشد ثبات در کشور بهره می برد. از جمله این ابزار ها می توان به کمک های اجتماعی مانند حق اولاد، کمک مسکن، کمک آموزشی و کمک مادری نام برد. 240
آلمان از جمله کشورهایی است که از بالاترین سطح زندگی در جهان برخوردار است. آلمان بر اساس در جه بندی سازمان ملل از نظر میانگین طول عمر، سواد، درآمد سرانه یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان به شمار می رود. نظام بهداشت و درمان امکان ارائه فراگیر خدمات پرشکی رافراهم کرده و نظام تأمین اجتماعی و صندوق های قانونی بیمه درمانی، بیمه حوادث و نگهداری از کار افتادگان، تأمین دوران پیری و بیکاری از شهروندان در برابر خطراتی که آن ها راتهدید می کند محافظت می کند.241
2.3.3 گفتار دوم )انواع بیمه ها در آلمان
در آلمان 5 شاخه امنیت حقوقی وجود دارد: بیمه درمانی، مراقبت اجتماعی، بازنشستگی، حوادث، بیکاری242
1- بیمه بیکاری
بیکاران در آلمان از حق حمایت مالی برخوردارند. هرکه بیکار است و دردو سال پیش از بیکاری به صندوق قانونی بیمه بیکارپرداخت کرده باشند. از حق بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد. مستمری دوران بیکاری از محل وجوه تأمین شود که نیمی را کارآفرین و نیم دیگر را کارفرما می پردازد. حقوق بیکاری حداکثر از 6 ماه تا 24 ماه پرداخت می شود. پس از آن فرد بیکار می تواند برای تأمین حداقل مایحتاج خود درخواستی را ارائه دهد که میزان آن بر اساس نیاز فرد تعیین می شود. در جریان بحران اقتصادی وجهی که برای جبران کاهش درآمد در نتیجه کاسته شدن از ساعت کار روزانه از محل مالیات های دریافتی توسط دولت به کاراآفرینان پرداخت می شود کارآیی خود را نشان داد. تا در شرایط اقتصادی سخت مجبور به اخراج کار کنان خود نشوند. 243
2- بیمه از کار افتادگی
در سال 1995 نگهداری از کار افتادگان به عنوان ستون پنجم نظام تأمین اجتماعی به اجرا درآمد. هزینه بیمه اجباری نگهداری از کار افتادگان از طریق یک نظام ذخیره سازی و با سهمی تأمین می شود. که به تساوی از کارفرما و کارآفرین دریافت می شود. پیش بینی شده که از طریق سرمایه گذاری امکاناتی برای تأمین بهتر هزینه ی این بیمه ایجاد شود. 244
هزینه بیمه از کار افتادگی بستگی به سن، جنس، شغل و سلامت دارد. ناتوانی دائمی را می توان پس از 6 ماه تأیید نمود که از آن زمان حق بیمه را کارفرما پرداخت می کند.245
3- بیمه حوادث
بیمه قانونی حوادث نوعی بیمه ی تعهد جبران خسارت است که کارفرما به نفع کارآفرینان خود و برای حفظ آنان در برابر حوادث حین کار و یا بیماری ناشی از کار به عهده می گیرد. 246حدود 10 درصد شهروندان آلمانی هر سال دچار حادثه میشوند و بیمه حوادث صرفاً از آن کارکنان دولت نیست بلکه شامل زنان و کودکان نیز میشود .247
4- بیمه درمان
تقریباً همه ساکنان آلمان در یک صندوق بیمه درمانی و یا یک صندوق بیمه درمانی خصوصی عضو هستند. صندوق های بیمه ی درمانی هزینه های درمان توسط پزشک دارو و بیمارستان و پیشگیری را پوشش می دهد. حق بیمه درمانی را کارآفرین و کارفرما می پردازد. بیمه شده نباید برای افراد بیکار تحت تکفل خود بیمه ی بپردازد. 248 در بیمه درمان در ابتدا دارو از جیب پرداخته می شود و پس از آن از طریق صورت حساب هزینه ها پرداخت می گردد.و یا اینکه پزشک برای بیمه نامه ارسال می کند.249
5- بیمه بازنشستگی
بیمه باز نشستگی مهم ترین سهم را در تأمین مالی دوران کهنسالی بیمه شدگان دارد. هزینه های این بیمه با حق بیمه ماهانه ی که شاغلان کنونی و کار فرمایان می پردازد. مستمری بازنشستگانی که هم اکنون دوران باز نشستگی خود را آغاز نموده اند.
این شاغلان با پرداخت حق بیمه باز نشستگی از حق استفاده از حق استفاده از مستمری باز نشستگی در آینده برخوردار شوند.
مستمری بازنشستگی آنان هم از محل بیمه ی نسل بعدی شاغلان پرداخت می شود. در کنار این کارآفرینان و کارفرما نیز با دروان سالخوردگی در تأمین بهتر این دوران سهم دارند.
افراد در تعیین سرنوشت بازنشستگی خود تصمیم گیری می کنند و این امکان نیز وجود دارد که با دریافت حقوق محدودی به عنوان باز نشستگی به کار خود ادامه دهند. بیمه بازنشستگی اجباری نیست بلکه اختیاری می باشد. 15 سال سابقه بیمه شرط اساسی برای باز نشستگی است. افرادی که در حق بیمه خود را 35 سال پرداخت نمایند. می توانند حق باز نشستگی را در 63 سالگی دارا شوند. اشخاصی هم که توانایی شغلی خود را از دست داده باشند و زنان و بیکاران تحت شرایطی خاص می توانند در 60 سالگی باز نشست شوند.250
6- کمک های اجتماعی
شبکه ی تأمین اجتماعی بوسیله درآمدهای مالیاتی تأمین میشود. این کمک ها به افرادی تعلق می گیرد که تنگدست هستند و قادر به تأمین نیاز های خود نیستند. برای این افراد در دوران پیری و کار افتادگی کمک هایی در نظر گرفته شده است.251
7- تأمین شخصی بیشتر برای بازنشستگی
برای تأمین در دوران سالمندی نیز تغییراتی بنیادین انجام گرفته است. البته بیمه باز نشستگی قانونی به عنوان مهم ترین ستون درآمد در دوران کهن سالی باقی خواهد ماند. در کنار آن فراهم آوردن امکانات برای افزایش درآمد در دوره های بازنشستگی از راه به کارگیری ابتکارات شخصی کمک های کارفرماها اهمیت بیشتری می یابد. با آن چه که حقوق بازنشستگی ریستر و هم چنین حقوق بازنشستگی روروپ برای صاحبان مشاغل آزاد نامیده میشود. مدل هایی ارائه شده که با پیش بینی تسهیلات مالیاتی امکان سرمایه گذاری برای بهبود درآمد در دوران بازنشستگی را امکان پذیر می سازد. هم چنین تملک محل سکونت از طریق بازنسشتگی مربوط به منزل شخصی مورد حمایت قرار می گیرد. بخشی از این اصلاحات شامل افزایش سن قانونی برای استفاده از حقوق بازنشستگی از 65به 67 سال است؛ بین سالهای 2012 تا 2035 به دوران بازنشستگی گام به گام و هر سال به مدت یک ماه افزایش خواهد یافت.252
8- قرار داد نسل ها
این نام ساختاری است بر اساس آن منابع پرداخت مستمری بازنشستگی قانونی تأمین می شود؛ در این روش شاغلان امروز با پرداخت حق بیمه ی بازنشستگی پرداخت مستمری نسلی را تأمین می کنند که زندگی فعال شغلی را ترک کرده و وارد دوران بازنشستگی شده است، با این امید که نسل آینده نیز در سال هایی دورتر پرداخت مستمری شاغلان امروز را بر عهده می گیرد. در حال حاضر 80 درصد جمعیت شاغل عضو صندوق بیمه بازنشستگی هستند. علاوه بر پرداخت های کارآفرینان و کارفرمایان دولت فدرال نیز با کمک های خود منابع مالی لازم را برای این صندوق تأمین می کند. این نظام پرداخت از سال 2002 با حمایت نهادهای دولتی از سرمایه گذاری های افراد شاغل برای تأمین بهتر دوران بازنشستگی آنان تکمیل می شود. در کنار بیمه قانون بازنشستگی برای کارآفرینان بخش خصوصی پرداخت مستمری دوران بازنشستگی کارمندان دولت و صاحبان مشاغل آزاد از طریق نظام بازنشستگی کارمندان رسمی دولت و سایر بیمه ها تأمین می شود.253
9- تأمین اجتماعی و حمایت از خانواده
حمایت از خانواده در آلمان اهمیت زیادی داشته و مورد توجه جدی دولت قرار دارد. برای این که زنان و مردان بیش از پیش تصمیم به بچه دار شدن بگیرند طرحی تدوین شده که بر اساس آن از سال 2007 به جای حق اولاد از محل درآمد های مالیاتی ماهانه مبلغی به تناسب درآمد به عنوان حق والدین پرداخت می شود؛ بر اساس این طرح پدر و مادری که به خاطر نگهداری از فرزند از محل کار خود مرخصی می گیرند برای مدت یک سال 67 درصد از اخرین مبلغ خالص درآمد ماهیانه ی خود را حداکثر تا سقف 1800 یورو دریافت خواهد شد. این پول ولی در صورتی برای تمام مدت یاد شده پرداخت خواهد شد که پدر برای این منظور حداقل دو ماه در منزل بماند. با این شرط می بایست نگه داری از فرزند برای پدران نیز به امری عادی تبدیل شود. دولت تلاش دارد هم زمان با این اقدام امکانات مراقبت از کودکان را نیز گسترش دهد. بنا به قانونی که تاکنون اجرا میشد کودک حق داشت از سومین سالروز تولد تا زمان ورود به مدرسه از کودکستان استفاده کند. در آینده کیفیت نگهداری از کودکان در تمام ساعات روز بهبود خواهد یافت…..
اقدام مهم دیگر برای حمایت از پدر و مادر های جوان حق استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مدت سه سال در دوران نوزادی کودک و برای نگه داری و تربیت اوست. پدر و مادرهای جوان هم چینن حق دارند در صورتی که شرایط محل کارشان اجازه دهد به صورت نیمه وقت کار کنند.254
10 – خدمات پزشکی برای همه
آلمان از جمله کشورهایی است که بهترین خدمات پزشکی را در جهان عرضه می کند وجود شمار زیادی بیمارستان، پزشک و مؤسسات پزشکی امکان ارائه خدمات درمانی را برای همه فراهم کرده است. نظام درمانی با بیش از چهار میلون شاغل یمی از اشتغال زا ترین بخش ها در کشور است. در مجموع 10-4درصد از هزینه های ناخالص ملی -1%5 درصد بیش از میزان متوسط در کشورها ی عضو سازمان همکاری و توسعه اروپا به هزینه های خدمات پزشکی اختصاص می یابد. بر اساس قانون کاهش هزینه، که در چهارچوب اصلاحات در نظام درمان تاکنون به اجرادرآمده سرانه هزینه های درمان در آلمان در مقایسه با سایر اعضای سازمان همکاری و توسعه اروپا کم ترین افزایش را در سال های اخیر داشته است.255
علاوه بر این موارد برای زنان حقوق دیگری نیز برای زنان پیش بینی شده است که بیمه مادری نام دارد که تحت عنوان کمکهای اجتماعی به زنان پرداخت می شود ودر حق بر رفاه زنان مورد بررسی قرار میگیرد.
11- بیمه خانواده
این بیمه شامل بیمه درمان، مسئولیت شخصی، مدت عمر، بیمه از کار افتادگی، بیمه خانه، بیمه از کارافتادگی کودک، بیمه درمانی سفراست.256
12- بیمه دانشجویان
بیمه درمانی، مسئولیت شخصی(اگر پدر و مادر بیمه نیستند) بیمه از کار افتادگی، و بیمه سفر از مواردی است که در بیمه دانشجویان جای می گیرد.257
13- بیمه خویش فرما
این بیمه بیمه شخصیت مسئولیت، بیمه درمانی، از کارافتادگی و… است.258
14- بیمه عمر
یکی از بیمه ها که برای خانواده پیش بینی شده است بیمه عمر است چراکه معمولاً بیمه بازنشستگی تکافوی زندگی را نمی کند و از این رو این بیمه پیش بینی شده است. علاوه بر این، این بیمه تضمینی برای پرداخت وام بانک هاست. مشارکت در این بیمه بر اساس سن، سلامت، شغل، فعالیت های تفریحی است.259
3.3.3 گفتار سوم ) حق بر احزاب
حق بر احزاب در ماده 25 امده منشور حقوق اروپایی آمده است.
هرشهروند حق دارد بدون محدودیت های بی دلیل و تمایز در این موراد مشارکت داشته باشد:
– در اداره امور عمومی مستقیماً با بواسطه انتحاب آزاد نمایندگان
– در شراطی کلی به مشاغل عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.
– در محدوده زمانی معین، همگانی، برابر ومخفی انتحابات که در آن اراده رأی دهندگان شرط است انتخاب شوند.260
این حق بنیادین در قانون اساسی آلمان در اصل نهم پیش بینی شده است و از تبادل نظر و مشارکت سیاسی شهروندان به منظور توسعه سیاسی و فرهنگی حمایت می کند و این احزاب سبب همزیستی مسالمت آمیز میان مردم است.261
قانون اساسی احزاب را وسیله ی ضروری برای تصمیم گیری