دانلود پایان نامه

تفاوت که تمایل به مدیریت بدن سنجیده می شود نه رفتار.
این گویه ها در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت پرسیده می شود و از پاسخگویان پرسیده می شود که چقدر تمایل دارید کار‌های زیر (مدیریت بدن) را انجام دهید:
– خیلی کم -کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد
در این تحقیق تمایل به مدیریت بدن در قالب طیف لیکرت و با نمرات 43 تا 215 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است
3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی
« نگرش عبارت است از واکنش عصبی، مثبت یا منفی نسبت به یک معنی انتزاعی یا شی ملموس» (بروولد 1970، به نقل از مهرآسا،1387: 139).
تعریف آلپورت از نگرش:
نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه سازمان یافته و تاثیری هدایتی یا پویا بر پاسخ‌های فرد در برابر کلیه اشیا با موقعیت‌های که به آن مربوط می شود.
عناصر نگرش‌ها:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه تشخیص بیماری، اندازه گیری