دانلود پایان نامه
همانطوری که قبلا گفتیم مار در میان هندوان، افریقاییان، سرخ پوستان و چین مظهر آبهای زیرزمینی و جویبار و نوزایی بوده است. احتمال دارد که نقش مار در شکل 3 نماد جویبار باشد. (آمیه ، پیر ، تاریخ ایلام ، مترجم شیرین بیانی ، تهران ، 1372 – ص 59)
مار همواره از درخت و ماه نگهداری می کند و نماد آب می گردد و از حیوانات منتسب ماه است. در نقش های شوش رابطه ماه و مار و پیوند آنها با باران که همیشه مراقبت درخت ماه می باشد به چشم می خورد مار شاخدار نماد شناخته شده ماه است. همچنین مار به عنوان الهه باروری شناخته می شد. ارتباط مار با الهه باروری را اینطور توجیه می کنند که به علت مواج بودن فرم بدن حیوان در حین حرکت او را مرتبط با آب می دانستند. مار را می توان به نهاد خدایانی مانند این شوشینگ و کیریریش دانست چرا که آنها خدای خدایان و فرمانروا هستند و به خدایان زیرزمین معروف هستند و آگاه هستند به آنچه برای مردگان و درون زمین اتفاق می افتد. نقش مار روی درپوش ظروف به عنوان محافظ کار شده است.
5-8-3ماهی
ماهی چون به آب زنده است از آن به عنوان نمودی بر آب و باران و تازگی و طراوت استفاده می شده است. ماهی را برای تجسم دریا و آب که منشا باروری شناخته می شد به کار می بردند. همانطوری که در شکل 4 می بینیم ماهی روی شانه ظرف کشیده شده است و نقش تمام ظرف با خطوط مواج مشخص شده است که نشانه آب است. (یاحقی ، محمد جعفر ، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ، ص 386 و 387 )

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره دی اکسید کربن، نفوذپذیری

شکل4 : ظرف سفالی با نقش ماهی_3000ق.م
5–84نقش آب
آب همیشه نقش مهم و تعیین کننده ای در زندگی بشر داشته . تا آنجا که تمدن ها تماما در اطراف آب ها بر پا شده اند در سفالینه های شوش نوعی سگ به عنوان نماد آب دیده می شود. شکل 5 خطوط موجی شکل نیز نماد آب است.
نقش مرغان در اروپا که در مرداب ها زندگی می کنند اشاره ای بر اهمیت آب است که برای حیات ضروری است. در قدیم اهمیت آب بدان گونه بود که آب را در کنار باد و خاک و آتش قرار داده و آنها را به وجود آورندگان عالم و گردانندگان نظام هستی می دانستند و همواره آنها را گرامی و مقدس می شمرده اند.
شکل5 : نقش سگ روی جام_3500 ق.م
منبع تصویر: نقوش زینتی در ایران زمین-جلیل ضیاء پور
5-8-5نقش خورشید
استنباط مردمان شوش از طلوع و غروب کردن خورشید این بود که خورشید از زمین بیرون می آمده و پس از طی خط مسیری معین در آسمان به نقطه دیگری از زمین فرو می رفته است و تمام شب را در دالانهای زیرزمینی با خدایان به سر می برده است.
(همانطوری که قبلا گفتیم نام خدای خورشید و این شوشینگ، فرمانروایان تاریکی و روشنایی و مالکان مرگ و زندگی همیشه در کنار یکدیگر و به عنوان شهود آمده است) برای آنها شکی وجود نداشته که زیرزمین خدایان دیگری زندگی می کنند، ضما چون خورشید به زندگی آنها رنگ و رونق می بخشید، هست و نیست خود را از وجود خورشید می دانستند و به ستایش آن می پرداختند. در شوش نقش خورشید بیشتر به صورت صلیب شکسته روی ظروف سفالی دیده می شود. همیشه برای شوشی ها خورشید اهمیت خاصی داشته است. شاید از آن وقتی که شوش به زندگی کشاورزی گرایش پیدا کرد و دریافت که خورشید سبب باروری زمین و پرورش گیاهان و موجب گرم کردن و نیرو بخشیدن به انسان می شود ستایش گردیده است. خورشید همواره مظهر عمر جاویدان و شکوه و جلال سلطنت نیز شمرده می شده است، تا آنجا که تاج پادشاهان دارای کنگره یا شعاع نوری بوده است. بز کوهی را حیوان خورشید می نامند. (شکل 6)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتارهای ضد شهروندی، ابعاد فرسودگی شغلی

شکل 6 : نقش خورشید به صورت صلیب شکسته
که درون شاخهای خمیده این حیوان قرار می گرفته است و گاهی خورشید شبیه به ستاره چند پر یا گل چند پر در میان شاخهای بز کوهی دیده می شود. (شکل 7)

شکل7 : نقش خورشید به صورت گل چند پر_3000ق.م
شاید تصویر شیرها و حیوانات شاخدار، منسوب به خدای خورشید باشند. عقاب آسمان مرغ متعلق به خورشیداست و شکار ماه در چنگال خود دارد. از دیگر حیوانات منسوب به خورشید می توان از گوزن و گاو نام برد.( شکل8) (دکتر بختورتاش ، ن-نشان راز آمیز گردونه خورشید ، گردونه مهر – ص 25)