داستان حضرت ابراهیم (علیها السلام) همراهی این دو اصل با همدیگر و استفاده آن دو در کنار هم را به روشنی می‌توان درک کرد. آنجا که ایشان از آزر می خواهد که به خاطر علمی که خداوند به وی عطا کرده، از او پیروی نماید، به انذار و تبشیر وی می‌پردازد.<br/” title=”br”>br />
در ادامه همین گفتگو بعد از آنکه از سوی آزر به سنگسار شدن تهدید می‌شود، در پاسخ وی، به جای تهدید دوباره ، به او وعده استغفار می‌دهد.

مطلب مرتبط :   ، بارت، می‌، سوسور، معنی‌، اجتماعی‌