جنبه‌های از دیدگاه باختین که دیدگاه گلدمن را تکمیل می‌کند، عبارت است از «رجوع به فرهنگ مردمی که افق و مصالح برخی از آثار بزرگ است. و نیز تجسم جهان نگری‌های متفاوت در انواع سخن‌های متفاوتی که انواع رمان را تقسیم می کنند« فرهنگ مردمی پدیده‌ای جمعی است و نوعی میانجی تکمیلی را نشان می‌دهد. که به مفهوم جهان نگری مورد نظر لوکاچ و گلدمن افزوده می شود.
این میانجی نقش اساسی دارد زیرا که پدیده‌ای از زبان است. که پذیرای بررسی زبان شناسی و نقد ادبی است. زایندگی نظرگاه باختین خاصه از آن روست که جامعه‌شناسی ادبیات، فراسو یا برون سوی زبان را تحلیل نمی‌کند. بلکه به مطالعه ساختارهای اجتماعی از این لحاظ که سخن می گویند و سخنانشان نوشته می شود می‌پردازد. (پوینده، 15:1390)

2-5-1-6 جامعه شناسی ادبیات و تقسیمات کلی آن
1- جامعه‌شناسی پدیده ادبی
2- جامعه‌شناسی آفرینش ادبی
3- جامعه شناسی محتوای اثر ادبی (جامعه‌شناسی درون مایه‌ها‌)
2-5-1-7 جامعه شناسی پدیده ادبی

استغفار کردن:

مطلب مرتبط :   دیپلماسی، اینترنت، دموکراسی، پیامهای، شهروندان، رینگولد