دانلود پایان نامه

و نشان ویژه معرّف نشریه که در قانون مطبوعات مجازات حبس از شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال برای آن در نظرگرفته شده است، با توجه به نوع جرم که به ندرت در جامعه اتفاق می افتد و افراد به ندرت از این طریق مورد اغفال واقع می شوند و همچنین با توجه به اینکه نشریه همواره در دسترس عموم بوده وسوء استفاده از آن از طریق بکار بردن نام ونشان یک نشریه خاص در نشریه دیگر براحتی مورد شناسایی قرار می گیرد، لذا به ندرت شاهد ارتکاب چنین جرائمی در سطح کشور می با شیم و مجازات فوق الذکر در جهت باز دارندگی و ارعاب مجرم کافی به نظر می آید.
در حالت کلی باید بیان داشت که دربسیاری از موارد قوانین فعلی برخوردار از میزان مجازات مناسب وکافی برای ناقضین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و همچنین حقوق پدیدآورندگان نرم افزار ها نبوده و علیرغم اینکه در قوانین موضوعات و شرایط حمایت از یک اثر مورد اشاره قرارگرفته است،اماتضمین های کیفری مناسبی در جهت حمایت از این آثار با توجه به پیشرفت جوامع و گستردگی تجاوزها به حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد.امری نامعقول است که جوامع مسیر تکامل و پیشرفت را بپیمایند،ولی قوانین موجود درآن جوامع،قدیمی باقی مانده و همسو با این پیشرفت وترقّی نباشد.نتیجه چنین وضعی نا کارآمدی قوانین در برخورد با متجاوزانی خواهد بود که با بهره گیری از راه های متنوع تجاوز به حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری، ضمن کسب سود برای خویش،زیان های فراوانی را بر پیکره اقتصادی جامعه وارد می سازد البته در جهت کارآمد ساختن قوانین و بهبود وضعیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری پیش نویس جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری توسط کارگروه و افراد متخصص در این رشته حقوقی تدوین شده که علاوه بر بهبود شرایط حمایت از مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجراهای کیفری سنگین تری نسبت به قوانین لازم الاجرای امروزی برای مرتکبان جرائم مربوط به این شاخه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است؛امری که دربازدارندگی از ارتکاب جرائم که یکی از مهمترین اهداف مجازاتها می باشد،می تواند نقش مؤثرتری داشته باشد.بنابراین ضرورت جامعه اقتضا داردکه با تصویب و لازم الاجرا شدن این لایحه جامع درجهت رفع بسیاری از نقص های موجود در قوانین فعلی و همچنین عدم تناسب میزان مجازاتها باشدت جرائم ارتکابی اقدام شود تا بدین طریق شاهد برخورد قاطع تر با مجرمان و افزایش کیفیت و کمیّت آثار ادبی و هنری در سطح جامعه باشیم.
1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی