جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و …

0 Comments

علی رغم این محدودیت ها و لزوم اصلاح بیشتر، نتایج این مطالعه از قابلیت TIPI ، به عنوان ابزار موثر برای اندازه گیری پنج عامل بزرگ، حمایت می کند. ما همراه با سایر مولفان، جایگزینی TIPI را در همه نوع مطالعات به جای مقیاسهای سنتی غیر معمول می دانیم. مقیاس های کوتاه وقتی که تمرکز اصلی بر شخصیت است یا وقتی جنبه های خاص از شخصیت مورد بررسی است و هنگامی که وقت و منابع برای اجرای مقیاسها بزرگ قابل دسترس است، الویت نداشته و غیر قابل ضمانت است. با این وجود، ایجاد مقیاسهای کوتاه جدید و مناسب می تواند به جامعه علمی بررسی صفات در حوزه های گوناگون پژوهش روانشناسی کمک کند و حیطه ی دانش بین فردی را توسعه دهد. خلاصه، محققان باید علیه استفاده بی رویه ی مقیاسهای کوتاه تر برحذر باشند و به اصلاح این مقیاس ها ادامه دهند. با وجود این، جای که اختصار یک الویت است، مقیاس های کوتاه مزیت های قابل ملاحضهای دارند.
فهرست منابع
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
آناستازی، آن.(۱۳۷۹). روان آزمایی. ترجمه محمد نقی براهنی. تهران. دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ.
آلن. اُ، راس.(۱۳۷۳). روانشناسی شخصیت(نظریه و فرآیندها). تهران، موسسه انتشارات بعثت.
انیسی،جعفر؛ مجدیان، محمد؛ جوشن لو، محسن، گوهری کامل،زهرا.(۱۳۹۰). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو در دانشجویان.مجله علوم رفتاری.دوری ۵٫ شماره ۴، ۳۵۱-۳۵۵
اصغری مقدم، محمد علی؛ حکیمی راد، الهام و رضازاده، طاهره.(۱۳۸۷). اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدید نطر شده پرسشنامه حالت و صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی.مجله دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره ۲۸، ۲۱-۳۵٫
اصغری مقدم، محمد علی؛ مقدسین، مریم و دیباج نیا، پروین. (۱۳۹۰). بررسی پایایی و اعتبار ملاک نسخه فارسی پرسش نامه حالت-صفت بیان خشم در یک جمعیت بالینی.مجله دانشور رفتار، سال سوم شماره ۵، ۷۵-۹۶٫
بخشی پور، عباس و باقریان خسرو شاهی، صنم. (۱۳۸۵). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنگ- فرم کوتاه (EPQ-RS).روان شناسی معاصر،۱(۲)،۳-۱۲٫
بخشی پور، عباس؛ دژکام، محمود(۱۳۸۴).تحلیل عاملی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی. مجله روانشناسی، سال نهم، شماره ۴، ۳۶، ۳۵۱-۳۶۵٫
بشارت، محمد علی؛ کوچی، صدیقه؛ دهقانی، محسن؛ فراهانی، حجت اله و مؤمن زاده، سیروس.(۱۳۹۰). بررسی نقش تعدیلکننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن.مجله دانشور رفتار، سال نوزدهم، شماره ۷، ۱۰۳-۱۱۳٫
پروین، لارنس ای.(۱۳۷۴). روانشناسی شخصیت، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، جلد اول، تهران، مؤ سسه خدمات فرهنگی رسا.
پورافکاری، نصرت اله(۱۳۷۳). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، جلد دوم، تهران، چاپ فرهنگ معاصر.
جوشن لو، محسن؛ دائمی، فاطمه؛ بخشی، علی؛ ناظمی،سپا؛ غفاری،زهرا.(۱۳۸۹). ساختار عاملی نسخه تجدید نظر شده فارسی پرسشنامه شخصیتی نئو در ایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.سال شانزدهم. شماره ۳، پاییز۱۳۸۹، ۲۲۰-۲۳۰٫
چلبیا نلو، غلامرضا؛ گروسی فرشی، میر تقی.(۱۳۸۹).رابطه آزمون شخصیت پنج عاملی NEO-PI-Rبا آزمون SCL-90-R : نگاهی به قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سلامت روانی. مجله علوم رفتاری.دوره ۴، شماره ۱، ۵۸-۵۱
حق شناس، حسن.(۱۳۷۸). هنجاریابی آزمون نئو، فرم تجدید نظر شده.فصل نامه اندیشه و رفتار،شماره ۱۶، ۴۷-۳۸٫
دائمی، فاطمه؛ بخشی، علی؛ جوشن لو، محسن(۱۳۹۲). آیا می توان از NEO-FFIبرای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت در ایران بهره برد. مجله دانشور رفتار. سال بیستم.شماره ۹، ۹۵-۱۰۶٫
روشن چسلی، رسول؛ شعیری، محمد رضا؛ عطری فرد، مهدیه؛ نیکخواه، اکبر؛ قائم مقامی، بهاره و رحیمی راد، اکرم.(۱۳۸۵).
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی نئو(NEO-FFI). مجله دانشور رفتار، سال سیزدهم،شماره ۱۶، ۳۷-۲۷٫
سیاسی، علیاکبر(۱۳۸۸). نظریههای شخصیت یا مکاتب روانشاسی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
شاملو، سعید(۱۳۷۷)، مکتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت،انتشارات رشد.
شولتز، دوان؛ الن شولتز، الن(۱۳۷۸). ترجمه یحیی سید محمدی.نشر هما، چاپ دوم، چاپخانه جدیت.
سلطانی زاده، محمد؛ ملک پور، مختار و نشاط دوست، حمید طاهر.(۱۳۸۹). رابطه بین عاطفه ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان.مجله دانشور رفتار، سال نوزدهم، شماره ۷، ۵۳-۶۴٫
شعیری، محمد رضا؛ عطری فرد،مهدیه و شمشادی، آزیتا.(۱۳۸۶). ساخت عاملی مقیاس درجه بندی حرمت خود(SERS).
صاحبی، علی؛ اصغرث، جواد؛ سادات سالاری، راضیه.(۱۳۸۴). اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی برای جمعیت ایرانی.فصل نامه روانشناسی تحولی. سال اول، شماره ۴٫
عبادی، غلامحسین؛ دلاور، علی؛ نجاریان، بهمن(۱۳۸۴). هنجاریابی پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل فرم E
در شهر اهواز. دانش و پزوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان). شماره ۲۶، صص ۳۶-۱۷
فیست، جس و فیست، گریگوری جی.(۱۳۸۹). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران. نشر روان.
کریمی، یوسف(۱۳۸۰). روانشناسی شخصیت، تهران، موسسه نشر ویرایش.
کلاین، پل (۱۳۸۱). راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه صدرالسادات، جلال و مینایی،اصغر، چاپ اول تهران، انتشارت سمت.
گروسی فرشی، میر تقی(۱۳۸۰). رویکرد نوین در ارزیابی شخصیت(کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر جامعه پژوه.
گروسی فرشی، میر تقی(۱۳۷۷). هن

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و عوامل شخصیت در ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جایابی آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیلی ویژگی ها و ساختار عاملی آن بین دانشجویان دانشگاههای ایران. پایان نامه دوره دکتری روانشناسی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشگده علوم انسانی.
مایلی. پ، ربرتو(۱۳۸۷). ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت. ترجمه محمود منصور، تهران، موسسه انتشارت دانشگاه تهران.
مظفری، شهناز؛ هادیان فرد، حبیب.(۱۳۸۲). روانشناسی مثبت- احساس شادمانی ذهنی.فصلنامه تازه های روان درمانی، سال نهم، شماره۳۱-۳۲، ۷۸ تا۱۰۰٫
مظفری، شهناز.(۱۳۸۲). همبسته های شخصیتی شادمانی ذهنی بر اساس الگوی پنج عاملی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ملیانی، مهدیه؛ طاولی آزاده؛ خدابخش، روشنک؛ بختیاری، مریم(۱۳۸۸). مقایسه نتایج آزمون ۱۶ عاملی کتل در مورد داوطلبین آزاد و متقاضیان استخدام. فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی سازمانی، سال نخست، شماره ۱ زمستان ۱۳۸۸، ۴۵-۳۹
نیلفروشان، پریسا؛ احمدی، سیداحمد؛ فاتحی زاده،مریم؛ عابدی،محمد رضا؛ قاسمی، وحید.(۱۳۹۰).بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراه. دوره ۷٫ شماره۴٫
نصرت آبادی, م., جوشن لو, م., و جعفری کندوان, غ. (۱۳۸۵) . بررسی پایانی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان. روانشناسی تربیتی(۵), ۱۲۳-۱۴۸٫