تحت عنوان بخش مرکزی جهان اسلام محسوب میشوند. اساس این تقسیم بندی ممکن است به لحاظ بحران ها و مشکلات اصلی جهان اسلام یا اهمیت بخش مرکزی بوده باشد.

2-1-1- وسعت جهان اسلام
کل جهان اسلام با وسعتی بیش از 31 میلیون کیلومتر مربع حدود 22 درصد مساحت خشکیهای کرهی زمین را در بر میگیرد که بدنهی اصلی آن به شکل مستطیلی از کرانههای اقیانوس اطلس و شمال آفریقا تا خاورمیانهی اسلامی، آسیای مرکزی، جنوب غربی آسیا، بخش بزرگی از هند، تمام بنگلادش و کشورهای جنوب شرق آسیا و در حقیقت بخش عمده ای از قاره ی آسیا و آ فریقا و بخشی از اروپا را شامل میشود. از یک دیدگاه مجموعهی 57 کشور اسلامی که به طور رسمی عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند به سه گروه : کشورهای آسیایی (جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی) با مساحتی حدود 5/9 میلیون کیلومترمربع،کشورهای آفریقایی با مساحتی حدود 8/6 میلیون کیلومترمربع و گروه کشورهای عربی با 14 میلیون کیلومتر مربع تقسیم می شوند. (همان: 165-161)
در این بین، سه کشور سودان ( با مساحت 2,503,890 )، عربستان سعودی ( با مساحت 2,149,690 کیلومتر مربع ) و الجزایر ( با مساحت 2,381,741 کیلومتر مربع ) حدود 27 درصد مساحت کشورهای جهان اسلام ر ا در بر میگیرند و کشورهای کوچکتری هم چون مجمع الجزایر مالدیو در اقیانوس هند ( با مساحت 298 کیلومتر مربع )، جزیرهی بحرین ( با مساحت 692 کیلومتر مربع) و برونئی ( با مساحت 570 کیلومتر مربع ) جزو کشورهای کوچک سازمان کنفرانس اسلامی محسوب می شوند.
لازم به یادآوری است کل مساحت جهان اسلام حدود سه برابر قاره ی اروپا و نزدیک چهار برابر وسعت قاره ی اقیانوسیه است که این وسعت و موقعیت نسبی و ریاضی از منظر جغرافیای سیاسی و دیدگاههای ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است. (گلی زواره، 1385: 166)