دانلود پایان نامه

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﮔﺮداﺑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻨﺎه آﻟﻮد و ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎن آور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد ، .(1380
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :

-Quay -Autistic

1

2

41

2 – 4- 1 ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر : از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و روان ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ واﻻس و ﮐﺎﻓﻤﻦ ) 1 ( 1978 ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺎم دار روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را در رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺪﯾﺪ آورد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮای اداره ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻟﻮﯾﺖ 2 ، 1977 ، واﻻس و ﮐﺎﻓﻤﻦ ، . ( 1978

2-2- 4 آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا زﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد : اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﻮزش از ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ . ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮ روی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻟﯿﻨﺪزﻟﯽ 1964 ) 3 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻮادﯾﺎن ، .( 1379 اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

2 – 4 – 3 ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژﺗﻮن : ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژﺗﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻈﺎم دار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ژﺗﻮن رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ( واﮐﺮ وﺑﺎﻟﮑﯽ 4 ، . ( 1974 اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ( واﮐﺮ 5 ، ( 1976 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه د رﺣﮑﻢ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای اداره ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺨﺖ آﻣﻮز در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﻋﺎدی ﯾﺎ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ( ﺟﻮاﯾﺎن ، . (1379

2- 4-4 ﻗﺮارداد : ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺷﯿﻮه ای رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ از وی در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﺟﺎزه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن دارد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .( واﯾﺪرﻫﻮﻟﺖ ، ﻫﺎﻣﯿﻞ ، و ﺑﺮاون6 ، 1976 ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ) اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ از ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، در آن ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، در ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ آن ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد . ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮان در آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ وی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻓﺮم ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

2 – 4 – 5 آﻣﻮزش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻧﯿﺰ در آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎﻫﻠﺮ7 ، ( 1969 و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رواﻧﯽ ( ﻣﮑﻞ ﭘﺎﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 8، 1974 ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ( رﺋﯿﺴﯽ ، . ( 1384

1 -Wallas and Kauffman 2 -Lovitt 3 -Leandezly 4 -Waker and Balky 5 -Waker

6 -Widerholt .Hamil and Brown 7 -Bahler 8 -Macalpine

42

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری

اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :

ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ، ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم و ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ . (ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، .(1379

آﻣﺎرﻫﺎ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ :

اﺿﻄﺮاب 400 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ، زوال ﻋﻘﻞ 29 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ، اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ( ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ) 22 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ 41 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، 1997 ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﻻری ، .(1380

ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 1(WHO) ﺣﺪاﻗﻞ 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن د رﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ، 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻔﯿﻒ رواﻧﯽ ، 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ، 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺻﺮع ، و 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ، .( 1372

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره فقدان حمایت اجتماعی، اطلاعات دموگرافیک

دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری

درﻧﻮﻧﺪ ( 1982 ) 2 در ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ؛ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

– 1 دوره اول اﮐﺜﺮ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ دوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران و اﻃﻼع دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .

– 2 دوره دوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ داده ﺷﺪه اﻧﺪ

. درﻧﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در 16 ﺑﺮرﺳﯽ دوره اول ﺑﺮاﺑﺮ 3/6 درﺻﺪ و در 60 ﺗﺤﻘﯿﻖ دوﻣﯽ دوره 20د رﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .

– 3 ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼﮐﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ -III -R

DSMو ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی راﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .

-World Heith Organezation -Dernond

1

2

43

در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﻪ 1970 ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ا زوﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﮐﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ د رآﻧﻬﺎ از آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮﻧﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 41 درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﺑﺎش ، .( 1372

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ، ﺑﻨﯿﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ اﻓﺮاد را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد ( ﭘﻮراﻓﮑﺎری ، .(1380

درک رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺑﺪون واﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻤﮏ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ( ﻧﻮروزی ، .( 1379

ورود ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺑﻬﻨﺠﺎر ، ﺑﻪ وﺿﻮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎﻫﯽ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﮑﺮاری روی دﻫﺪ و در ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد ﻓﺮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ( رواﻗﯽ ، . ( 1377

ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ( 1998 ) 1 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﯾﮏ دوره 10 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﮐﺎﭘﻼن ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺗﻨﻮع آن ﻣﺘﻔﺎوت ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﮐﻮدک را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در اﯾﺮان ، از آﻣﺎرﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ( ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ، 1998 ﻧﻘﻞ از ﻋﯿﺴﯽ زاده، .(1386

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم درراه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ، در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﻮروزی ( ( 1379 ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺷﺪﯾﺖ در اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ، در ﮔﺮﮔﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را ﺣﺪود

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای مدیریت دانش

1 -Fergussen

44

46 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ﻟﻬﻮﻧﯽ ( 1372) در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آزادﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و آن را 46/7 ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻧﻮری ( ( 1379 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ، اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﯿﺎﻓﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی راﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮاش ، ﻗﺎﺳﻤﯽ زاده ( ( 1372 اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری را در ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺪر و دارای ﭘﺪر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮد . او ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری را 30 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﺎﭘﻼن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ( اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ، اﯾﺬاﺋﯽ ، ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ) در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻦ 38 ﺗﺎ 41 درﺻﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .

ھﻤﮫ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺷﺎﺧﻪ ای از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ( روﺑﯿﻦ1 ، .( 1978

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ( اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ، . ( 1381

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻟﯿﮑﻦ در ﻃﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﮔﻠﺪﺑﺮگ ؛ . 2( 1973

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎدی ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (دوﻫﺮﻧﻮد3،1981،ﻧﻘﻞ از اﯾﭙﮑﭽﯽ ، .(1379
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻔﺎوت در روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان از % 7/3 ﺗﺎ % 39/8 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻟﯽ4 ، 1990 ،ﻧﻘﻞ از داوﯾﺪﯾﺎن ، .(1380

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت از 11/9 ﺗﺎ % 30/2 را دارﻧﺪ ( ﻣﺤﻤﺪی ، داوﯾﺪﯾﺎن ، ﻧﻮرﺑﺎﻻ ، .( 1380

-Robin -Goldbery -Dohrenod -Lee

1

2

3

4

45

در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت % 19/9 ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺗﻮدﺷﮑﭽﻮﯾﯽ ، .( 1375

ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد 15 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺎل 1378 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، % 17/6 ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻧﻮر ﺑﺎﻻ ، ﺑﺎﻗﺮی ، . ( 1381

ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، آﻣﻮزﺷﯽ ، و درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺣﺴﺎس ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ( ﻣﺤﻤﺪی ، .( 1380

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﻫﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ، ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻼک ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ (GHQ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .

ازﺟﻤﻠﻪ ) % 7/3 ﻫﺎدﯾﺎ ﻣﻮﻧﺴﺖ1 و ﻫﻤﮑﺎران ( 1978 ، ) % 22 اﺳﺘﺎﻧﺴﻔﻠﺪ2 و ﻫﻤﮑﺎران ، ( 1991 ، ) % 14 ﭼﻨﮓ 3 ، 1988 ) ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ آن را در داﻣﻨﻪ ای ﺑﯿﻦ دﺳﺖ