تحقیق – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

0 Comments

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): برابر است با نسبت سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت
سود هر سهم (EPS): برابر است با نسبت سود خالص به تعداد سهام عادی
۳-۴-۲- متغیرهای مستقل
ساختار سرمایه (اهرم مالی): بر اساس تئوری ساختار سر مایه اهرم مالی دباید بر اساس ارزش بازار اندازه گیری شود اما در بسیاری از مطلعات تجربی از ارزش دفتری به جای ارزش بازار استفاده می شود زیرا ارزش دفتری عینی تر می باشد بعلاوه استونهیل(۱۹۷۴) نشان داد در اندازه گیری های مالی در بحث اهرم مالی ارزش دفتری بیش از ارزش بازار مورد استفاده می باشد. بنابراین اهرم مالی بر اساس ارزش دفتری بدهی ها و دارایی ها بصورت زیر محاسبه می شود :
اهرم مالی برابر است با نسبت کل بدهی ها(بدهی های جاری +بدهی های بلند مدت + سایر بدهی ها) بر کل ارزش دفتری دارایی ها.
۳-۴-۳- متغیرهای کنترل
رشد شرکت(Growth): برابر است با تغییرات در کل دارایی ها ی شرکت ( سلیم ،۲۰۱۲).
اندازه شرکت(SIZE): تحقیقات قبلی نشان می د هد که اندازه شرکت ممکن است بر ساختار و قابلیت تصمیم گیری عملکرد شرکت اثر بگذارد (بلوندرن ۱۹۹۳, راماسوی ۲۰۰۳, فرانک ۲۰۰۳) بنابراین در این تحقیق اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل به منظور تائید نتایج می باشد و هیچ اثری بر نتایج نمی گذارد؛ تابع لگاریتم کل دارایی ها به منظور کنترل اثر اندازه شرکت بر متغیر وابسته نه فرضیات استفاده می شود بنابراین :
ازتابع لگاریتم کل دارایی های شرکت اندازه شرکت محاسبه می شود.
با توجه به فرضیه های تحقیق مدل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیات پژوهش به صورت زیر در تحقیق به کار برده شده است:
در گروه اول فرضیات :
MV it۰۱ LEVi,t +β۲ Sizeit۳ Growthit+ έi,t
در گروه دوم فرضیات :
ROE it= α ۰+ α ۱ LEVi,t + α ۲ Sizeit+ α ۳ Growthit+ έi,t
در گروه سوم فرضیات :
EPS it= α ۰+ α ۱ LEVi,t + α ۲ Sizeit+ α ۳ Growthit+ έi,t
که در اینجا:
LEV : اهرم مالی شرکت
MV : ارزش بازار شرکت
EPS : سود هرسهم شرکت
ROE : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت
Size: اندازه شرکت
Growth: رشد شرکت
۳-۵- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
محدوده و فضای مطلوب محقق، جامعه های آماری را معین و مشخص می کند. بنابراین تعریف، جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد، هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (عادل آذر و منصور مومنی ۱۳۷۵)
نمونه آماری در فرآیند انجام پژوهش با در نظر گرفتن ماهیت تحقیق، الزامات اطلاعاتی و وپژگیهای شرکتهای عضو جامعه آماری تعیین گردیده است. بگونه ای که نمونه استخراجی بتوان در فرآیند آزمون فرضیات تحقیق، ضمن رعایت صرفه هزینه و زمان، نتایج حاصله را به بهترین وجه به جامعه آماری تعمیم دهد. از همین رو در این پژوهش نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده است؛ بنابراین در تحقیق حاضرجامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا۱۳۹۲ می باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:
حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۸ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۲ سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد.
دوره مالی شرکت ها ، منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند هر سال باشد.
شرکت ها باید داده های بیش از ۵سال برای محاسبه متغیرهای مدل داشته باشند.
شرکت ها نباید در این دوره در نظر گرفته شده وضعیت تجاریشان تغییر کرده باشد.
شرکت ها نباید در این دوره در نظر گرفته شده دارای وقفه عملیاتی باشند.
بانک ها ، شرکت های بیمه و سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود.
جامعه آماری این تحقیق با توجه به ۶ محدودیت فوق الذکر تعداد ۱۵۰ شرکت واجد شرایط جهت بررسی می باشند که از میان آنها اطلاعات مورد نیاز ۱۰۸ شرکت از جامعه آماری مورد نظر که کلیه اطلاعات مورد نیاز این تحقیق را دارا بوده و جزء شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران بوده اند بعنوان نمونه انتخاب شده‌اند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان نتایج حاصل از بررسی این ۱۰۸ شرکت را به کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (جامعه آماری) تعمیم داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت، با توجه به حجم جامعه آماری، توزیع جامعه را نرمال در نظر گرفته و حجم نمونه را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:
N : اندازه جامعه آماری
n : اندازه حجم نمونه
P : نسبت موفقیت
q : نسبت عدم موفقیت
Z : متغیر استاندارد توزیع نرمال
: خطای برآورد
در صورتیکه مطابق تحقیقات مشابه فاصله اطمینان را ۹۵ درصد و خطای برآورد را معادل ۵% در نظر بگیریم و از طرفی برآوردهای اولیه در مورد ت

این مطلب را هم بخوانید :
جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران- قسمت ۵

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ایید فرضیه ها توسط مشاهدات را معادل ۵/۰ در نظر بگیریم و با توجه به اینکه تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا پایان سال ۱۳۹۲، با توجه به محدویت های ذکر شده۱۵۰شرکت بوده ( ۱۵۰=N ) حجم نمونه مورد بررسی به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
بنابراین مشاهده می‌شود که در سطح اطمینان ۹۵ درصد با خطای ۱۲ درصد بایستی حداقل ۱۰۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردد تا نتایج آن قابل تعمیم به جامعه آماری باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ۱۰۸ شرکت مورد بررسی قرار گرفته تا نتایج بدست آمده از نمونه آماری قبل تعمیم به کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مورد آزمون (۱۳۹۲-۱۳۸۸) می‌باشد.