بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

0 Comments

۱۰۱

جام دارو

۱۰۲

پگاه اصفهان

۱۰۳

اما

۱۰۴

سیمان مازندران

۱۰۵

مس باهنر

۱۰۶

سیمان کرمان

۱۰۷

لاستیک سهند

۱۰۸

سیمان صوفیان

۳-۶- روشهای جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه۳ای برخوردار است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش کتابخانه ای و عمدتاً از روی صورتهای مالی شرکتهای نمونه، اطلاعیه های مجامع شرکتها و گزارش های ماهانه و سالنامه های بورس اوراق بهادار و سیستم کامپیوتری بورس جمع آوری گردیده است. همچنین اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکتهای منتخب و بانکهای اطلاعاتی نرم افزاری موجود در بازار همچون “ره آورد نوین” جمع آوری گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات به روش فوق، متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل محاسبه خواهند گردید.
۳-۷- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی، ۱۳۸۴، ص ۳۰۵). در این پژوهش با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل تعدادی شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ می باشند، فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار خواهند گرفت. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل[۹۶] می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Spss انجام خواهد شد. بدین صورت که داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارExcel پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزارهای Spss نسخه ۱۹ شده و تجزیه و تحلیل‌های نهایی انجام خواهد شد و در نهایت به تایید یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج حاصله از نرم‌افزارSpss نسخه ۱۹ خواهیم پرداخت.
۳-۸- تکنیکها وروش های آماری مورد استفاده
در برخی از مسائل تحقیق به ویژه آنهایی که هدف پیش بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیرها همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است.
روشی که از طریق آن متغیرهای پیشبینی کننده ترکیب می شوند رگرسیون چند متغیری نامیده میشود: در این روش، یک معادله رگرسیون چنـد متغیری محـاسبه میشود که ارزش های اندازه گیری شده پیش بینی را در یک فرمول خلاصه می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر براساس اهمیت آن در پیش بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود.
درجه همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می شود. (علی دلاور ۱۳۸۲)
از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال از بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازد ه سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد، و از آنجا که به دنبال بررسی رابطه چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته در قالب سه گروه فرضیه می باشدبه منظور آزمون فرضیه های مدل از رگرسیون چند گانه گام به گام استفاده می شود. و برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسن(چند گانه)، آزمون t استودنت و توزیع فیشر(توزیع( F به منظور بررسی رابطه خطی معنی دار، بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ونیز تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شده است.
۳-۸-۱- تحلیل رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه برای تخمین یا پیش بینی تغییرات یک متغیر به وسیله متغیرهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند. فرمول عمومی معادله رگرسیون چندگانه عبارتست از:
Yi = βo+ β۱x1i+ β۲x2i+ … + βpxpi+ ei
Y= مقدار پیش بینی شده متغیر Y
β= مقدار ثابت یا عرض از مبدا نقطه تقاطع خط رگرسیون با محور Y
βi = ضریب رگرسیون یا شیب منحنی
x = مقادیر متغیرهای مستقل

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق - بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir