پژوهش – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

0 Comments

ei = مقدار خطا
ضریب همبستگی چندگانه رابطه بینYi و ترکیب خطی چندینرا بیان می کند. برای آزمون فرضیه ها، اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آزمون می شود. مدل یک ضریب βi به متغیر ام اختصاص می دهد و این فرض را آزمون می کند که آیا هر یک ازβi صفر هستند یا خیر (هومن، ۱۳۸۰)
ضریب تعیین شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده متغیر مستقل را بر متغیر وابسته نشان می دهد. ضریب تشخیص توان دوم همبستگی پیرسون است. ضریب تشخیص مقدار درصدی از تغییرات کل متغیر وابسته است که به وسیله مدل خطی بیان می‌شود و با رابطه /SSE R2=SSR محاسبه می‌شود. اگر  مقدار متغیر وابسته، برآورد آن تحت مدل رگرسیونی و  متوسط مقادیر متغیر وابسته فرض شوند، آنگاه SSE مجموع مربعات خطا و SSR مجموع مربعات مدل رگرسیونی بر مبنای روابط زیر محاسبه می‌شوند و R2 را ضریب تبیین مدل می‌گویند.
 
ضریب تشخیص به این صورت تحلیل می شود که: ۱) فرضیه صفر: متغیر مستقل هیچ تغییری در متغیر وابسته ایجاد نمی کند (R2=0) و ۲) تمام تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل بیان می شود. (R2=1) هر چه قدر مطلق ضریب تعیین از صفر بزرگتر و به ۱ نزدیکتر باشد، نشانگر قوی بودن رابطه بین متغیر مستقل و وابسته است و میزان توجیه و سهم تاثیر متغیر مستقل بر وابسته را نشان می دهد. در تحلیل رگرسیون چند برای ازمون فرضیه ها از دو ازمون ضریب کلی و ضرایب جزئی استفاده می شود که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
۳-۸-۱-۱- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f)
برای آزمون ضریب کلی رگرسیون از آماره f استفاده می شود. در آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون فرضیه ها بصورت زیر است.
H0: ضرایب کل رگرسیون برابر با صفر است
H1: حداقل یکی از ضرایب متغیر مستقل معنی دار است
در صورتیکه آماره محاسبه شده آزمون، بزرگتر از آماره بحرانی باشد و یا سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از۰۵/۰باشد، نشان دهنده این است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای ضریب رگرسیون معنی دار است که نشان دهنده وجود حداقل یک رابه خطی معنی دار بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.
۳-۸-۱-۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t)
برای آزمون ضریب جزئی رگرسیون از آزمون t استفاده می شود. در این آزمون فرضیه صفر دلالت بر معنی دار نبودن ضریب جزئی رگرسیون هر یک از متغیرهای مستقل است. فرضیه های این آزمون بقرار زیر است: H0: β=۰ H1: β≠۰
در صورتیکه آماره محاسبه شده آزمون برای هر متغیر، بزرگتر از آماره بحرانی باشد و یا سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، نشان دهنده این است ضریب رگرسیون آن متغیر مستقل معنی دار است و فرضیه صفر دال بر نبودن تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معنی دار رد می شود و فرضیه مخالف
آن با توجه به جهت مثبت یا منفی بودن حفظ می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
اطلاعات
۴-۱- مقدمه
نتایج تحقیق براساس شواهد گردآوری شده تبیین و تشریح می گردد. بنابراین برای گردآوری و تجزیه و تحلیل مشاهده از علم آمار استفاده می شود و یکی از فرایندهای مهم پژوهش محسوب می گردد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از گردآوری اطلاعات شروع و با آزمون فرضیه ها به انتها می رسد. در فرایند تجزیه و تحلیل ابتدا داده های خام با استفاده از فنون و تکنیک های آماری به داده های هدف دار تبدیل می گردند تا با استفاده از تکنیک های آماری لازم و مناسب به اهداف مورد نظر نائل شود. در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها بطور کلی از دو شاخه علم آمار یعنی آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق و کامل داده های تجربی و نتایج عینی پژوهش است و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت و اعتبار آنها بر پایه تئوری احتمالات است که با تکنیک های آزمون فرضیه انجام می گیرد. این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق ارائه شده و سپس فرضیه های تحقیق آزمون شده و به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.
۴-۲- روش تجزیه وتحلیل داده ها
در این فصل، داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای تئوریک مطرح شده و به کمک نرم افزار EXCEL ونرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل های آماری با آزمون های معنادار بودن ضریب همبستگی پیرسون، دوربین واتسون، آزمونهای(فیشر) و t برای بررسی معنی داری رگرسیون استفاده شده است. در این تحقیق سطح خطای مورد نظر ۵%= αتعیین شده است که در این صورت سطح اطمینان ۹۵% خواهد بود. آزمونهای فوق جهت۱۰۸ شرکت و بر اساس فرضیات زیر انجام شده است.
۴-۳- آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری دادهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود.
در جدول ۴- ۱شاخصهای مرکزی و پراکندگی مر بوط به دو گروه فرضیات نشان داده شده است. میانگین، پرکاربردترین شاخص مرکزی م

این مطلب را هم بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ی باشد. سادهترین شاخص پراکندگی، دامنه تغییرات میباشد که اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین مقدار داده هاست. پرکاربردترین شاخص پراکندگی، انحراف معیار میباشد که که با جذر گرفتن از واریانس بدست میآید.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

LEV ROE EPS MV
میانگین ۷۷۱/۰ ۱۶۱۰/۰ ۲۵۵۹۰ ۴۳۸۵۰