جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های …

0 Comments

 • پارسائیان، علی (۱۳۷۳) ساختار مطلوب سرمایه، تحقیقات مالی، س اول، ش۲، ص۹۱ تا ۱۱۰٫
 • ۶٫پورحیدری، امید (۱۳۸۲) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی ش ۱۶ ، ص۶۰

  1. پی. نوو، ریموند”مدیریت مالی”علی جهانخانی و علی پارساییان، سمت، تهران، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، جلد دوم .
  2. پی. نوو، ریموند “مدیریت مالی” علی جهانخانی و علی پارساییان، سمت ، تهران ، ۱۳۷۳، چاپ اول ، جلد اول .
  3. خاکی، غلامرضا “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی”، انتشارات بازتاب، تهران، ۱۳۸۶ ، چاپ سوم .
  4. حیرانی، یاور (۱۳۷۸) ، بررسی عوامل درونی تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  5. حسن پور بهابادی، داود (۱۳۸۴)، بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارش د، دانشگاه تهران.
  6. ستایش، محمد حسین و مظفر جمالیان پو ر (۱۳۹۰) سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش ۶۴ ، ص ۷۳ تا۹۰

  ۱۳٫سینایی، حسنعلی (۱۳۸۲) ” بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت های سهامی عام ” فصلنامه مطالعات حسابداری ، شماره ۴٫

  1. سینایی، حسنعلی، محمد ساگی و کامران محمدی (۱۳۹۰) تاثیر فرصتهای رشد بر رابطه بین ساختار سرم ایه، سود تقسیمی و یاختار مالکیت بر ارزش شرکت، پژوهشهای حسابداری مالی ش ۱۰ ، ص ۸۷ تا ۱۰۲
  2. کردستانی، غلامرضا و مظاهر نجفی عمران (۱۳۸۷) مروری بر نظریه های ساختار سرمایه، ماهنامه حسابدار، ش ۱۹۸ ، ص ۴۸ تا ۴۰
  3. مشایخ، شهناز و سیده سمانه شاهرخی (۱۳۷۵) عوامل موثر بر ساختار سرمایه، ماهنامه حسابدار، ش ۱۷۶ ، ص. ۱۹ تا ۱۳
  4. نمازی،محمد وجلال شیرزاد(۱۳۸۴)، بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،ش ۴۲ ،ص ۴۵-۷۰
  5. ون هورن ، جیمز سی “مدیریت مالی ” محسن دستگیر، علوم دانشگاهی ،تهران ، ۱۳۷۱ ، چاپ دوم
  6. وستون، بریگام ، یوستون ، مدیریت مالی (۲) ، عبده تبریزی و حنیفی ، انتشارات پیشبرد، تهران، ۱۳۸۲، چاپ اول .
  این مطلب را هم بخوانید :
  دسترسی به منابع مقالات :بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود ...

  فهرست منابع انگلیسی

  1. Adelegan .O .J., (2008) , “Tax, Investment and Q”: Evidence from frim and Industry Level Data in Nigeria. International Research Journal of Finance and Economics , N16,pp 96-120
  2. Andersen,T.J.,(2005),”Risk Management, Capital Structure And Preformance Golbal Business & Economics Anthology”. Paper global business & economics anthology ,(www.cbs.dk.).

  ۲۲ .Berger, Allen.(2002), “Capital Structure Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking industry”,pp1-8.

  1. Ahn S, Denis D J and Denis D K 2006 . Leverage and investment in diversifid firms,Journal of Financial Economics 79 , pp 317-337
  2. Bhandari L C 1988. Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns:Empirical Evidence.Journal of Finance ,pp507-528
  3. Bradly M,JarrellG.A. and Kim H E 1984.on the Existence of an Optimal Capital Structure:Theory and Evidence. Journal of Finance
  4. Fosberg, R. H,& Ghosh ,A.,(2006), “Profitability And Capital Structure Of Amex And Nyse Firms”,
  5. Journal of Business & Economics Research, N11,pp 57-64.
  6. Gleason,K.S.,& Mathur,L.K, & Mathur, I.,(2000), “The Interrelationship between Culture, Capital
  7. Structure, and Performance:Evidence from European Retailers”, Journal of BusinessResearch,N50,pp185-191.
  8. Groning, C.J., 2008, “A Marketing Perspective of Stakeholder Influence on Long and Short-term firm
  9. Financial measures”, p34.

  ۳۲ .Shian Su,Gi.(2010),The Relationship Between Corporate Strategy,Capital Structure and Firm

  1. Performance:An Emprical Study if The Listed Companies in Vietnam. Journal of Finance Gugler.k & Konrad.K., (2002), “Merger Target Selection an Financial Structure”,pp1-
  2. (http://homepage.univie.ac.a).