بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 23

0 Comments

 • برنامه‌ریزی توليد
 • برنامه‌ریزی اقتصادي و تجاري
 • نظارت بر توليد و موجودی‌ها
 • كنترل و بهینه‌سازی فرآيندهاي صنعتي
 • فرض بنيادي اين روش بر اين است كه مشاهدات مربوط به سری‌های زماني مستقل نبوده و به صورت متوالي به هم وابسته می‌باشند و اين وابستگي بين داده‌های متوالي، در زمان‌هایی با فواصل مساوي اندازه‌گیری می‌شود.
  شيوه عمل در اين روش به اين صورت است كه مقادير آينده يك سري زماني را از روي مقادير فعلي و گذشته آن برآورد می‌کند و فرض می‌شود كه مشاهدات در فواصل ناپيوسته از زمان بافاصله‌های مساوي در دسترس می‌باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاري و ماه‌های قبل در اختيار بوده و با استفاده از آن‌ها فروش براي زمان‌های مورد انتظار 12 و … 3 و 2 و 1 = t پیش‌بینی می‌شود (همان منبع، 32).
  مدل گام زدن تصادفي:
  در اين روش با استفاده از ارزش واقعي اطلاعات سال جاري، ارزش يك سال يا دو سال آينده پیش‌بینی می‌شود. فرض اين روش بدين گونه است كه وضعيت كنوني با وضعیت‌ها و وقايعي كه در آينده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. اين مدل سود آتي مورد انتظار را تنها با اتكا بر جديدترين مشاهدات تخمين مي زند. از اين مدل براي تشريح سري زماني قيمت سهام، نرخ رشد سود و فروش استفاده می‌شود.
  فرمول گام زدن تصادفي عبارت است از:
  (1 ـ 2) A t = A t-1 + Wt
  كه:
  A t : سود پیش‌بینی‌شده براي دوره t
  A t- 1 : سود واقعي براي دوره قبل از t
  W t : يك عامل مزاحم با روند تصادفي و احتمالي می‌باشد.
  پیش‌فرض‌هایی براي عامل مزاحم وجود دارد و عبارت‌اند از:

  1. ميانگين هر يك از عوامل مزاحم برابر صفر است E ( Wt) = 0
  2. عدم وجود خود همبستگي بين عوامل مزاحم
  3. كليه عوامل مزاحم داراي واريانس يكسان می‌باشند. Var (wt) = E(wt) = 0
  این مطلب را هم بخوانید :
  تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 14

  در اين مدل At يك متغير تصادفي است درحالی‌که At-1 ديگر متغير تصادفي نيست چرا كه به ارزش آن در دوره t پي برده شده است (اسماعيلي، 1385، 35).
  9-2خطاي پیش‌بینی سود
  سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت‌ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می‌کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).
  اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهاي گذشته است اما سرمایه‌گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. یکی از دیدگاه‌های موجود در این مورد، ارائه صرفاً اطلاعات تاریخی و جاري توسط واحد تجاري است البته به نحوي که سرمایه‌گذاران بتوانند خود پیش‌بینی‌های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل‌اعتماد بپردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش دهند (شباهنگ، 1382).
  سودهاي پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت در بسیاري از کشورها در زمره افشاي داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در آمریکا کمیسیون بورس اوراق بهادار در اوایل سال 1973 براي اولین بار به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اجازه افشاي پیش‌بینی‌های سود را داد و دو سال بعد شرکت‌ها را ملزم به انتشار چنین اطلاعاتی کرد. در آوریل سال 1976، این الزام به دلیل مخالفت زیاد، برداشته شد و سرمایه‌گذاران جزء ناچار بودند به تحلیلگران مالی اتکا کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).
  در ایران نیز شرکت‌ها موظف هستند که پیش‌بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند. ضمناً در صورت وقوع موارد خاص یا رویدادهاي بااهمیتی که داراي آثار قابل‌توجه در وضعیت مالی، خصوصاً تأثیرگذار بر درآمد هر سهم، از قبیل تغییرات ناشی از قیمت محصولات، نرخ مواد اولیه، تولید محصولات جدید و سایر موارد مربوطه باید در اسرع وقت اطلاعات لازم به بورس ارائه گردد. با این حال اولین پیش‌بینی‌های سود هر سهم مربوط به ابتداي سال 1374 است و تا قبل از سال مزبور شرکت‌ها عمدتاً به ارائه گزارش‌های تولید و فروش اکتفا می‌کردند (جهانخانی و صفاریان، 1382).
  مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (براکمن و سیکون، 2008، هرست و همکاران 2008، خالقی مقدم 1377).
  این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت‌ها داراي محتواي اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداري به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کننده به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود.
  شواهد تجربی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی، بیان‌کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش‌بینی براي سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات اس
  ت؛ بنابراین خطاي پیش‌بینی سود عامل مهمیدر عملکرد بازار ثانویه است. (جگ و مکنومی، 2003).
  براي بسیاري از شرکت‌ها پیش‌بینی سود نسبت به سود تقسیمی کوتاه مدت، در پیش‌بینی قیمت بازار سهام در آینده اهمیت بیشتري دارد و نیز فرض بر این است که پرداخت‌های مربوط به سود تقسیمی در آینده، به سود انباشته و عوامل رشد شرکت وابسته است؛ بنابراین تصور می‌شود که انتظارات سود آینده، توسط بسیاري از سرمایه‌گذاران به عنوان عامل مهمی در پیش‌بینی سود تقسیمی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و سودهاي تقسیمی مورد انتظار عامل مهمیدر تعیین ارزش جاري سهام یا ارزش کل شرکت است.
  دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران کوتاه مدت نیز به سود آینده شرکت علاقه‌مند می‌باشند. هر قدر انتظار نسبت به سود شرکت بیشتر باشد، انتظار اینکه بستانکاران بازده سالانه خود را دریافت نمایند و نیز انتظار اینکه شرکت بتواند اصل بدهی را در سررسید بازپرداخت، نماید، بیشتر شد. (هندریکسون و ون بردا، 1992، ص 319).
  با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که سودهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند در موارد زیر مفید واقع گردد:

  1. کمک به ارزیابی قدرت سودآوري واحد تجاري
  2. تعیین ارزش جاري سهام یا ارزش کل شرکت
  3. برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاري
  4. این مطلب را هم بخوانید :
   تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 20