دانلود پایان نامه

یداری ترکیبهای رنگیزه-پروتئین باعث کاهش سطح فتوسنتزی گیاه شده که خود منتج به کاهش در تثبیت دیاکسیدکربن می شود که علت اصلی کاهش رشد و عملکرد گیاهان در اثر تنش شوری می باشد ] Mohajan and Toteja, 2005; Munns, 2002; Parida and Das 2005 [.
بر اساس نتایج به دست آمده، در تمامی ژنوتیپهای بررسی شده، محتوای کلروفیلهای a، b و کل در برگهای پایینی به میزان بیشتری از برگهای بالایی کاهش یافت با این تفاوت که در بین ژنوتیپهای مطالعه شده چگونگی روند کاهش کلروفیلهای a، b و کل با یگدیگر متفاوت بود (جدول 3-9). این نتایج با نتایج پاپاداکیس و همکاران [2007]، مطابقت داشت. این محققان، شاخصهای رشدی، در دو رقم گیلاس بیگارا بورلات43 و تراگانا ادیسیس44 پیوند شده بر روی پایه مازارد تحت شرایط تنش شوری (0، 25 و 50 میلی مول در لیتر) بررسی و گزارش کردند که با افزایش شوری محتوای کلروفیل کل در برگهای بالایی و پایینی در هر دو رقم به طور معنیداری کاهش یافت با این تفاوت که سرعت کاهش رشد، در برگهای پایینی بیشتر از برگهای بالایی بود.

جدول 3-8-اثر تیمار شوری بر محتوای رطوبت نسبی برگ، نشت یونی، آسیب دیدگی غشاء سلولی و شاخص کلروفیل در برگهای بالایی و پایینی در برخی از ژنوتیپهای بادام و پایه GF677
محتوای نسبی آب برگهای پایینی
(%)
محتوای نسبی آب برگهای بالایی
(%)
آسیب دیدگی غشاء سلولی در برگهای پایینی
(%)
آسیب دیدگی غشاء سلولی در برگهای بالایی
(%)
نشت یونی نسبی در برگ های پایینی
(%)
نشت یونی نسبی در برگ های بالایی
(%)
شاخص کلرفیل برگ های پایینی

شاخص کلرفیل برگهای بالایی

سطوح شوری
(گرم در لیتر)
ژنوتیپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
51/83 a-c
72/84 ab


73/49 g-j
17/44 s-u
20/50 k-n
20/37 k-p

25-1
32/84 ab
86/82 a-d
93/4 o-q
86/4 n-s
46/52 f-j
05/52 j-s
13/49 m-p
60/36 op
2/1
25-1
96/78 d-h
18/80 e-h
14/9 mn
41/5 n-s
57/54 d-j
32/52 j-s
63/48n-r
07/37 k-p
4/2
25-1
30/75 i-m
82/78 j-m
02/21 k
02/19 ij
51/60 c-j
18/59 f-l
33/47 q-s
97/36 l-p
6/3
25-1
70/71 n
85/75 q-s
14/40 fg
39/31 gh
07/70 a-g
41/65 c-h
50/45 uv
23/36 o-r
8/4
25-1
49/81 a-e
46/82 a-d


08/49 h-j
97/46 o-t
50/48 n-r
20/38 j-m

مامایی
34/78 e-i
45/82 a-d
48/7 m-o
51/7 m-q
98/52 f-j
98/50 k-t
83/46 s-u
17/37 k-p
2/1
مامایی
05/78 e-i
80/81 c-f
58/16 l
27/12 k-m
61/57 c-j
50/53 j-r
67/44 vw
13/36 m-r
4/2
مامایی
92/74 j-n
84/77 n-q
76/41 fg
58/33 f-h
4/70 a-f
79/64 c-h
50/43 wx
07/35 q-s
6/3
مامایی
11/60 pq
51/72 tu
25/63 c
27/42 de
32/81 ab
40/69 b-e
00/39 xy
83/31 u
8/4
مامایی
04/81 b-f
10/82 c-j


27/48 ij
03/44 q-t
17/45 v
70/36 n-p

40-13
75/77 f-j
82/78 j-m
02/9 mn
43/5 n-t
61/52 f-j
04/47 o-t
17/45 v
80/36 m-p
2/1
40-13
98/73 k-n
32/77 o-r
51/21 jk
04/17 jk
12/59 c-j
54/53 j-r
10/43 wx
50/37 k-o
4/2
40-13
51/72 mn
12/75 rs
51/40 fg
87/35 fg
01/69 a-h
08/64 c-i
83/41 w-y
93/34 r-t
6/3
40-13
90/69 o
18/71 uv
85/64 c
49/46 cd
69/81 ab
04/70 b-d
57/38 xy
03/32 u
8/4
40-13
34/85 a
37/81 c-f


02/52 f-j
00/50 k-t
43/51 h-k
10/37 k-p

16-1
90/82 a-d
61/80 d-g
38/6 n-p
36/7 m-r
26/56 c-j
68/53 j-r
87/50 i-l
43/36 o-q
2/1
16-1
09/78 e-i
50/78 k-n
90/8 mn
02/19 ij
78/64 b-i
51/59 e-l
70/49 l-p
57/34 st
4/2
16-1
08/63 op
78/69 vw
41/32 h
13/36 fg
96/73 a-e
07/68 c-g
57/45 t-v
67/33 t
6/3
16-1
64/57 q
52/68 w
86/51 e
87/46 cd
90/82 ab
43/73 a-c
43/41 w-y
27/31 u
8/4
16-1
87/82 a-d
75/83 a-c


65/47 ij
08/46 o-t
27/57 c
53/48 bc

تونو
77/80 b-f
42/82 a-d
63/2 q
75/1 r-t
77/50 f-j
02/47 o-t
03/57 c
80/48 bc
2/1
تونو
37/78 e-i
71/79 g-j
84/7 m-o
00/7 m-s
09/52 f-j
85/49 k-t
77/53 e-g
47/48 bc
4/2
تونو
99/74 j-n
60/78 k-m
71/20 k
05/29 h
46/64 b-i
74/61 d-j
47/49 l-p
93/44 fg
6/3
تونو
94/64 o
51/72 tu
51/27 i
50/42 de
68/74 a-d
00/69 b-f
67/42 wx
57/40 h
8/4
تونو
11/82 a-e
21/82 d-g


07/47 ij
19/42 s-u
93/49 k-o
00/40 hi

شاهرود 12
24/80 b-f
82/80 d-h
69/2 q
61/1 st
75/47 ij
15/43 r-u
87/49k-p
93/38 ij
2/1
شاهرود 12
72/79 c-g
17/79 h-l
18/8 m-o
32/5 n-t
55/50 f-j
3/45 p-t
10/49 m-p
43/38 j-l
4/2
شاهرود 12
12/78 e-i
83/79 f-i
86/23 jk
97/16 jk
45/57 c-j
02/52 j-s
20/48 o-r
20/38 j-m
6/3
شاهرود 12
94/75 h-l
14/78 f-i
64/41 fg
32/23 i
10/61 c-j
69/55 h-p
07/47 r-t
43/37 k-o
8/4
شاهرود 12
72/82 a-d
78/84 a


11/48 ij
97/43 q-t
17/62 a
50/48 bc

A200
76/80 b-f
53/82 a-d
40/2 q
62/3 o-t
51/49 g-j
14/46 o-t
97/61 a
90/47 cd
2/1
A200
15/79 d-i
85/80 d-g
18/8 m-o
32/9 l-o
36/52 f-j
32/49 l-t
03/55 de
77/46 c-e
4/2
A200
63/77 f-j
50/79 h-k
86/23 jk
70/16 jk
49/60 c-j
45/53 j-r
00/54 ef
33/45 e-g
6/3
A200
85/72 mn
84/76 p-r
64/41 fg
42/28 h
72/69 a-g
00/60 d-k
10/50 k-n
43/44 g
8/4
A200
77/81 a-d
34/81 c-f


49/48 h-j
16/44 q-t
70/50 j-m
43/40 h-j

نان پاریل
79/79 c-g
73/79 f-j
40/2 q
16/2 q-t
62/49 g-j
37/45 p-t
43/49 l-p
47/39 j-l
2/1
نان پاریل
36/78 e-i
86/80 d-g
86/10 m
04/10 l-n
99/53 e-j
77/49 k-t
90/48 n-q
00/39 i-k
4/2
نان پاریل
48/76 g-k
19/78 m-p
90/24 ij
12/22 ij
24/61 c-j
51/56 h-o
27/47 q-s
03/37 k-p
6/3
نان پاریل
40/71 n
40/75 rs
14/43 f
72/37 ef
70/65 b-i
23/65 c-h
37/45 uv
73/35 p-s
8/4
نان پاریل
01/81 b-f
91/82 a-d


88/48 h-j
64/47 n-t
50/59 b
67/52 a

شکوفه
45/80 b-f
26/81 d-g
14/3 pq
96/0 t
42/50 f-j
03/48 m-t
40/59 b
33/52 a
2/1
شکوفه
45/79 c-g
84/80 d-g
33/9 mn
47/3 p p-t
59/53 f-j
34/49 l-t
37/57 bc
83/49 a-c
4/2
شکوفه
44/76 h-k
23/78 l-o
16/22 jk
32/13 kl
16/60 c-j
51/54 i-q
00/56 cd
67/48 bc
6/3
شکوفه
68/73 l-n
82/75 q-s
14/32 h
59/21 ij
27/65 b-i
85/58 f-l
37/52 g-i
23/46 ef
8/4
شکوفه
66/80 b-f
31/82 b-e


77/47 ij
70/46 o-t
73/52 f-h
17/45 fg

سهند
99/79 c-g
72/80 d-g
97/9 mn
37/8 l-p
76/52 f-j
07/51 k-t
67/52 f-h
20/44 g
2/1
سهند
79/77 g-j
76/79 g-j
56/32 h
25/22 ij
61/64 b-i
49/58 g-m
27/48 o-s
33/41 h
4/2
سهند
42/66 o
91/73 st
42/54 e
69/43 cd
09/76 a-c
93/69 a-d
77/41 w-y
00/37 k-p
6/3
سهند
45/49 r
80/64 x
92/71 b
95/59 b
26/85 a
61/78 ab
00/34 z
53/34 st
8/4
سهند
18/79 d-h
19/79 i-l


42/42 j
95/40 tu
00/57 c
00/48 cd

پایه Gf677
85/78 d-i
11/80 e-h
41/10 m
24/9 l-o
44/48 h-j
42/46 o-t
00/56 cd
70/47 cd
2/1
پایه Gf677
65/75 i-m
80/76 p-r
22/39 g
01/29 h
02/65 b-i
09/58 g-n
50/51 h-k
10/46 ef
4/2
پایه Gf677
73/63 op
21/71 uv
45/59 d
42/48 c
66/76 a-c
55/69 b-e
97/39 xy
57/40 h
6/3
پایه Gf677
37/46 r
63/63 x
42/76 a
16/65 a
43/86 a
43/79 a
67/35 yz
13/38 j-m
8/4
پایه Gf677

مطلب مرتبط :   آرایش، رسانه¬ای، نرم،، ناتوی، پژوهش،، افکار

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند.
جدول 3-9- اثر تیمار شوری بر محتوای کلروفیل a، b، کل و کارتنوئید در برگهای بالایی و پایینی در برخی از ژنوتیپهای بادام و پایه GF677
کلروفیل کل برگهای پایینی
(میلی گرم/ گرم)
کارتنوئید برگهای پایینی
(میلی گرم/ گرم)
کلروفیل b برگهای پایینی
(میلی گرم/ گرم)
کلروفیل a برگهای پایینی
(میلی گرم/ گرم)
کلروفیل کل برگهای بالایی
(میلی گرم/ گرم)
کارتنوئید برگ های بالایی
(میلی گرم/ گرم)
کلروفیل b برگ های بالایی
(میلی گرم/ گرم)
کلروفیل a برگ های بالایی
(میلی گرم/ گرم)
سطوح شوری
(گرم در لیتر)
ژنوتیپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
48/1 d-k
455/0 a-d
556/0 g-j
926/0 a-c
43/1 e-i
467/0 a-d
615/0 b-f
917/0 a-d

25-1
37/1 i-p
460/0 a-d
486/0 h-p
879/0 a-f
51/1 c-e
505/0 ab
583/0 d-h
928/0 a-c
2/1
25-1
38/1 i-p
378/0 d-i
508/0 h-n
870/0 a-g
51/1 c-e
457/0 a-d
607/0 b-f
893/0 a-g
4/2
25-1
21/1 l-t
347/0 e-k
445/0 j-r
865/0 b-g
27/1 k-m
322/0 i-o
457/0 h-n
814/0 c-j
6/3
25-1
16/1 p-u
331/0 g-k
443/0 k-r
721/0 g-j
24/1 l-n
380/0 e-i
453/0 h-n
792/0 e-j
8/4
25-1
64/1 a-f
447/0 a-e
723/0 a-c
916/0 a-c
62/1 a-c
440/0 de
720/0 a-c
904/0 a-f

مامایی
61/1 a-h
465/0 a-d
697/0 a-e
918/0 a-c
59/1 a-d
468/0 b-d
683/0 a-d
911/0 a-e
2/1
مامایی
47/1 e-k
374/0 d-j
596/0 c-h
869/0 a-g
50/1 c-f
404/0 e-g
597/0 c-g
904/0 a-f
4/2
مامایی
29/1 j-s
351/0 f-k
486/0 i-q
804/0 b-i
31/1 h-l
375/0 f-j
507/0 f-k
813/0 c-j
6/3
مامایی
91/0 vw
270/0 j-m
358/0 q-s
555/0 k-m
97/0 o
272/0 no
391/0 k-p
578/0 k
8/4
مامایی
61/1 a-h
376/0 d-i
685/0 a-f
925/0 a-c
58/1 b-e
339/0 g-m
688/0 a-d
898/0 a-f

40-13
43/1 f-m
361/0 e-k
556/0 f-k
898/0 a-e
42/1 e-j
352/0 f-l
536/0 d-i
899/0 a-f
2/1
40-13
22/1 l-t
282/0 i-l
448/0 j-r
781/0 c-i
34/1 g-l
370/0 f-j
505/0 f-k
836/0 a-j
4/2
40-13
19/1 n-u
301/0 h-k
439/0 j-r
752/0 e-j
28/1 j-m
328/0 h-n
461/0 h-n
776/0 g-j
6/3
40-13
78/0 w
274/0 j-l
298/0 st
483/0 lm
91/0 op
274/0 no
374/0 l-p
539/0 kl
8/4
40-13
35/1 i-q
329/0 g-k
497/0 h-o
855/0 a-g
32/1 h-l
258/0 o
533/0 e-i
813/0 c-j

16-1
32/1 j-r
311/0 h-k
504/0 h-o
823/0 a-i
32/1 h-l
260/0 o
508/0 f-k
809/0 c-j
2/1
16-1
13/1 r-u
307/0 h-k
384/0 o-s
748/0 e-j
26/1 k-m
263/0 o
493/0 f-l
771/0 g-j
4/2
16-1
07/1 s-v
256/0 k-m
365/0 p-s
667/0 i-k
16/1 mn
266/0 no
414/0 j-p
740/0 ij
6/3
16-1
78/0 w
181/0 m
304/0 st
475/0 m
83/0 pq
201/0 p
327/0 n-p
505/0 kl
8/4
16-1
76/1 a
453/0 a-e
703/0 a-e
959/0 a
73/1 a
470/0 a-d
778/0 a
955/0 a

تونو
44/1 f-m
496/0 c-h
558/0 g-k
887/0 a-e
39/1 e-k
519/0 ab
519/0 f-k
874/0 a-h
2/1
تونو
24/1 k-t
388/0 h-k
412/0 m-s
832/0 a-h
29/1 i-m
363/0 f-k
466/0 g-m
825/0 b-j
4/2
تونو
11/1 r-v
303/0 h-k
366/0 p-s
748/0 e-j
23/1 l-n
336/0 g-m
426/0 i-o
801/0 d-j
6/3
تونو
84/0 w
273/0 j-m
340/0 rs
502/0 lm
11/1 n
335/0 g-m
350/0 m-p
761/0 h-j
8/4
تونو
51/1 b-j
436/0 a-f
589/0 d-i
923/0 a-c
48/1 c-g
438/0 de
581/0 d-h
902/0 a-f

شاهرود 12
46/1 f-k
387/0 c-h
581/0 e-i
876/0 a-f
40/1 e-k
408/0 ef
538/0 e-i
865/0 a-h
2/1
شاهرود 12
42/1 f-n
368/0 d-j
554/0 g-l
866/0 a-g
37/1 e-l
381/0 e-i
519/0 f-k
854/0 a-j
4/2
شاهرود 12
32/1 j-r
378/0 d-i
511/0 h-n
813/0 a-i
31/1 h-l
382/0 e-i
496/0 f-l
810/0 c-j
6/3
شاهرود 12
27/1 k-t
367/0 d-j
481/0 h-q
793/0 b-i
28/1 j-m
377/0 e-i
483/0 g-m
798/0 d-j
8/4
شاهرود 12
70/1 a-d
499/0 ab
764/0 ab
932/0 a-c
69/1 ab
498/0 a-c
765/0 a
929/0 a-c

A200
62/1 a-g
523/0 a
690/0 a-f
929/0 a-c
61/1 abc
526/0 a
691/0 a-d
923/0 a-d
2/1
A200
4/1 g-o
476/0 a-c
534/0 h-m
866/0 a-g
47/1 d-g
503/0 a-c
573/0 d-h
904/0 a-f
4/2
A200
32/1 j-r
420/0 b-g
488/0 h-p
836/0 a-g
36/1 f-l
438/0 c-e
512/0 f-k
853/0 a-j
6/3
A200
21/1 m-t
384/0 c-i
454/0 j-r
763/0 d-j
27/1 k-m
376/0 e-i
476/0 g-m
793/0 e-j
8/4
A200
45/1 f-l
374/0 d-j
567/0 f-j
875/0 a-f
44/1 e-g
366/0 f-j
565/0 d-h
873/0 a-h

نان پاریل
49/1 c-k
376/0 d-i
587/0 e-i
906/0 a-d
49/1 c-f
374/0 f-j
50/58 d-h
905/0 a-f
2/1
نان پاریل
43/1 f-m
361/0 e-k
562/0 g-k
871/0 a-g
44/1 e-g
362/0 f-k
564/0 d-h
874/0 a-h
4/2
نان پاریل
17/1 o-u
363/0 e-k
385/