دانلود پایان نامه
هزاران حسگر در یک محدوده وسیع می تواند به سیستم متصل گردد.
بهره بردار می تواند از ترکیب شبیه سازی اطلاعات واقعی سیستم استفاده نماید.
اطلاعات می تواند در هر جایی بدون محدودیت مکانی دیده شود .
با توجه به مطالب گفته شده در سیستم های SCADA با حجم انبوهی از داده ها مواجه هستیم که باید انتقال یابد و پردازش شود [14] .
2-6-5- کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت مصرف انرژی
وقتی ازدید صرفه جویی در مصرف انرژی به این موضوع مدیریت انرژی بپردازیم ، مدیریت انرژی فرآیند پایش و کنترل و صرفه جویی در مصرف انرژی در سازمان ها و صنعت و منازل مسکونی می باشد.با توجه به این تعریف ما با چهار مرحله در مدیریت انرژی مواجه هستیم :
اندازه گیری مصرف انرژی و جمع آوری اطلاعات :بر اساس یک قانون کلی هرچقدر حجم اطلاعات دریافتی از مصرف کننده زیاد و با جزییات کافی باشد در تصمیم گیری برای کاهش مصرف انرژی نتیجه بهتری را در بردارد.در گذشته با توجه به فناوری های موجود اندازه گیری پارامترهای انرژی در دوره های زمانی طولانی و به وسیله اشخاص انجام می شد که نمی توانست نتیجه و دقت مورد نیاز را در بر داشته باشد و لی با پیشرفت تکنولوژی در سیستم ها ی SCADA این امکان فراهم گردید که بتوان این پارامترها را در بازه های زمانی بسیار کم اندازه گیری و ذخیره نمود .جمع آوری اطلاعات در دوره هایی با فاصله زمانی کمتر، امکان آنالیز دقیق و شناسایی عواملی که باعث هدر رفتن انرژی می شود را تسهیل می کند.
یافتن فرصت هایی برای کاهش مصرف انرژی .با توجه به اطلاعات بدست آمده از مصرف انرژی و بررسی منحنی ها در یک بازه زمانی می توان زمانهایی را که افزایش ناگهانی مصرف انرژی رخ داده مشخص نمود .و با ارزیابی مصرف کننده های مختلف در آن زمان خاص عوامل افزایش مصرف را شناسایی نمود .سیستم های SCADA این قابلیت را دارا هستند که مقدار مصرف انرژی را در بازه های زمانی کم ثبت نمایند با بررسی نمودار های حاصله در سیستم های SCADA می توان با توجه به زمان رویداد عواملی که باعث مصرف انرژی در یک بازه زمانی می شود را شناسایی نمود و با رفع آن عوامل مصرف انرژی را کاهش داد.
هدف گذاری فرصت ها برای کاهش مصرف انرژی : فقط شناسایی فرصت ها نمی تواند به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک کند بلکه باید این مزیت ها هدف گذاری شوند یعنی باید با تکیه بر اطلاعاتی که از سیستم های SCADA حاصل می شود راه حل های موجود را اولویت بندی کرده و به ترتیب انجام دهیم .
ارزیابی میزان تاثیر فرایند بر صرفه جویی در مصرف انرژی :هنگامیکه عملیات مورد نیاز جهت صرفه جویی در مصرف انرژی انجام شد باید میزان تاثیر فرآیندها بر کاهش مصرف انرژی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد .با توجه به اینکه سیستم های SCADA قابلیت پایش و کنترل فرآیند ها را دارند با استفاده از این سیستم ها عمل ارزیابی فرآیند را می توان به نحو رضایتبخشی انجام داد [15] .
2-7-نتیجه گیری فصل
در این فصل مبانی نظری تحقیق شامل تاریخچه مدیریت مصرف انرژی و مفاهیم آن و جنبه های مختلف کاربرد علم فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه ضمن تعریف سیستم های SCADA تاریخچه و ساختار این سیستم ها مورد بررسی شد و با توجه با اصول مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی جایگاه سیستم های SCADA در مراحل مختلف مدیریت مصرف انرژی مورد تحلیل قرار گرفت .
3- پیشینه پژوهشی
3-1 –مقدمه
در این فصل پیشینه پژوهشی کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی بررسی می گردد و سپس نقاط ضعف و قوت هر روش مورد تحلیل قرار می گیرد و در ادامه روش هایی که جهت انجام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند و دلایل استفاده از این روش ها مورد بررسی قرار می گیرد .
3-2-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
(Fisher,2010) [16] نقش سیستم های SCADA در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی را به صورت زیر بیان می کند :
3-2-1-صرف جویی در مصرف انرژی
3-2-1 صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت مستقیم
کاهش هزیته برق مصرفی
کاهش هزینه سوخت مصرفی
3-2-2-صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت غیر مستقیم