دانلود پایان نامه
3-3 تعیین حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضای جامعه آماری زمان بر بوده و از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه نیست لذا در تحقیق حاضر اقدام به نمونه گیری شده است.
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چندارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه نامحدود باشد، آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود :
(3-1)
که در آن
: نسبت موفقیت می باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر 5/0 در نظر گرفته می شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می توان از فرمول زیر بدست آورد:
(3-2)
در این تحقیق در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می توان از فرمول (3-2) استفاده نمود.
: سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می باشد که توسط محقق مشخص می گردد. در این تحقیق در نظر گرفته شده است.
: عددی می باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه بزرگتر از باشد، برابر است. مقدار از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می آید. در این تحقیق می باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می شود. در این تحقیق در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می توان را از فرمول زیر بدست آورد:
(3-3)
یا با فرض :
(3-4)
پس حجم نمونه با استفاده از فرمول (3-2) بصورت زیر بدست می آید:
(3-5)
پس حجم نمونه انتخابی با دقت و با سطح خطای برابر 150 نفر می باشد.
3-4 روش نمونه گیری
نمونه گیری به عنوان یک ابزار جهت تسهیل کار محقق عمل می کند. پس از شناسایی جامعه آماری، باید با استفاده از تکنیک مناسب به نمونه گیری مبادرت ورزید. نمونه گیری عبارت است از انتخاب افراد نمونه از میان اعضاء یک جامعه تعریف شده آماری، که بر اساس اصول و قواعد خاص انجام می شود (بست، 1366).
نمونه گیری که با قضاوت پژوهشگر انجام می شود تلاشی است آگاهانه برای دستیابی به نمونه ای که احتمالاً با در نظرگرفتن نواحی، نمایانگر جامعه آماری باشد و گروه هایی را گزینش کند که در جمع نتایج حاصل از مطالعه ی آن، برای جمعیت وسیع تری قابل تعمیم باشد (کرلینگر، 1973).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بدین صورت که ابتدا 10 نمایندگی شرکت بیمه البرز در اردبیل بصورت تصادفی ساده انتخاب گردید و سپس از هر نمایندگی 15 مشتری بطور تصادفی انتخاب شد. سپس به مشتریان انتخاب شده هر نمایندگی پرسشنامه داده شد. برای توزیع پرسشنامه، از روش های ملاقات حضوری، ارسال پستی، نمابر و پست الکترونیکی استفاده گردیده است.
3-5 روش گردآوری داده ها و اطلاعات