دانلود پایان نامه
زبان اجرایی تئاتر شرق بازجست و کوشید پلی میان تئاتر غرب و شرق برقرار نماید که از آن به عنوان تئاتر بینافرهنگی یاد می شود. تماشای تئاترهای اروپایی در دهلی یا رقصهای چینی در لندن به بخشی تفکیک ناپذیر از برنامۀ ثابت جشنواره ها، بازدیدها، و مبادلات فرهنگی است. عرضۀ این فرم ها، بین فرهنگ ها، یک نقطۀ تلاقی پدید آورده است و در نقاط تلاقی همواره نوعی مبادله هم وجود دارد. تاریخ نشان داده است که این تلاقی ها در هنرهای اجرایی بسیار ثمربخش بوده اند. در سطح فردی، هنرمند با دیدن نشانه های الهام بخش در یک شیوۀ کاری دیگر، تاثیری از آن تجربه را به کار خودش منتقل می کند، این کار جدید؛ این آمیزۀ جدید، نقطۀ شروع تداخل فرهنگی است. این مبادله نه تجمع فرهنگی است؛ به معنای وجود هم زمان و در کنار هم چند فرهنگ؛ و نه تقاطع فرهنگی است که در آن افرادی با یک پس زمینۀ فرهنگی فرمی را از فرهنگی دیگر می آموزند و آن را به کار می بندند. تداخل فرهنگی حوزه ای از تعامل است که در آن فرم های جدیدی خلق می شوند. ] 48[
نوع نگرش به دیگری، در این اجراها سبب شد تا نحله های فکری مختلفی شکل گرفته و برخی، اجراهای کارگردان هایی همچون پیتر بروک،اریان منوشکین138، یرژی گروتفسکی139 و دیگرانی چون آنان را مورد ستایش قرار داده و عده ای دیگر از آنها اعلام انزجار نمایند.
منوشکین عقیده دارد، ظرفیت های اجرایی تئاترهای شرقی بسیار بالاست و این در مقابل اهمیتی است که تئاتر غرب برای متون نوشتاری قائل است. بنابراین آمیختگی فرهنگ تئاتری متکی به نمایشنامه در غرب می تواند در اختلاط با سنت های اجرایی تئاتر های ژاپنی یا هندی به تکامل برسد. از همین روی منوشکین چندین تراژدی یونانی را با استفاده از تکنیک های نمایش شرقی روی صحنه برده است. این نمایش ها زین پس نه تراژدی های یونانی هستند و نه یک اثر اجرایی شرقی؛بلکه با اثری تازه تولد یافته رو به رو هستیم که از چند فرهنگ شکل گرفته و می تواند به ذخیره متون تئاتری جهانی افزوده شود.او اعتقاد دارد که این اجراها کمک می کند تاقابلیت متون یونانی نیز از سرنو مورد ارزیابی قرار گیرد.از سوی دیگر بروک نیز اذعان می دارد که در فرهنگ های امروزین همه از یک نژاد نیستند. بلکه فرهنگ ها از نژادهای گوناگون آمیخته شده و همین در تئاتر او نیز بازتاب دارد. او برخلاف دیگر نظریه پردازان و کارگردان های این حوزه سعی نمی کرد در ترجمه فرهنگ ها چندان دخالتی داشته باشد. وی فرهنگ های گوناگون را کنار یکدیگر قرار می داد و از تماشاگر می خواست تا خود در ذهن به ترجمه مناسب دست یابد. تماشاگر نیز با سابقه ذهنی که از فرهنگ خودی داشت، می کوشید تا امکانات مشترک میان فرهنگ خود و دیگری را دریافته و در ائامه به تفسیر معینی از متن دست یابد. ]49[
در نقطه مقابل این همگرایی فرهنگی بهاروچا140 قرار دارد که زیر چتر نقد پسا استعماری به شدت منتقد شیوه خوانش بروک و نظریه پردازان تئاتر بینافرهنگی است. بهاروچا می گوید؛تئاتر غرب با استفاده از عنوان تئاتر بینافرهنگی تئاتر شرق را به یغما می برد و این نکته را در نگاه پر سابقه استعمارگری غرب جست و جو می کند. او اعتقاد دارد که تئاتر بینافرهنگی “مداخله داوطلبانه ای است که ضرورت های دولت و بازار آن را محدود کرده است”(بهاروچا به نقل از تیموری،1388،ص18). وی همچنین ادعا می دارد که قرار بوده تا تئاتر بینافرهنگی جاده ای دو طرفه باشد که به دلیل سوء استفاده غربیان به خیابانی بن بست بدل گشته و نمی توان به آن اعتماد داشت. ]50[
به اعتقاد بهاروچا،هر فرهنگی در بستر رویش و نمو خود قابلیت عرضه دارد و می بایست آن را در کنار دیگر ارزش های فرهنگی مبدا مورد ارزیابی قرار داد. برای نمونه نمی توان بخشی از آئین های کشور هند را با نمایشی غربی درآمیخت. این آئین بخشی از فرهنگی کهن بوده که در تعامل با رمزگان های مختلف بالیده و به تکامل رسیده است و اگر قرار است بخشی از این آئین مورد استفاده قرار گیرد، مترجم باید این قابلیت را داشته باشد که تمامی روح تاریخی موجود در این آئین را مورد ترجمه قرار دهد.
با وجود نگاه های حامی و معترض نظریه پردازان مختلفی کوشیده اند تا این شکل تئاتر را تئوریزه نمایند. بنابر مطالعه پاویس،روند حرکتی در تئاتر بینافرهنگی به ساعت شنی می ماند که نظریه پاویس خود به همین عنوان یعنی ساعت شنی شهرت یافته است. او عقیده دارد فرهنگ دیگری، همچون یک ساعت شنی از تنگه زیبایی شناسی،فرهنگ و انسان شناسی عبور کرده و در نهایت به فرهنگ خودی می رسد. ]51[ او در تشابهی با دسته بندی که سجودی میان خود و دیگری انجام داده است، خود و نه دیگری را به مثابه ساعت شنی می بیند که تنگه گذار آن همچون آسیاب عمل کرده و فرهنگ دیگری را به کلی خرد،نیست و نابود می کند. در این میان آنچه پایین می ریزد هیچ کارکردی نخواهد داشت. خود نه و دیگری نیز به مثابه قیفی عمل می نماید که تمامی عناصر فرهنگی دیگری را به درون می کشد و هیچ غربالی انجام نمی دهد و نمونه هم خود و هم دیگری کارکردی سازنده دارد که عناصر فرهنگ دیگری راپس از گذار از صافی معقول فرهنگ خودی به سامان می رساند.
آنچه در تئاتر بینافرهنگی انجام می گیرد به مثابه ترجمه و تفسیر است. ترجمه ای که با ابزار کنش خود را بازنمایی می کند. نمایشنامه نیز تقریبا بر همین نظریه ها تاسی کرده و از این رو می توان ترجمه تئاتر را نیز همچون آنچه نشانه شناسی فرهنگی ادعا دارد، عملی بینافرهنگی به شمارآورد. حوزه ای که در عرصه هنر تئاتر به جای سود جستن از کنش، از نوشتار و نظام زبان نوشتاری سود می جوید. اما برای دست یابی به ترجمه به مثابه تئاتر بینافرهنگی باید کدام نگاه از ترجمه را مورد توجه قرار داد.آیا متونی که خصلتی ادبی دارند برای نشانه شناسی فرهنگی مناسب تر هستند و یا متونی که برای اجرا شکل می گیرند؟
بسنت در پاسخ به این سئوال اظهار می دارد که نمایشنامه هایی که در اجرا ترجمه فرهنگی می شوند عمر طولانی تری نسبت به آثار منتشر شده در قالب کلام پیدا می کنند. متن روی صحنه نه تنها در قالب کلام که در قالب کنش نیز ترجمه فرهنگی می شود.از همین روی می توان نشانه های بیشتری از رمزگان فرهنگی یک دوره تاریخی را در آن مورد بحث قرار داد.

مطلب مرتبط :  

فصل چهار
یافته ها و مطالعات آماری
(تعامل و تقابل ترجمه در تئاتر پهلوی (1330-1300) با سپهر فرهنگی دوران)

از منظر نشانه شناسی فرهنگی، رمزگان های پیچیده ای در یک جامعه وجود دارند که سازوکار فرهنگ را در آن جامعه شکل می دهند. این رمزگان ها پیوسته با هم در ارتباط بوده و موجب همگرایی و واگرایی یکدیگر می شوند. همین پویایی آن چنان که در فصل سوم اشاره شد گرفت باعث می شود که شرایط اطراف ما تغییر یافته و تاریخی شوند. پیرامون نشانه شناسی فرهنگی مورد نظر در این پژوهش تحلیل هنر تئاتر خاصه مطالعه ترجمه فرهنگی تاریخ مورد اشاره به مثابه یکی از رمزگان های فعال می تواند نیل به مقصود را فراهم آورد. گفتن ندارد که رمزگان ترجمه فرهنگی در تئاتر به تنهایی کارکرد نداشته و با رمزگان های خرد و کلان دیگر هویت خود را بازنمایی می کند.
4-1-ارتباط بینافرهنگی تئاتر در ایران
تئاتر با هیات غربی خود، در ایران دیرینه طولانی نداشته و محصول تحولات تاریخی دو قرن گذشته به شمار می آید. تاریخ هر کشوری با نقاط عطفی رو به روست که این نقطه عطف ها می توانند نمایشگر دوران گذار یک کشور از دورانی به دورانی دیگر باشند؛ ورود تئاتر به ایران نیز در یکی از همین نقاط عطف تاریخی رخ داد. در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار(1275-1210)، مراودات بسیاری میان دولت های اروپایی و ایران صورت گرفت که محصول آن ورود تئاتر]1[ به ایران بود. سفرهایی که ، تنها محدود به شاه و درباریان نبوده و در کنار این دو قشر صاحب منصب ، می توان محصلان، تجار و مهاجران را نیز نام برد که هر یک، آنچه در کشورهای دیگر را می دیدند، تفسیر و ترجمه کرده و دستاوردی متناسب با تربیت فرهنگی خود برای هم میهنان شان به ارمغان می آوردند.
آشنایی با فرهنگ غرب در شکل نوین آن، متعلق به چند سده اخیر است، اما دیرینه ترجمه در ایران را می توان در دوران مادها جست و جو کرد.با گسترش مرزهای جغرافیایی ایران ،حکومت مرکزی نیازمند ارتباط با کشورهایی بود که آنها را در اختیار داشت. این نگاه در دوران حکومت پارت ها و ساسانیان نیز ادامه داشته است. بعدها با گسترش سیطره مغول نیز کلیسای اروپا تصمیم می گیرد تا در اتحاد با مغولان بر مسلمانان چیرگی یابد و به این ترتیب امر ترجمه بین دولت های درگیر اهمیت می یابد. اما آنچه مسلم است، ارزش فرهنگی ترجمه در مبادلات با پیشرفت زمان اهمیت یافته و رنگ و بویی خاص به خود می گیرد.]2[
ارتباط با کشورهای خارجی تا زمان قاجار، به انحای گوناگون در ایران جریان داشته است. آغا محمد خان قاجار،سرسلسله قاجاریه هم در دورانی کوتاه با تئاتر برخورد می کند، اما شیوه مواجهه وی با این هنر، اندکی با نوادگانش متفاوت بوده است. اودر حمله ای که به گرجستان داشت، بسیاری از اهل تئاتر آن بلاد را به قهر از دم تیغ گذراند و از همین روی فرصتی را که بسیار زودتر می توانست نصیب فرهنگ ایران شود از آن محروم داشت.
ناصرالدین شاه برعکس سلفش، در اکثر سفرهای خود به روسیه و دیگر کشورهای اروپایی به تئاتر رفته و به تماشای آثار روی صحنه می نشست. حتی واژه های تخصصی تئاتر را نیز آموخته و در شرح سفرهایش به کار می بست. “وی در نوشته های خود از واژه هایی چون اکت،سن،لژ، کومه دی،باله، اپرا تماشاخانه و بسیاری از اصطلاحات نمایشی استفاده کرده]است[…”(بزرگمهر،1379،ص8). در سال 1290 هجری قمری ، شاه دستور داد به تقلید از معماری رویال آلبرت هال لندن، تکیه دولت را بنا نمایند تا او هم بتواند از صاحب منصبان دیگر کشورها در سفر به ایران در این محل پذیرایی کند. البته این مسئله با مخالفت روحانیون قرار گرفت و تکیه دولت به محلی برای اجرای تعزیه تبدیل شد و بعد ها تکایای دیگری به تقلید ازآن در ایران ساخته شدند. پس، نخستین عنصری از تئاتر که در ایران ترجمه فرهنگی شد، بنا و معماری تئاتر بوده است. نیت ناصرالدین شاه از ایجاد بنای تکیه دولت همسانی با نگاه پتر، تزار روسیه به غرب دارد. پتر غرب را برتر از خود می دید و بنابراین با رجوع به پیوست 3-1 از منظر نشانه شناسی فرهنگی در می یابیم برای او آشوب و بی نظمی از سوی خودی بوده و فرهنگ در غالب زندگی غربی تجلی می یابد. ناصرالدین شاه و اطرافیان وی نیز در برخورد با غرب همین انگاره را در نظر داشتند و اصولا تلاقی دوایر فرهنگی مورد نظر لوتمان نیز از همین نگاه ایجاد می شود. غرب همواره در جست وجوی صدور فرهنگ خود به سمت دیگری-به خصوص کشورهای مستعمره نشین –بوده است. “علم مغرب زمین،آرمان سیاسی مغرب زمین و در ادامه آنها،عموم محصولات دیگر کنونی مغرب زمین،خواه خوراک باشد یا پوشاک،هنر یا ادبیات به زودی،متعلق به سراسرعالم بشریت می شود”(جنسون به نقل از خبری،1385،ص12). دولتمردان و مردم ایران نیز در سطوح مختلف در جست وجوی تغییرات فرهنگی در ایران بوده اند.این تغییر پذیری در بین سپهرهای فرهنگی موجود در ایران متفاوت بوده است. نگاهی که دولتمردان داخل حکومت- به استثنای امیرکبیر- به اصلاحات داشتند با اصلاح گران بیرون از حکومت تفاوت هایی داشت. شاه و بخشی از درباریان بیشتر مفتون جنبه های سرگرم کننده این هنر شده بودند. تا جایی که میرزا مصطفی افشار که چندین گزارش از سفر دولتمردان ایرانی به کشورهای مختلف فرنگ نوشته عقیده دارد:
“…و منظور دولت در بنای تماشاخانه ها و اشاعه ی این همه عشرت ها،قطع نظر از تجملات ولایت این است که مردم بیکار که در هر ملکی از آن ناچار است،مشغله یی داشته، چنان که عادت بیکاران است در پی عیب جویی دولت و دولتیان نباشد،که از این رهگذار فسادها در امور دولت پدید آید….”(افشار به نقل از بزرگمهر،1379،ص7).
البته این نگاه در دوران مشروطیت توسط روشنفکران مشروطه خواه رنگی دیگر به خود گرفت و آنان از تئاتر به مثابه ابزاری برای دست یابی اغراض سیاسی خود سود جستند.
اما پیش از تاسیس تکیه دولت، نخستین مظاهر ورود تئاتر غربی در ایران با ترجمه نمایشنامه میزانتروپ141 اثر مولیر142 رخ می دهد. این نمایشنامه با عنوان گزارش مردم گریز توسط میرزا حبیب اصفهانی ترجمه شده و در روزنامه تصویرالافکار در استامبول ترکیه به چاپ رسیده است.
“لااقل سه کتاب از نمایش های مضحک مولیر فرانسوی بزبان فارسی ترجمه شده است…من فقط نسخه میزانتروپ را دارم که در مطبعه تصویر الافکار اسلامبول در سال 1286/70-1869 چاپ شده و عنوانش گزارش مردم گریز است. اخلاق و حالات اشخاص این نمایش تغییر یافته است و صورت ایرانی به خود گرفته و مکالمات منظوم و خیلی به اصل نزدیک است. گاه گاه اصطلاحات و امثال فارسی هم دیده می شود که بجای امثال فرانسوی گذاشته شده است…”(براون،1361،ج 4،صص327و328).
میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه این اثر، از ترجمه دقیق دوری جسته و سعی کرده به ترجمه فرهنگی متناسب با احوال آن روزگار دست یابد. این شکل ترجمه در آن روزگار نه تنها در ایران که در کشورهایی دیگر همچون عثمانی، سوریه ، مصر و دیگر کشورهای حوزه شرقی نیز رواج داشته است. بنابراین این شکل از ترجمه فرهنگی، معانی بیگانه و حتی متضاد با فرهنگ شرقی که

مطلب مرتبط :   ترجمه، متون، نمایشنامه‌های، فرهنگ، رضاشاه، شکسپیر