تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 3

0 Comments

11-3 تحقیقات پیشین: 67
تحقیقات خارجی 67
تحقیقات داخلی 69
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 72
4-1-توصيف داده هاي جمعيت شناختي 72
4-1- 1) جنسيت 73
4-1- 2- وضعيت تاهل 74
4-1-3) سن 74
4-1-4) تحصيلات 75
4-1-5) سابقه در سازمان 76
4-1-6) نوع استخدام 78
4-2) توصیف متغیرها و گویه های مربوطه 79
4-3) آزمون فرضيات تحقيق 82
4-3-1) تحليل عاملي تاييدي 83
4-3-1-2) متغير دوم: رضايت شغلي 88
4-3-1-3) متغير سوم: تعهد سازماني 88
4-3-1-4) متغير چهارم: کيفيت خدمات 89
4-3-2) سنجش رابطه بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيه ها 92
4-3-2-1) آزمون t تک نمونه اي 92
4-3-2-2) آزمون مدل تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر 94
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها
5-1-مقدمه 100
5-2-نتایج تحلیلی آمار توصیفی سئوالات عمومی 100
5-2-1-آمار متغیرها 100
5-3-نتایج تحقیق برای سازمان 101
5-3-1- تطابق یا عدم تطابق با تحقیقات پیشین 102
5-4- پیشنهادات: 104
5-5-محدودیتهای تحقیق 104
منابع و مآخذ: 106
پيوست 110
فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول 1-1)عملياتي كردن متغيرهاي تحقيق 10
جدول2-1) دیدگاه‌های مختلف نسبت به بازاریابی درونی 22
جدول3-1) طيف ليکرت 59
جدول 3-2)سؤالات مربوط به متغيرها و ضريب پايائي 62
جدول4-1)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 73
جدول4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل 74
جدول 4-3 )توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 75
جدول4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات 76

این مطلب را هم بخوانید :
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 12