تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 6

0 Comments

فرضیه 2. وضعیت کیفیت خدمات در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب است.
فرضیه3 . بازاریابی درونی بطور مثبتی بر کیفیت خدمات تاثیر گذار است.
فرضیه 4. بازاریابی درونی تاثیر مثبت و معنی داری با رضایت کارکنان دارد.
فرضیه 5. بازاریابی درونی بطور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است.
فرضیه 6. رضایت شغلی بطور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است
فرضیه7 . رضایت شغلی بطورمثبتی بر روی کیفیت خدمات تاثیر گذار است.
فرضیه8 . تعهدسازمانی بطور مثبتی برروی کیفیت خدمات تاثیرگذار است.
7.1. تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق
7.1.1 تعاریف نظری
بازار یابی داخلی
بازاریابی داخلی یک تلاش برنامه ریزی شده با استفاده از یک روش شبیه بازار هدایت شده برای انگیزش کارکنان به منظور پیاده سازی و یکپارچه سازی استراتژی های سازمانی به سوی مشتری مداری است . “(گرین و همکاران،1994:13)
تعهد سازمانی
مودي و همکاران[8](1979) مي گويند که تعهد سازماني عبارت است از قدرت و مقدار هويتي که يک فرد با سازمانش احساس مي کند. در تعريف ديگر آمده است که تعهد سازماني عبارت است از وابستگي يا دلبستگي[9] احساس شده توسط فرد با سازمانش
کیفیت خدمات
زيثمل و همکارانش(1996) کيفيت خدمات را اينگونه تعريف کرده اند:”کيفيت خدمات عبارت است از ارائه خدمات برتر و متعالي تر از حدي که مشتري انتظار دارد.”
به نظر پاراسورامن(1985)،کيفيت خدمات از پنج بعد ملموسات، قابليت اطمينان، تضمين، مسؤوليت پذيري و همدلي تشکيل مي شود. با اين وجود همانطور كه ذكر شد توافق نظري در رابطه با تعريف كيفيت خدمات در ميان محققان وجود ندارد. در ادامه تلاش شده است تا با معرفي مدلهاي مختلف كيفيت خدمات، مفهوم كيفيت خدمات مورد بررسي قرار گيرد
رضایت شغلی
رضايت شغلي يا خشنودي شغلي عبارت است از احساس مثبت و منفي و نگرش هايي که ما درباره شغل خود داريم(رهنماي رودپشتي و محمودزاده،99:1387)
7.1.2 تعاریف عملیاتی
برای عملیاتی کردن متغیر های تحقیق ،تعاریف عملیاتی به شرح ذیل برای پرسشنامه تدوین ، و اجراء شد
جدول 1-1)عملياتي كردن متغيرهاي تحقيق

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 8

متغيرهای تحقیق سوالات مربوطه
بازاريابي دروني سئوالات یک تا 16
رضايت شغلي سئوالات 17 تا 19
تعهد سازماني سئوالات 20 تا 23
کيفيت خدمات