تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 17

0 Comments

مدتي پس از اجراي مقررات به صندوق فوق، تسري مقررات اين صندوق به کارگرا ن و مستخدمين کارخانجات و موسسات صنعتي و معدني تابع اداره کل صناعت و فلاحت نيز به تصويب رسيد.
در سال 1315 نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتي با پيشنهاد اداره کل مذکور به تصويب هيئت وزيران رسيد.
مطابق فصل پنجم نظامنامه فوق با عنوان “در پاداش مزدوران ” که اختصاص به بيمه اجتماعي شاغلين در موسسات مذکور داشت، نرخ حق بيمه و حمايتهاي پيش بيني شده عينا مانند موارد مذکور در صندوق احتياط ادارات طرق بوده است.مشمولان آن کارگران راهها به علاوه کارگران صنعتي بالاتر از 10 نفر بودند.
در سال 1322 براي اولين بار قانوني تحت عنوان “قانون بيمه کارگران دولتي و غير دولتي ” به تصويب رسيد که بموجب آن قانون کليه کارخانجات و موسسات اقتصادي، بازرگاني، صنعتي، معدني و باربري و راه آهن و بطور کلي هر موسسه که کارگر در استخدام خود داشت اعم از دولتي يا غير دولتي واقع در کشور ايران مکلف بودند کارگران خود را نزد شرکت سهامي بيمه ايران يا شرکت بيمه داخلي ديگري که دولت مقتضي بداند در مقابل خطرات ذيل که در اثر انجام وظيفه روي داده باشد بيمه نمايند :

 • فوت
 • نقص و يا از کار افتادن اعضا بدن
 • هزينه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بيماري و حوادث کار
 • براي اولين بار جزاي نقدي براي صاحبان بنگاهها که از اين قانون تخلف نمايند پيش بيني گرديد.

در سال 1324 شرکت سهامي بيمه ايران تاسيس شد، مشمولان آن کارگران راهها و کارگاههاي صنعتي بالاتر از 10 نفر بودند و خدمات آن غرامت دستمزد و کمک بارداري بود نرخ حق بيمه بر حسب شغل تعيين مي گرديد و پرداخت کننده آن کارگر و کارفرما بودند.
در سال 1325 قانون کار آزمايشي پيشنهادي شورايعالي کار و مورد تاييد وزارت بازرگاني و پيشه و هنر توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد. در فصل دوازدهم قانون فوق تحت عنوان ” صندوق تعاون ” براي کمک به کارگران تشکيل و دو صندوق تحت نظر شوراي کارگاه و با عناوين ذيل پيش بيني شده بود :

 • صندوق بهداشت براي کمک به کارگر در موارد بيماريهاي که ناشي از کار نباشد.
 • صندوق تعاون براي موارد ازدواج، عائله مندي، بيکاري، از کارافتادگي و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آنها.
این مطلب را هم بخوانید :  بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 39

ملاحظه مي گردد که با تجميع کليه منابع جمع آوري شده بابت حق بيمه کارگران کليه اقدامات پراکنده قبلي در زمينه بيمه اجتماعي کارگرا ن با تشکيل صندوق تعاون و بيمه کارگران در صندوق فوق متمرکز گرديد.
در سال 1326 بنگاه رفاه اجتماعي تاسيس شد که مشمولان آن تمام کارگران کشور و خدمات آن ازدواج، عائله مندي، بارداري، بيکاري، بازنشستگي و کفن و دفن بود و نرخ حق بيمه پرداختي25/ 2 بود که توسط کارگر و کارفرما پرداخت مي شد.
در سال 1328 صندوق تعاون بيمه کارگران تشکيل شد که مشمولان تمام کارگران کشور بودند و خدمات ارائه شده توسط آن عينا مانند بنگاه رفاه اجتماعي بود و نرخ حق بيمه آن 6% بود که 2% توسط کارگر و 4% توسط کارفرما پرداخت مي شد.
2-10-1-اهم خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت و به واسطه دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات ، رکن شاخص نظام بیمه های اجتماعی کشور به شمار می آید. هم اکنون این سازمان خدمات گسترده خود را از طریق 2 شبکه بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی و تبعی خود عرضه می نماید.

 1. ارائه خدمات درمانی
 2. غرامت دستمزد ایام بارداری
 3. غرامت دستمزد ایام بیماری
 4. پرداخت کمک هزینه وسایل پزشکی(اروتز و پروتز)
 5. پرداخت کمک هزینه سفر و اقامت بیمار
 6. پرداخت غرامت نقص عضو مقطوع
 7. پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان
 8. پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان
 9. پرداخت مستمری بازنشستگی
 10. پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار
 11. پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار
 12. پرداخت مستمری بازماندگان
 13. پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستمری بگیران
 14. پرداخت کمک هزینه اولاد به مستمری بگیران
 15. پرداخت حق مسکن به مستمری بگیران
 16. پرداخت بن به مستمری بگیران
 17. پرداخت کمک هزینه کفن و دفن
 18. پرداخت کمک هزینه به زنان سرپرست خانوار متکفل فرزند
 19. این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز