تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 18

0 Comments

 • کمک هزینه همسران متکفل فرزند
 • غرامت مقطوع فوت
 • خدمات درمانی
  سازمان تامین اجتماعی دومین تولید کننده درمان در کشور ایران است که در مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان (شاغلان، مستمری بگیران، مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارکنان سازمان و افراد تحت تکفل آنها) که برای آنها دفترچه درمان صادر شده می توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.
  یکی از مهم ترین تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان اصلی و تبعی، حمایت در برابر حوادث و بیماریها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مورد نیاز در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم است
  2-11-معرفی مدل وچهارچوب مفهومی تحقیق
  با توجـه به مـدلهای زیـادی که در مورد بازاریابی درونی و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گــرفته است و همچنین نظر به اینکه متغیرهای دیگری مثل تعهد سازمانی و رضایت شغلی درمطالعات دیگر و در سازمانهای خدماتی بهداشتی و درمانی مهم بوده و مورد توجه قرار گرفته اند و با استفاده ازمدل رفیق و احمد، 2002 و مدل بازاریابی درونی بری ، 1981 مدلی که بتواند تاثیر بازاریابی درونی را بر کیفیت خدمات بسنجد باید ترکیبی از متغییرهای ملموس در سازمان تامین اجتماعی باشد .
  در برخی مدلها فقط به مبحث رضایت شغلی و بازاریابی درونی پرداخته شده است و برخی سه عامل رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و بازاریابی درونی را مورد بررسی قرار داده اند ولیکن در این تحقیق مدل ما با توجه به اینکه تعهد سازمانی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سازمان تامین اجتماعی می تواند مهم باشد ارتباط بازاریابی درونی با کیفیت خدمات درمانی با متغیر های واسطه و مداخله گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
  فصل سوم
  فرایند اجرای تحقيق
  مقدمه
  روش تحقيق، مجموعه‌اي از قواعد، ابزار و راه‌هاي معتبر(قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. هر تحقيق و پژوهشي با يک مسأله آغاز مي‌گردد. مسأله تحقيق موجب ايجاد سوالاتي در ذهن محقق گرديده وبه ارائه فرضيه منجر مي شود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش جهت تأئيد يا رد فرضيات است. جهت پاسخگويي به سوالات تحقيق و نتيجه گيري در خصوص فرضيات، داده هاي جمع آوري شده در خصوص تحقيق، ورودي اساسي و پايه تحقيق است و در نهايت محقق بايستي با توجه به داده هاي گردآوري شده، در خصوص رد يا تأييد فرضيات و پاسخگويي به سوالات تحقيق اقدام نمايد. اما همانگونه که آشکار و مشخص است، داده ها اطلاعات خام و غير قابل اتکائي مي باشند که جهت تبديل شدن به اطلاعات قابل استفاده بايستي تحليل گردند، تا با تبديل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصميم گيري نمود.
  در اين فصل پس از مقدمه به بيان جامعه آماري ، نمونه ها و حجم نمونه، روش و ابزار تحقيق، روايي و پايايي پرسشنامه، روش تجزيه و تحليل داده ها، متغيرهاي تحقيق، و معرفي نرم افزار آماري پرداخته شده است.
  3-1-روش تحقيق
  پژوهشگر پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فكر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص نماييم براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش و شيوه‌اي را اتخاذ كند تا هر چه دقيقتر و سريعتر به پرسش يا پرسشهاي تحقيق مورد نظر دست يابد. دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني که با روش شناسي[62] درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق (خاکي،152،1382).
  از آنجا كه محقق علاقه مند است در اين تحقيق به تاثير عوامل بازاريابي دروني بر کيفيت خدمات درماني درمراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرزپرداخت شده است. روش تحقيق از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نوع و شيوه گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد(سرمد و ديگران،81:1385).
  3-2-جامعه آماري
  جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است درباره صفت متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد(سرمد و ديگران،177،1385).جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه کارکنان بخش درمان(اورژانس ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، جراحی و…) مراکز درمانی و بهداشتی مدیریت درمان استان البرز است که تعداد آنها 1361 نفر هستند.
  3-3) نمونه ،روش نمونه گیری و برآورد حجم آن
  از آنجا كه جوامع آماري از حجم و وسعت جغرافيائي زيادي برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها ميسر نیست، و ناگزير به انتخاب جمعي از آنها به عنوان نمونه و تعميم نتايج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراين محقق راه نمونه‌گيري را انتخاب مي‌كند.نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشد. لذا محقق براي گردآوري داده ها جهت تصميم گيري
  در خصوص فرضيات تحقيق اقدام به نمونه گيري کرده و سپس نتايج حاصله را با سطح اطمينان 95 درصد به جامعه تعميم داده است. تعيين حجم نمونه يكي از اساسي ترين و مشكل‌ترين گامهاي هر تحقيق ميداني بوده و دقت در تعيين حجم نمونه متضمن صحت تعميم و نتيجه‌گيري مي‌باشد. هر گاه نمونه برداري بدون جايگذاري از يك جامعه محدود انجام شود از فرمول ارائه شده در زير استفاده مي شود(آذر و مؤمني،67،1380).
  از آنجا که در اين پژوهش، واريانس جامعه آماري نامعلوم بود، انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور پيش برآورد واريانس نمونه ضرورت داشت. لذا يک گروه 30 نفري از جامعه آماري انتخاب گرديد و پرسشنامه در بين آنها توزيع شد. پس از استخراج داده هاي مربوط به پاسخ هاي گروه مزبور و پيش برآورد واريانس، حجم نمونه آماري تحقيق با استفاده از فرمول زير بدست آمد:
   
  n = حجم نمونه
  N = حجم جامعه
  = سطح اطمينان 95 درصد
  : واريانس نمونه
  : سطح خطاي مجاز
  با جايگذاری اعداد مربوطه در فرمول فوق، حجم نمونه به صورت زير محاسبه شد:
   
  3-4-روش نمونه گيري
  در اين تحقيق از آنجا که جامعه آماري اين تحقيق(کارکنان بخش درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز) شامل یک بیمارستان، یک دی کلینک و 2پلی کلینیک است و با توجه به تعداد متفاوت کارکنان هر بخش، از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده مي شود. پس از تعيين حجم نمونه، ابتدا نسبت نمونه به جامعه را براي هر کدام از گروه ها(p) محاسبه نموده، سپس حجم نمونه در هر گروه( ) را بدست ميآوريم.
   
   
   
  3-5-روش و ابزار جمع آوری تحقيق
  روش تحقیق میدانی است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است[63] . پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوال ها(گويه ها[64]) است كه پاسخ دهنده با ملاحظة آن ها پاسخ لازم را ارئه مي دهد. اين پاسخ، دادة مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد. سؤال هاي پرسشنامه را نوعي محرك- پاسخ مي توان محسوب كرد. از طريق سؤال هاي پرسشنامه مي توان دانش، علايق، ‌نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت. بايد توجه داشت كه در برخي فرهنگ ها با توجه به شرايط اجتماعي، پرسشنامه نمي تواند داده ها را با دقت لازم، همانند يك مصاحبة عميق، بدست دهد. بنابراين براي بالا بردن دقت داده هاي گردآوري شده توصيه مي شود كه تكميل پرسشنامه همراه با ساير ابزارهاي گردآوري داده ها باشد. در غير اين صورت بايد داده هاي حاصله را با قيد احتياط به كار برد. اصول كلي تنظيم پرسشنامه عبارتند از:

  1. سوال هاي پرسشنامه بايد بر اساس اهداف يا سوال هاي تحقيق تنظيم گردد؛
  2. پرسشنامه بايد پاسخ دهنده را جذب نموده و سوال هاي آن براي او جالب باشد؛
  3. پرسشنامه بايد تا حد امكان كوتاه باشد و داده هاي مورد نياز پژوهشگر را فراهم آورد؛
  4. این مطلب را هم بخوانید :  بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 33