تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 19

0 Comments

 • دستورالعمل تكميل پرسشنامه بايد كوتاه بوده و حاوي كليه اطلاعات مورد نياز پاسخ دهنده، براي كامل كردن پرسشنامه باشد. پرسشنامه بايد همراه دستورالعمل تكميل آن بوده و چگونگي پاسخ دادن به سؤال ها را براي پاسخ دهنده تشريح كند.
 • به طور كلي سوال هاي پرسشنامه به صورت سئوالهای بسته ارائه مي شود:
  سوال هاي بسته- پاسخ: سوال هاي بسته- پاسخ مجموعه اي از گزينه ها را ارائه مي دهد تا پاسخ دهنده از ميان آنها يكي را انتخاب كند. پاسخ دهنده اين نوع سوال ها را به سرعت درك كرده و به سهولت به آن پاسخ مي دهد. پرسشنامه هاي بسته- پاسخ به حالت هاي متفاوتي ارائه مي شود. اين حالت ها به قرار زير است:
  – حالت چند جوابي: در اين نوع سوال، پاسخ دهنده يكي از گزينه هاي ارائه شده را انتخاب كرده و علامت گذاري مي كند.
  – حالت مقياس چند درجه اي: در اين نوع سوال پاسخ دهنده موضع خود را در مورد موضوعي بر روي يك طيف با انتخابي كه به بهترين وجه نمايانگر باورها، عقايد يا نگرش او درباره آن گويه باشد، مشخص مي كند.
  – حالت تعيين اولويت نسبت به موارد ارائه شده: در اين حالت يك سري گويه ارائه شده و از پاسخ دهنده خواسته مي شود تا ترتيب اهميت آن ها را مشخص كند.
  در اين تحقيق از پرسشنامه بسته(پرسشنامه استاندارد خارجي مدل لياو[65](2009)) استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه كه براي سنجش متغيرهاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته از مقياس ليكرت 5 گزينه اي استفاده شده است.

  این مطلب را هم بخوانید :  بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 10

  بسیارزیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
  5 4 3 2 1

  جدول3-1) طيف ليکرت
  پرسشنامه اين تحقيق شامل دو بخش اصلي است:
  الف) سوالات عمومي: اين بخش از پرسشنامه مرتبط با ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان(شامل جنسيت ، سن، سابقه در سازمان، و نوع استخدام) است.
  ب) سوالات مرتبط با متغيرهاي تحقيق: اين بخش از پرسشنامه متغيرهاي تحقيق را که شامل چهار متغير مي باشند را اندازه گيري مي کند. متغيرها و سوالات مربوطه در جدول3-2 آمده است.
  پرسشنامه های این تحقیق
  3-6-روائي و پايائي تحقيق
  3-6-1- روائي پرسشنامه
  مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ ميدهد که ابزار اندازهگيري،تاچه،حدخصيصه مورد نظر را ميسنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازهگيري نميتوان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازهگيري ممکن است براي اندازهگيري يک خصيصه ويژه بر روي يک جامعه آماري داراي اعتبار باشد، در حاليکه براي سنجش همان خصيصه بر روي يک جامعه آماري ديگر، از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد(سرمد و ديگران،170،1385).
  روشهاي متعددي براي تعيين روايي(اعتبار) ابزار اندازهگيري وجود دارد که عبارتند از:

  • اعتبار محتوا[66] (محتوائي): اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که معمولاً براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازهگيري بکار ميرود. اعتبار محتوائي يک ابزار اندازهگيري، به سوالات تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوالات ابزار اندازهگيري، معرف ويژگيها و مهارتهاي ويژهاي باشد که محقق قصد اندازهگيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوائي ميباشد.
  • اعتبار ملاکي[67]: اعتبار ملاکي عبارت است از کارآمدي يک ابزار اندازهگيري در پيش بينيِ رفتار يک فرد در موقعيتهاي خاص.
  • اعتبار سازه[68]: اعتبار سازه يک ابزار اندازهگيري، نمايانگر آن است که ابزار اندازهگيري تا چه اندازه
   ميتواند يک سازه يا خصيصهاي که مبناي نظري دارد را بسنجد. در بررسي اعتبار سازه بايد به تدوين فرضيههايي درباره مفاهيم اندازهگيري شده، آزمون اين فرضيهها، و محاسبه همبستگي نتايج با ابزار اندازهگيري اوليه پرداخت.
  این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 15