دانلود پایان نامه

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همۀ واحد های مورد مطالعه را در برگیرد و در عین حال، از شمول واحد هایی که نباید به مطالعۀ آن ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، 1384).
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1384 است. شرکت های مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخاب می شوند:
1- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2- طی سال های 1384الی 1391 تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.
3- صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت ها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
4- صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، به گونه ای مجزا از صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت های تلفیقی موجود باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن ها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
6- شرکت انتخابی، جزء شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
7- شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش، فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش، هشت سال (1384 الی 1391) است.
با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد 1016 مشاهده سال – شرکت از 127 شرکت در دوره زمانی 1384 الی 1391 حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
3-8- روش گردآوری داده ها
گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوری داده ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش گر یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و سپس به خلاصه سازی یافته ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت نتیجه گیری می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می یابد. به عبارت دیگر، پژوهش گر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می کند. بنابراین، اعتبار داده ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش گر به درستی معلوم نمی شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گردآوری شده، پژوهش گر باید داده های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، 1385).
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. مبانی نظری پژوهش از کتب، مجلات و سایت‏های تخصصی فارسی و لاتین گرد آوری شده است و داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی شرکتها و همچنین، با استفاده از نرم افزارهای صحرا و تدبیر پرداز نسخه 2 گردآوری می شود.
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
پس از آن که پژوهش گر داده ها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرآیند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهندۀ تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهش گر اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش گر باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، 1385).
در انجام این تحقیق، روش های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی متعددی استفاده شده که در ادامه به تفصیل تشریح می شود. پس از جمع آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده می باشد. این آماره ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره های توصیفی، توابع (الگوهای) مورد نظر برآورد خواهند شد که در ادامه به این الگوها اشاره می گردد.
3-9-1- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی
برای تحلیلهای تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس است:
1- دادههای سری زمانی: در دادههای سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود.
2- دادههای مقطعی: در دادههای مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونهای) برای یک زمان مشخص جمعآوری میشود.
3- دادههای ترکیبی: در دادههای ترکیبی، عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. به بیان دیگر، چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد (گجراتی، 2004).
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش دادههای ترکیبی استفاده میشود. دادههای ترکیبی، شامل عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی است. نحوه چیدمان این نوع دادهها، به دو صورت انجام می شود:
در نوع اول، دادههای یک واحد مقطعی برای T سال در کنار هم قرار میگیرد و سپس این عمل برای واحد مقطعی دوم و واحدهای بعدی تکرار میشود. این نحوه چیدمان دادهها را اصطلاحاً “دادههای تلفیقی” میگویند.
نوع دوم چیدمان دادههای ترکیبی نیز، قرار دادن دادههای واحدهای مقطعی در هر سال در کنار هم است. به گونهای که این روند برای سالهای بعد تکرار میشود. نحوه چیدمان دادهها به این صورت را اصطلاحاً “دادههای تابلویی” میگویند.