دانلود پایان نامه
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
6- شرکت انتخابی، جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
7- شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش، فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش، هشت سال (1384 الی 1391) است.
1-9- روش گردآوری داده ها
رقابت در بازار محصول متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته می باشد. دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکت هاست. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده می شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده، یادداشتهای توضیحی و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز گردآوری می شود.
1-10- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
متغیرهای این پژوهش با نرمافزار Excel ویرایش 2010 محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی ‍‍ های به دست آمده از نرمافزارهای Stata نسخه 9.1 و Eviews نسخه 7، انجام می شود.
1-11- واژه های کلیدی
رقابت در بازار محصول: عبارت است از توان بازار شرکتها که همان کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش است (پاندی، 2004). در تعریف عملیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت است.
شاخص Q توبین: که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل دارایی ها به ارزش دفتری، حاصل می شود (مرادی و پورحسن، 1389).
شاخص هرفیندال-هیرشمن: یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار و رقابت در بازار به کار برده می شود (حساس یگانه و همکاران، 1387).
شاخص نسبت تمرکز n بنگاه: یکی از شاخص های تمرکز است از حاصل جمع سهم بازار n بنگاه برتر به دست می آید (خداداد کاشی و شهیکی تاش، 1384).
مدیریت سود: مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است (اسچیپر، 1989).
1-12- ساختار پژوهش
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش پژوهش به تشریح جامعه آماری، محدوده زمانی، نمونه آماری، دوره پژوهش، روش جمع آوری داده ها و تعریف متغیرها پرداخته شد. در قسمت روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها، روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید. در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش های گذشته است. در ابتدا کلیاتی درباره مدیریت سود و رقابت در بازار محصول مطرح می شود. در بخش آخر فصل، به مرور خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه پرداخته می شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن ها، جامعه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.
موضوع فصل چهارم، تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18، EViews ویرایش 7 و Stata ویرایش 9.1 است.
در فصل پنجم، بحث و نتایج، محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش بیان می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
در فصل قبل، مطالبی پیرامون پژوهش، از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در این فصل ابتدا دیدگاه های مختلف درباره مدیریت سود مطرح می شود و در ادامه بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، شاخص های اندازه گیری رقابت، رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه میان متغیرهای کنترلی و مدیریت سود بیان می شود و در پایان، سابقه پژوهش های انجام در زمینه مدیریت سود و رقابت در بازار محصول در دو بخش پژوهش های خارجی و داخلی بیان می شود.
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: