دانلود پایان نامه
4-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه
داده های موجود و در دسترس برای بررسی بورس اوراق بهادار تهران تنها از سال 1376 موجود می باشد و قبل از این سال علی رغم فعال بودن بورس اوراق بهادار تهران، داده ها به صورت روزانه موجود نمی باشد. علاوه بر این نمودار بازدهی ها، پایداری در سری زمانی rt را نشان میدهد.
نمودار سری زمانی قیمت و سری زمانی بازده ها در نمودارهای (4-1) و (4-2) آمده است.

نمودار (4-1): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص کل قیمت سهام)

نمودار(4-2): سری زمانی بازدهی
4-3-1. بررسی آزمون ریشه واحد
با توجه به مطالب مطرح شده در فصل سوم مبنی بر لزوم شناسایی ویژگی های سری های زمانی، در این بخش سری زمانی به کار گرفته شده در پژوهش از نظر آزمون ریشه واحد مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که سری زمانی دارای ریشه واحد باشد این سری زمانی نامانا بوده و باید به طریقی مانا گردد. بر این اساس ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس پرون وضعیت مانایی یا نامانایی سری زمانی مشخص می گردد.
نتایج آزمون ADF و فیلیپس-پرون بر روی سری TEPIX در جدول (4-1) آورده شده است. همانگونه که ملاحظه می شود مقدار آماره آزمون ADF ، 9728/0 و مقدار آماره آزمون فیلیپس-پرون ، 4320/1 بوده و با توجه به مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 90% ، 95% و 99% فرضیه ریشه واحد پذیرفته می شود.
جدول (4-1): نتایج آزمون ریشه واحد سری قیمت
مقادیر بحرانی آزمون احتمال t آماره سری زمانی قیمت سهام
-3/4320 1% 0/9964 0/9728 آزمون دیکی فولر افزوده
-2/8621 5%
-2/5671 10%
-3/4320 1% 0/9992 1/4320 آزمون فیلیپس پراون
-2/8621 5%
-2/5671 10%

مطلب مرتبط :   جنگ، نظامی، انگلستان، انگلیس، کویت، سلاح‌های

بر این اساس با توجه به وجود ریشه واحد در سری TEPIX ، جهت انجام فرضیات تحقیق برای محاسبه بازده r از لگاریتم طبیعی شاخص TEPIX استفاده می گردد:

که در معادله بالا مقدار بازدهی های روزانه بازار سهام و و به ترتیب مقدار قیمت های شاخص کل در زمان های T و T-1 می باشد. معادله بالا را می توان به صورت لگاریتم تفاضل قیمت سهام در زمان حال و گذشته نوشت:

این گرفتن لگاریتم به صورت تفاضلی به چند دلیل انجام می شود؛ این تفاضل گیری نمودار سری زمانی را هموارتر می کند، دوم اینکه تفاضل گیری باعث می شود تحلیل و بررسی روی تغییرات نرخ بازدهی انجام شود. لازم به ذکر است در تحلیل های اقتصادی بررسی تغییرات شاخص قیمت ( بازدهی ها ) از اهمیت بیشتری نسبت به خود شاخص ( سری قیمت ها ) برخوردار است. علت سوم این است که تبدیل لگاریتمی و سپس تفاضل گیری، باعث می شود تا نرخ رشد تغییرات شاخص به دست آید که بررسی این متغیر از اهمیت خاصی درتحلیل های اقتصادی و به خصوص بازار بورس اوراق بهادار برخوردار است ( ابراهیمی ، 1385 ) .