دانلود پایان نامه
3-9-2- تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….70
3-9-3- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-3-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….71
3-9-3-2- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-4- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………72
3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2- مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-3- مدل های اصلی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………80
4-3-1- فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-3-2- فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-3- فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2- نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….92
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4- نتیجه گیری کلی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….92
5-2-5- نتیجه گیری متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………93
5-3- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-4- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………94
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………..94
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مروری بر روش مدلسازی معادله ساختاری، مدل معادله ساختاری در