دانلود پایان نامه

5-2-5- نتیجه گیری متغیرهای کنترلی
نتایج حاصل از بررسی رابطه متغیرهای کنترلی در مدل های پژوهش نیز حاکی از این است که اهرم مالی و اندازه شرکت دارای رابطه معنادار و مثبت با اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود است.
تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر اقلام تعهدی اختیاری از دیدگاه نظریه نمایندگی مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس مفاهیم این نظریه، مدیران شرکت هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می شوند؛ برای رعایت کردن شروط قراردادهای تامین مالی، نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد شرکت ، کاهش ریسک سرمایه گذاری در شرکت و به تبع آن کاهش نرخ بهره اعتبارات دریافتی، ممکن است که اقدام به مدیریت سود نمایند. به عبارت دیگر، افزایش اهرم مالی (افزایش بدهی ها) توان شرکت را برای مدیریت سود افزایش می دهد. زیرا مدیران این گونه شرکت ها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، رضایت اعتباردهندگان جلب کنند (مرادی، 1386).
تأثیرگذاری مثبت اندازه شرکت بر اقلام تعهدی اختیاری نیز که با نتایج حاصل از پژوهش های مایرز و اسکینر (2002) و نلسون و همکاران (2002) مطابقت دارد، احتمالاً ناشی از این است که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک در معرض فشارهای زیادی قرار دارند؛ از قدرت چانه زنی بیشتری با حسابرسان برخوردار هستند؛ و از امکان بیشتری برای استفاده از دامنه گسترده رویه های حسابداری برخوردار هستند.
5-3- محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای این پژوهش را میتوان به شرح زیر عنوان نمود:
1. محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها موجب گردید تا برای انجام پژوهش از شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردد. بنابراین نتایج پژوهش در مورد سایر انواع شرکت های تجاری کاربرد نخواهد داشت.
2. اقلام صورت های مالی به واسطه آثار تورم تعدیل نشده است و این موضوع ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد.
5-4- پیشنهادهای پژوهش
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش
با توجه به عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر مدیریت سود، پیشنهاد میشود که تحلیلگران مالی و بازیگران بازار سرمایه در هنگام تحلیل و تصمیمگیری به این متغیرها توجه نموده و در بکارگیری گزارشهای مالی برای تصمیم های اقتصادی، تأثیر این عوامل را در نظر بگیرند. همچنین برخی از پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر ارائه میشود:
به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود شرکت ها را ملزم به ارائه و افشای اطلاعات مربوط به رقابت در بازار محصول نمایند. همچنین پیشنهاد می شود که سازمان بورس اوراق بهادار شاخص های رقابتی سازگار با شرایط ایران را تدوین و جهت استفاده در اختیار شرکت ها، سرمایه گذاران و … قرار دهد.
با توجه به رابطه منفی رقابت در بازار محصول و مدیریت سود، به سرمایه گذاران توصیه می شود برای سرمایه گذاری، صنایع رقابتی تر را مورد توجه قرار دهند که به دلیل کاهش مدیریت سود و به تبع آن افزایش کیفیت سود و نزدیکی مقدار وجوه نقد به سود، در صورت وجود سودآوری، توانایی بیشتری در توزیع سود نقدی داشته باشند.
بهتر است که مدیران شرکت ها به جای توجه به رقم نهایی سود( سود قبل از مالیات) و هموار سازی آن به عملکرد واقعی شرکت و تلاش در جهت بهبود عملکرد اقتصادی واحد تجاری توجه نماییند. این امر هر چند در کوتاه مدت به ضرر مدیریت باشد لیکن در بلند مدت با بهبود عملکرد واحد تجاری و تائید شخصیت صادقانه مدیر تامین کننده امنیت شغلی وی خواهد بود.
با توجه به کمرنگ بودن نقش ویژگی های کیفی سود در بازار سرمایه ایران (مدیریت سود) لازم است که اعضای فعالیت کننده در بازار سرمایه ایران با گسترش مقررات نظارتی خود زمینه کارایی بازار سرمایه را فراهم سازند .
5-4-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی
با توجه به پژوهش های گستردهای که در خارج از ایران و با محوریت مدیریت سود انجام شده، از جمله مواردی که میتواند به عنوان موضوع پژوهش های آتی قرار بگیرد عبارت از:
1. ب