دانلود پایان نامه
فصل سوم
روش پژوهش و آزمون فرضیه ها
3-1- مقدمه
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. ابتدا مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، رابطه میان رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه میان متغیرهای کنترلی و مدیریت سود بیان شد و در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شد.
علم، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین، پیشبینی و تعمیم است و هدف اساسی آن نظریهسازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیدههاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهدهای است و از طرف دیگر پدیدههای اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیدههای اجتماعی را نه یک علت بلکه علتهای اجتماعی تبیین میکنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیدههای اجتماعی) نیست (ساعی، 1377). در این فصل به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2- تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالبأ مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولأ پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود. پژوهش در درست ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می شود و نمونه گیری صحیح؛ شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم می کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تأکید دارد و ویژگی های کلی مجمومه مورد بررسی را به دست می دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ها است (دلاور، 1384).
تحقیق علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود”. در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین کی کنند، قبول میشود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می گردد و آنها را با توجه به نتایج یافته های واقعی می سنجند، مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. ویژگی های فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند (آذر، 1381).
3-3- روش پژوهش و گردآوری داده ها
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379).
دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده می شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای صحرا و تدبیر پرداز نسخه 2 گردآوری می شود.
3-4- فرضیه های پژوهش
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه دربارۀ ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش گر را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب پژوهش گر، به وجود می آید. این شناخت ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعۀ ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ نیا، 1385).
ساعی معتقد است که یک فرضیهی خوب باید دارای ملاکهای زیر باشد:
1- فرضیهها باید با نظریههای انتخاب شده مرتبط باشند.
2- فرضیهها باید دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیهها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمونپذیر نباشند.
3- فرضیهها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازهگیری در فرضیه استفاده شود.
4- فرضیهها باید قابلیت پذیرفتن گزارههای مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینیاند، داشته باشند (ساعی، 1377).
بر اساس پرسشهای پژوهش، مبانی نظری و پیشینه، فرضیه های پژوهش شامل 3 فرضیه، به شرح زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است:
بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
ERN management = Qtobin LVG + ROA + LnSIZE
که متغیرهای مورد استفاده در این الگو عبارت اند از:
EARNINGS management: مدیریت سود
Qtobin: شاخص Q توبین
LVG: اهرم مالی