دانلود پایان نامه

2-4- رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-5- انحصار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-6- رقابت در بازار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-6-1- شاخص Q توبین ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-6-2- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) …………………………………………………………………………………………………………….39
2-6-3- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه (CRn) …………………………………………………………………………………………………………..40
2-7- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-1- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه ها
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2- تعریف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3- روش پژوهش و گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………58
3-4- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-5-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-5-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-5-3- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-7- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-8- روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………66
3-9-1- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………..67
مطلب مرتبط :   دانلود مقاله قانون مدنی، مطالبات