دانلود پایان نامه
الف) مدیریت سود
ب) بازار
پ) رقابت
ت) انحصار
ث) رقابت در بازار محصول
ج) رابطه میان متغیرهای کنترلی و ساختار سرمایه
د) بررسی سوابق تاریخی مرتبط با پژوهش حاضر.
2-2- مدیریت سود
به اعتقاد اسچیپر( 1989) مدیریت سود مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. بلکویی ( 2004) معتقد است مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی شده است. یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش ساخته برای انتقال اطلاعات با به کارگیری اطلاعات حسابداری است. هموار سازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری جنبه های مختلف حسابداری طراحی شده هستند.
از دیدگاه دیجورج و دیگران (1999) مدیریت سود هم در دامنهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی و هم در سایر فعالیت ها و اقدام های مدیریت صورت می گیرد. اما، بیشتر محققانی نظیر هیلی ( 1985) ، اسچیپر (1989) و بلکویی ( 2004) مدیریت سود را بیشتر در محدودهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی امکان پذیر میدانند. فاما و جنسن (1983) و بیتی و دیگران ( 2002) معتقدند شرکت های سهامی عام به دلیل تئوری نمایندگی در مقایسه با شرکت های سهامی خاص انگیزه های بیشتری برای اجرای مدیریت سود دارند. نتایج تحقیق هاکرمن و زمیجوسکی (1979) نشان داد مدیران شرکت هایی که پاداش خود را بر مبنای سود حسابداری دریافت میکنند، برای بیشتر نشان دادن سود از روش های حسابداری افزایش دهندهی سود استفاده میکنند.
2-2-1- اهمیت سود
درک این که چرا سود مهم است برای مدل سازی فرضیه ها، انتخاب کنترل ها و ساختن نمونه ها مهم است. می توان برای اهمیت سود حداقل دو دلیل ذکر کرد:
الف) نقش دوگانه حسابداری
سود مهم است زیرا اطلاعات حسابداری به طور کلی مهم هستند. دیدگاه سنتی در مورد ارزش اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات دارای نقش دوگانه می باشند: 1) نقش اطلاعاتی و 2) نقش نمایندگی (ناتارجان، 1996؛ دای، 1988؛ ججسدال، 1981؛رونن، 1979).
1) نقش اطلاعاتی، ناشی از تقاضای سرمایه گذاران برای پیش بینی وجه نقد آینده و ارزیابی ریسک آن ها می باشد (رونن، 2008). از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان می کند، اما به عنوان معیار اساسی اندازه گیری همچنان مورد تردید است. همچنین بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، پژوهش های تجربی موید آن هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (حقیقت و رایگان، 1387).
2) نقش نمایندگی حسابداری ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت های سهامی است که باعث می شود مدیر در موقعیت نمایندگی سهامداران قرار گیرد. از آن جا که مدیر هم دارای منافع شخصی است، تطابق بین اهداف سهامداران و مدیران، دیگر تضمین نمی شود. راه حل این مشکل برای سهامداران، تقاضای اطلاعات برای نظارت بر مدیران پس از کارهای انجام شده توسط آنان و همچنین فراهم کردن انگیزه ای که علایق مدیر با علایق آن ها (سهامداران) قبل از این که کاری انجام دهند یکی شود (رونن، 2008).
بر پایه تئوری نمایندگی (فاما و جنسن، 1983؛ نمازی، 1985) وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) می شود تا جایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم های اتخاذ شده از سوی آن ها، در جهت منافع مالکان است (نمازی، 1384: 156).
ب) مربوط بودن ارزش سود
استولی و برتون (2004) بیان می کنند که با توجه به این که سود یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری ها است، لذا آگاهی استفاده کنندگان از قابلیت اتکای رقم سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری کند (نقل از خواجوی و همکاران، 1390).
2-2-2- تمایز میان مدیریت سود و تقلب
دیچو و اسکینر (2000) بر اساس نوع گزارش و انتخاب های حسابداری، تمایز میان مدیریت سود و تقلب را به صورت جدول 2-1 بیان می کنند. در اینجا آن ها بین انتخاب های متقلبانه و انتخاب های تهاجمی اما غیر متقلبانه که مدیران می توانند از اختیارات خود استفاده کنند تفاوت می گذارند. نکته مهم که باید به آن اشاره شود این است که یک تفاوت مفهومی واضح میان رویه های حسابداری متقلبانه (که به طور واضح سعی در فریب سرمایه گذاران دارند) و رویه هایی که قضاوت ها و تخمین هایشان در میان اصول پذیرفته شده حسابداری است و رویه هایی که ممکن است بنابر انگیزه و نیت مدیریت سعی در مدیریت سود داشته باشند، وجود دارد. رونن و یاری با اقتباس از جدول دیچو و اسکینر (2000) تمایز بین مدیریت سود و تقلب را به صورت زیر نشان دادند.
جدول 2-1- تمایز میان مدیریت سود و تقلب
نوع گزارشگری
انتخاب های حسابداری
در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری