دانلود پایان نامه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ی مثبت برای فرد و جامعه داشته باشد، حرف تازه ای نیست و پیشینه اش با تاکید دورکیم بر حیات گروهی به عنوان پادزهری برای بی هنجاری و خودکشی بازمی گردد (پورتس، 1384: 306)، دورکیم گذار از انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیکی را مطرح می کند. برای او در انسجام مکانیکی همه از پایگاه و موقعیت خود و همچنین از موقعیت دیگران با اطلاع بودند، اما در شهر و جامعه صنعتی مردم در جهان ناآشنا زندگی می کنند.و علاوه بر آن همه مردم عقاید بنیادین یکسان درباره جهان و زندگی دارند، که اساساً بر پایه مذهب است، و همه در فعالیت های اصلییکسان درگیرند، اعضای جامعه با یکدیگر وابستگی متقابل دارند. در مقابل در انسجام ارگانیکی ساختار اجتماعی ساختاری کاملاً پیچیده و سازمان یافته است و همچنین، تقسیم کار از رهگذر بازارها، دولت و مانند آن بسیار سازمان یافته عمل می کند. بالاخره اینکه یکپارچگی اجتماعی – هنجارها و ارزشهای مشترک جامعه اهمیت کمتری مییابند (مبارکی، 1384: 18).
مفهوم سرمایه اجتماعی به زبان ساده کاری جز این نمی کند که بصیرت و بینشی را که از اول شکل گیری رشته جامعه شناسی حضور داشته ، دوباره خلق کند (پورتس، 1384: 307).در کل می توان چنین جمع بندی کرد که امروزه تاکید اصطلاح سرمایه اجتماعی در چند حوزه علوم اجتماعی قابل شناسایی است، در حالیکه پیربوردیو به عقلانیت اقتصادی تاکید می کند، جیمز کلمن به موقعیت افراد در ساختار اجتماعی در راستای رسیدن به سرمایه انسانی توجه دارد و رابرت پاتنام، از رهگذر آن، ارتباط قوی با مسئولیت مدنی برقرار می کند.

استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی در دوره معاصر با سه رویکرد علوم اجتماعی طبقه بندی شده است:
1- «پیر بوردیو» که به استراتژی هایی برای نگهداری یا تغییر موقعیت افراد در ساختار اجتماعی – تاریخی تاکید می کند.
2- «جیمز کلمن» که عقلانیت اقتصادی و سرمایه انسانی را بر می شمارد.
3- «رابرت پاتنام» که رابطه قوی با مسئولیت مدنی را دخالت می دهد. البته باید فوکویاما را نیز به این جمع افزود که این اصطلاح را در اقتصادی به کار برد.
2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی:
سطح کلان
فرهنگ نهادها
بعد شناختی سطح میانی بعد ساختاری
اطلاعات شبکه های عادات جاری

سطح فردی
(ماخذ: مرکزمشترک تحقیقات کمیسیون اروپا، 2001: 4، به نقل از جعفری، 1385)
الف) سطح فرد (روابط بین فردی): این سطح از سرمایه اجتماعی، بر روابط فردی و شبکه های ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزشهای غیر رسمی حاکم بر آنها بطور کلی کشفهای متقابل چهره به چهره که در دوره واحدها و گروه ها گسترش مییابد، تاکید دارد. بر این اساس، سرمایه اجتماعی در برگیرنده، موضوعاتی از قبیل شدت و کیفیت روابط و مقالات بین افراد مانند خانواده، دوستان و همسایگان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم می شود (شریفیان ثانی، 1380: 11).
ب) سطح میانی (انجمن ها و سازمان های غیررسمی): این سطح از سرمایه اجتماعی به عنوان یک واحد مشترک جمعی در نظر گرفته شده است که باعث سازماندهی سرمایه انسانی می شود (مبارکی، 1383: 38). این سطح در برگیرنده، سرمایه اجتماعی سازمان ها و روابط بین آنها و ارتباطات افقی و عمودی است، انجمن ها و سازمان های واسطه مانند عضویت باشگاه ها ، شرکت ها و احزاب سیاسی در این سطح جای می گیرند.
ج) سطح کلان: که به نهادهای اجتماعی در سطح کلان اشاره دارد و روابط و ساختارهای رسمی مانند قوانین، مقررات، چارچوب های حقوقی رژیم سیاسی، سطح عدم تمرکز و سطح مشارکت در فرآیند شکل گیری سیاسی را شامل می شود، از این نظر سرمایه اجتماعی، فقط به مجموعه نهادهایی که جامعه پایبند می کند نیست بلکه عامل نگه داشتن آنها در کنار هم است (شریفیان ثانی، بهزاد، 1380: 41) باید به این نکته توجه داشت که تاثیر و تأثر بین سرمایه اجتماعی سطح خرد و کلان نه تنها پیامدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه تاثیرات نیرومند متقابلی نیز دارد. نهادهای سطح کلان می توانند محیط توانمندی را برای توسعه و شکوفایی نهادهای سطح خرد فراهم نمایند، بعلاوه انجمن های محلی نیز به حفظ موسسات ملی و منطقه ای کمک کرده و ثبات آنها را تضمین می نمایند. این تقویت کنش متقابل بین سطح خرد و کلان خود نیز باعث افزایش موجودی سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد. ارتباط سازنده بین سطح کلان و خرد اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است، و نبود این ارتباط منجر به درهم ریختن اعتماد می شود که از عنصر سرمایه اجتماعی بشمارمی رود (شریفیان ثانی، 1381: 13).
همچنین لیلپاتریک سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد، میانی و کلان بررسی می کنند، در سطح خرد سرمایه اجتماعی اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تمایل میان این افراد شناخت حاصل و هویت اعضا شکل می گیرد، در سطح میانی سرمایه اجتماعی به اجتماعات و گروه ها و سازمانها اشاره دارد و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و معاملی گروه می شود، در سطح کلان به جامعه که در برگیرنده سازمان ها و گروه های مختلف است. تمرکز داشته و موجب شکل گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی شده ارزشهای مشترک را بهبود می بخشد. همه این سطوح با هم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان یکدیگر می شوند (الوانی، تقوی، 1380: 15).
2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی:
الف) بعد شناختی (ذهنی): این بعد در برگیرنده بخش انتزاعی و کمتر قابل لمس از سرمایه اجتماعی است که به ارزشها و اعتقادات. طرز تلقی ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد. این ارزشها شامل اعتماد، همبستگی، اتفاق نظر و بده و بستان است که در بین اعضای یک گروه و جامعه مشترک، می باشد و شرایطی بوجود می آورند که تحت آن شرایط، اجتماعات مختلف برای رسیدن به فایده ای مشترک، با هم کار کنند (شریفیان ثانی، 1380: 83) همچنین در این بعد تعهدات، روابط اجتماعی و هویت مشترک نیز لحاظ می شود.
ب) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی مشتمل بر اجزای زیر است:
1- پیوندهای موجود در شبکه: شامل، وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه.
2- شکل و ترکیب شبکه: شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه، این بعد جنبه های عینی و ملموس تر سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد. بطوری که سرمایه اجتماعی برآیند این دو بعد می باشد که یکی ایجاد کننده (شناختی) و دیگری تسهیل کننده (ساختاری) اقدام مشترک می باشد.
2-3- دیدگاه های نظری مربوط به سرمایه اجتماعی:
صاحبنظران حوزه علوم مختلف برداشت های متفاوتی از این مفهوم دارند به همین علت، در بررسی ادبیات موضوع با انبوهی از تعاریف روبرو می شویم. لذا بررسی و مرور این تعاریف گوناگون احتمالا نسبت به تعیین معرف های مشترک، برای مفهوم سرمایه اجتماعی کمک خواهد نمود و از این طریق می توان یک سنجش مشترک را از این مفهوم بعمل آورد. بنابراین در ادامه به این تعاریف اشاره می گردد.
2-3-1- پیر بوردیو:
وی نخستین تحلیل منظم اخیر را درباره سرمایه اجتماعی ارائه نموده است و سرمایه را بسته به عرصه ای که در آن عمل می کند به سه شکل اساسی شناسایی می کند. این اشکال سرمایه عبارتند از:
1- سرمایه اقتصادی، که بی درنگ و مستقیما قابل تبدیل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت درآید.
2- سرمایه فرهنگی، که با بعضی شروط قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل مدرک تحصیل درآید.
3- سرمایه اجتماعی، که ساخته شده تکالیف و تعهدات اجتماعی «پیوندها و ارتباطات: است و در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی قابل تبدیل است. و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت درآید (بوردیو، 1384: 136).
بوردیو سرمایه اجتماعی را «حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعی می داند که از شبکه های بادوام روابط کم بیش نهادینه شده افراد بدست می آید. بعبارت ساده تر منابعی که از عضویت در یک گروه حاصل می شود». شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پیشتیبانی سرمایه جمعی برخودار می کند و آنان را مستحق اعتبار می سازد. این روابط ممکن است فقط در حالت عملی، در مبادلات مادی و یا نمادین وجود داشته باشند، حجم سرمایه مورد تملک یک فرد به اندازه شبکه پیوندهایی بستگی دارد که او می تواند به طرزی موثر بسیج کند و مضافاً وابسته است به حجم سرمایه (اقتصادی، فرهنگی، یا نمادین) در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است. با این حال هرگز از این حجم مفروض کاملاً مستقل نیست. بعقیده بوردیو منفعت های حاصل از عضویت در یک گروه همبستگی را بوجود می آورد که حصول منفعت ها را ممکن می کند. (منظور از منافع مادی، انواع خدماتی که از روابط سودمند حاصل می شود است و منافع نمادین نظیر منفعت های حاصل از همراهی با فلان گروه نخبه آبرومند)، (بوردیو، 138/4: 168-147). بوردیو معتقد است وجود شبکه ای از پیوندها، موهبتی طبیعیتا حتی اجتماعی نیست که یکباربرای همیشه بوسیله فلان عمل نهادینه کردن ایجاد شده باشد، بطوری که همانند روابط خانوادگی، به کمک شجره نسبت شناسایی شوند، بکله این شبکه ها محصول تلاش پایان ناپذیر برای نهادینه کردن روابط پایدار و سودمندی که قادر به تامین منافع مادییا نمادین باشند، ضرورت دارند. به بیان دیگر این شبکه ها محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردییا جمعی آگاهانه یا ناآگاهانه می باشند که به منظو باز تولید روابط اجتماعی در کوتاه مدت یا دراز مدت که مستقیماً قابلیت استفاده در روز ایجاد می شوند، یعنی روابط تصادفی – نظیر مناسبات همسایگی، و روابط در محل کار یا حتی روابط خویشاوندی، به روابط پایا و اختیاری تبدیل نمایند که دربرگیرنده تکالیف و تعهدات قابل اعتماد، باشند و این تعهدات یا بطور ذهنی احساس می شوند (احساس دوستی، احترام، حق شناسی) یا بطور نهادی (حقوق) تضمین می شوند (همان: 150-149) بنا به اذعان بوردیو، سرمایه ای که بر طبق اصلی که به اصل حفظ انرژی معروف است، کسب شود در یک عرصه ضرورتاً به هزینه سودها در عرصه دیگر تمام می شود، صحت حفظ انرژی اجتماعی از طریق تبدیلاتش تایید می شود، به شرط آنکه شخص در هر مورد هم کار – زمان انباشته به شکل سرمایه و هم کار – زمان لازم برای تغییر شکل دادن آن از نوعی به نوع دیگر را بحساب آورد. تبدیل سرمایه اقتصادی به اجتماعی پیشاپیش با انجام کار مشخص همراه است. یعنی مقدار زمان، توجه و دقتی به ظاهر رایگان برای هدیه دادن به شخصی صرف می کنیم، باعث دگرگونی در محتوای صرفاً پولی مبادله و تغییر خود معنای مبادله می شود این عمل از نظر اقتصادی قطعاً اتلاف وقت تلقی خواهد شد، ولی از نقطه نظر منطق مبادلات اجتماعی، سرمایه گذاری محکمی است که منافعش در دراز مدت به شکل پولی یا اشکال دیگر خودنمایی خواهد کرد (همان: 156-155).
بعقیده بوردیو پیوندهای بادوام و متراکم هر دو حیاتی هستند، چرا که میزان سرمایه اجتماعی هر فرد بستگی به تعداد روابط و میزان سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) تملک شده توسط هر رابطه دارد. او سرمایه اجتماعی را به عنوان دارایی انحصاری نخبگان می داند که برای تعیین موقعیت نسبی آنها طرح ریزی شده است. در واقع سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو به عنوان معیاری برای حفظ برتری در نظر گرفته شده است. به همین خاطر در تئوری او مکانی برای اینکه افراد و گروه های قشر پایین و کم برخوردار نیز ممکن است سودی را در پیوندهای اجتماعی شان بیابند، وجود ندارد. بنابراین، در نگاه بوردی سرمایه اجتماعی وابسته به سرمایه اقتصادی است. و وجود و سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش سرمایه اقتصادی می باشد.
باید توجه داشت که نگاه بوردیوبه سرمایه اجتماعی به دو دلیل ابزاری است؛ 1) فوایدی که فرد از مشارکت در گروه بدست می آورد، 2) برقراری ارتباطات اجتماعی عملی عمدی است که دسترسی هر چه بیشتر به منابع و سود فردی را فراهم می آورد. به نظر او به دست آوردن سرمایه اجتماعی مستلزم سرمایه گذاری سنجیده هم در منابع اقتصادی و هم فرهنگی است، اگرچه بوردیو اصرار دارد که فواید اجتماعییا فرهنگی قابلیت تقلیل به فرایند تولید سرمایه اقتصادی دارند، مشخصه آنها شفافیت کمتر و نااطمینانی بیشتر است (پورتس، 1384: 310، به نقل از مدنی) به طور کلی برخورد بوردیو با مفهوم سرمایه اجتماعی کاملا ابزار انگارانه بوده و تا حدودی به این مسئله پافشاری می کرد که مردم با قصد قبلی و آگاهانه روابطشان را براساس منافعی که قرار است در آینده به آنها برسند تنظیم می کنند. او به روابط متقابل میان سرمایه پولی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی اشاره می کند. نگرش اصلی بوردیو این است که سرمایه ها قابل مبادله و تبدیل به یکدیگرهستند، بعبارت دیگر آنها می توانند با یکدیگر دادوستد ماهوی داشته باشند، و از سوی دیگر در واقع رشد و گسترش آنها نیز در مستلزم این دادوستدهاست. بنابراین سرمایه اجتماعی به هر معنایی قابل دسترس نیست مگر اینکه در کنارسرمایه گذاری منابع مادی قرار گیرد.
2-3-2- جیمز کلمن :
کلمن از مشهورترین جامعه شناسانی است که رواج و عمومیت اصطلاح سرمایه اجتماعی مدیون اوست. ولی از سرمایه اجتماعی برای تبیین تفاوت ها در زندگی افراد بخصوص تاثیری که فقدان آن برروی ترک تحصیل دانش آموزان دارد پرداخته و اثر آن را در درون خانواده و بیرون آن مورد بررسی قرار داده است.
کلمن برخلاف بوردیو از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفته، و مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کره است. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی ازنقش و کارکرد آن کمک گرفته و تعریف کارکردی، نه تعریف ماهوی از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود، سرمایه اجتماعی شی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند؛ همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی که در درون ساختار هستند، تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود امکانپذیر می سازد (کلمن، 1377: 462).

سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملا قابل معاوضه یا جانشینی نیست بلکه ممکن است مختص فعالیت های معین باشد. نوع معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی سودمند است شاید برای کنش های دیگر بی فایده و یا حتی زیانبخش باشد. تعاریف بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستند، هم بوردیو و هم کلمن قائل به مشارکت و عضویت فرد در گروه بودند و ماحصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می نمودند. بوردیو برای این مفهوم از واژه «چسبندگی» و کلمن از واژه «ساختار اجتماعی» کمک گرفته اند (الوانی و تقوی، 1382: 5).
برخلاف بردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر می گرفت کلمن سرمایه انسانی را به عنوان هدف نهایی مطرح و سیرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی بکار می برد. بعبارت دیگر کلمن با بهره گرفتن از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزشها در داخل خانواده یا شبکه های اجتماعی داشت، تا از این طریق بتواند تقویت سرمایه انسانی را پیش بینی کند.
شکل های سرمایه اجتماعی از نظرکلمن:
1- تعهدات و انتظارات: اگر «الف» کاری را برای «ب» انجام دهد با اعتماد به اینکه «ب» در آینده آن را جبران می کند این امر انتظاری را در «الف» و تعهدی را برای «ب» بوجود می آورد. این تعهد را می توان مانند برگه ای اعتباری تصور کرد که در دست «الف» است. و باید با عملکردهایی از جانب «ب» باز خرید شود. اگر «الف» تعداد زیادی از این برگه های اعتباری از تعدادای افراد که با آنها رابطه دارد در دست داشته باشد، در آن صورت این برگه های اعتباری کاملا مشابه سرمایه مالی عمل خواهند کرد. این برگه های اعتباری مجموعه اعتباری بزرگی را تشکیل می دهد که «الف» می تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند، مگر اینکه اعتماد کردن غیر عاقلانه باشد (کلمن، 1377:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد پیامدهای طلاق