دانلود پایان نامه

همانطور که در فصل های پیشین بیان شد، امروزه شبیه سازی مونت کارلو در بسیاری از حوزه های علمی از جمله مسائل مالی کاربرد گسترده ای پیدا کرده است . هدف اصلی از این پژوهش بررسی امکان بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو جهت پیش بینی نوسان قیمت سهام می باشد. این هدف به صورت دو فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. در فرضیه اول می خواهیم قدرت پیش بینی شبیه سازی مونت کارلو را با قدرت پیش بینی مدل گارچ که یکی از مدلهای مطرح در زمینه پیش بینی نوسان است، مقایسه نمائیم و از این طریق توان پیش بینی روش شبیه سازی مونت کارلو در پیش بینی نوسانات را بسنجیم. در فرضیه دوم می خواهیم با استفاده از توابع زیان آماری امکان پیش بینی نوسان توسط روش شبیه سازی مونت کارلو را آزمون نمائیم.
در شبیه سازی مونت کارلو فرض نرمال بودن توزیع بازدهی الزامی نیست و پرتفوی های متشکل از اختیار معامله و سایر ابزارهایی که ارزش آنها به صورت تابع غیرخطی از عوامل بازار است را پوشش میدهد. لیکن روش شبیه سازی مونت کارلو از اطلاعات تاریخی استفاده نمی کند، بلکه با استفاده از فرآیندهای تصادفی و نمونه های شبیه سازی شده زیاد که توسط رایانه ساخته می شود، پیش بینی تغییرات آتی به انجام می رسد. برای هر متغیر نامعلوم ( نامطمئن) که دارای دارای دامنه ای از ارزش های ممکن (محتمل) است، میتوان ارزش های ممکن با یک توزیع احتمال تعریف کرد. برای انجام شبیه سازی مونت کارلو در این پژوهش همانطور که در فصل سوم بیان شد از حرکت هندسی بروانی جهت شبیه سازی قیمت و در نتیجه پیش بینی نوسان استفاده می شود.در این مرحله ورودی های شبیه ساز که در نرم افزار Visual basic اجرا می شود، مهیا شده است ( برنامه نوشته شده پیوست می باشد.) و می توانیم نتیجه محاسبه نوسان با استفاده از شبیه ساز مورد بررسی قرار دهیم. شبیه سازی برای افق یکماهه یعنی تاریخ 30/01/91 صورت میگیرد.
اولین تابع، تابع محاسبه اعداد تصادفی می باشد. این تابع به تعداد مورد نیاز عدد تصادفی را در بازه ای میان 0 تا 1 تولید می نماید . برای دقت مدنظر لازم است نیاز به 10000هزار عدد تصادفی در این بازه می باشد. تابع بعدی تابع محاسبه قیمت آتی سهم است که با استفاده از تابع حرکت هندسی براونی می تواند قیمت آتی سهم را پیش بینی نماید. ورودی های این تابع عبارتند از :
: قیمت سهم در زمان 0 برابر با 25,905/60
µ : میانگین بازده شاخص کل در دوره گذشته برابر با 0/0774
σ : میانگین انحراف معیار شاخص کل در دوره گذشته برابر با 0/5161
ε : مقداری از دنباله تصادفی در بازه از صفر تا یک در روش شبیه سازی مونت کارلو که در تابع اول تولید می شود.
t : افق زمانی موردنظر برابر با یکماه ( 18 روز کاری)
خروجی تابع دوم ، قیمت آتی شاخص کل برای تاریخ 30/01/91 می باشد. این تابع به تعداد اعداد تصادفی که تابع اول تولید نماید خروجی برای شاخص کل دارد و تابع اصلی با استفاده از خروجی تابع محاسبه قیمت آتی، نوسان را در بازه زمانی موردنظر محاسبه می کند. سپس در سطح معناداری 1% ، میزان نوسان پیش بینی شده و با استفاده از توابع زیان آماری دقت این پیش بینی آزمون می شود. نمودار (4-4) فراوانی حاصل از شبیه سازی را نشان می دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد مدل کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد سازمانی

نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی
4-4-3 . پیش بینی
برای بررسی فرضیه های تحقیق از بررسی خارج نمونه ای باید کمک گرفته شود. دوره زمانی مورد نظر برای پیش بینی یک ماهه از تاریخ 05/01/1391 الی 30/01/1391 (18 روز کاری ) شامل 18 داده بازده روزانه می باشد.
فرضیه اول به این صورت طراحی شده بود که تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد. برای انجام این فرضیه از توابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE و همچنین آزمون دایبولد-ماریانو کمک گرفته می شود.
فرضیه دوم نیز به این صورت بیان شد که با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. برای آزمون این فرضیه نیز از توابع زیان آماری ذکر شده استفاده می شود.
جدول (4-7): نتایج پیش بینی خارج از نمونه برای افق یکماهه
آماره دایبولد-ماریانو MAPE MAE RMSE مدل
0/523 (1.67) 1/423 4/80E-05 2/07E-04 GARCH-N
1/098 4/70E-05 1/30E-04 GARCH-T
0/795 5/09E-05 1/40E-04 GARCH-GED
1/598 6/20E-05 1/95E-04 MC
جدول (4-8): بهترین مدل ها در پیش بینی از نظر معیارهای سه گانه
RMSE MAE MAPE
GARCH-T GARCH-T GARCH-GED