دانلود پایان نامه

در سال 2009، عبد و بنیتو در پژوهش خود با عنوان ” مقایسه تفصیلی ارزش درمعرض ریسک درمبادلات بین المللی سهام” عملکرد دامنه وسیعی از روشها ( پارامتریک، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی مونت کارلو و تئوری مقدار کرانی) و چندین مدل ( میانگین متحرک نمایی، گارچ و گارچ نامتقارن) را برای محاسبه واریانس شرطی تحت توزیع های نرمال و t-student بازده ها، با استفاده از هشت شاخص سهام ،برشمرده و به منظور انتخاب بهترین مدل، یک دیدگاه انتخاب دومرحله ای را اجرا نموده است. محققان آزمون های پوشش شرطی، غیرشرطی و کوانتیل رگرسیون پویا را برای انتخاب زیر مجموعه ای از مدل ها با بهترین کارکرد به کارگرفته و سپس برحسب ارزش های تابع زیان درجه دوم، آنها را با یکدیگر موردمقایسه قرار داده اند. آزمون های دقت، دیدگاه پارامتریک و مدل تئوری مقدار کرانی را تحت یک مشخصه نوسان شرطی نامتقارن انتخاب کرده اند. درمرحله بعد،مقایسه آماری صورت گرفته بین توابع زیان،بهترین شیوه را مدل پارامتریک باواریانس شرطی برآورده شده توسط گارچ نامتقارن وتحت توزیع t معرفی نموده است.
هوانگ در سال 2010، تکنیک شبیه سازی مونت کارلو را جهت محاسبه ارزش درمعرض خطر مورد بررسی قرار داد. از روش براونی به منظور تولید نمونه تصادفی استفاده کرد و سپس ارزش درمعرض خطر بهینه را با لحاظ کردن ضریب تعدیل بدست آورد. درنهایت به بررسی عملکرد ارزش درمعرض خطر برآورد شده پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش درمعرض خطر بهینه، سرمایه موردنیاز جهت پوشش خسارات را احتمال بالای، درست تخمین می زند.
بافی و همکاران در سال 2011 پژوهشی با عنوان ” روش کوانتیل مونت کارلو برای اندازه گیری ریسک اعتباری شدید” مدل جدید کوانتیل مونت کارلو را برای اندازهگیری ریسک حداکثر بخشهای مختلف صنعت اروپا هم قبل و هم در طی بحران مالی جهانی (GFC) بکار بردند. مدل (QMC) شامل بکارگیری برنامهی شبیه سازی مونت کارلو و تکنیکهای رگرسیون کوانتیل در مدل اعتباری ساختاریافته مرتون میباشد. دادههای پژوهش شامل ده سال از بازدههای روزانهی همه سهام یورو S&P میباشد که اطلاعات به دوره های GFC (2007-2009) و قبل از دورهی GFC (2000-2006) تفکیک شده است. این مطالعه تفاوت معناداری را در فاصلهی نکول بین کوانتیلها برای همهی صنایع بررسی شده نشان میدهد. همچنین نشان داده شده که ریسک نسبی صنایع به طور قابل توجهی تغییر می کند که نتیجه شرایط اقتصادی مختلف در دوره بحران مالی جهانی در مقایسه با قبل از بحران مالی جهانی میباشد. نتایج پژوهش افزایش معناداری را در ریسک اعتباری برای کلیهی بخشهای مورد استفاده قرار گرفته شده در این مدل در مقایسه با روش سنتی مرتون نشان می دهد.
2-3. سری های زمانی
یک سری زمانی، رشته ای از مشاهدات مربوط به متغیرهای فیزیکی یا مالی را شامل می شود که به صورت
مقادیر گسسته …x3،x2،x1 و بر اساس یک ترتیب زمانی و با فواصل زمانی یکسان (Δt) نمایش داده می شود.
تحلیل یک سری زمانی با هدف مطالعه ساختار داخلی آن ( خودهمبستگی، روند، تغییرات فصلی و … ) صورت می گیرد تا از این طریق بتوان به درک بهتری از فرایند پویای تولید داده های سری زمانی دست یافت. در مجموع، تحلیل یک سری زمانی مشتمل بر فعالیت های زیر می باشد:
تعریف، تقسیم بندی و تشریح سری های زمانی.
مدل سازی بر اساس داده های سری زمانی جمع آوری شده.
پیش بینی مقادیرآتی.
برای پیش بینی مقادیر آتی یک سری زمانی روش های متنوعی وجود دارد که از نقطه نظر تئوریک سیستمی، آنها را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
روشهای آزاد از مدل، همانند آنچه که در تحلیل هموار سازی نمایی و رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرند.
روشهای مبتنی بر مدل، که به طور خاص در مدل سازی داده های سری زمانی و به منطور درک رفتار بلندمدت موجود در سیستم پویا مورد استفاده قرار می گیرند.
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی
در روش های سنتی، تحلیل سری های زمانی، به عنوان شاخه ای از آمار که عموما مرتبط با موضوع وابستگی های ساختاری موجود میان داده های مشاهده شده از پدیده های تصادفی و پارامترهای مربوطه می باشد تعریف می شود.
اساسا در این شیوه دو روش برای تحلیل سری های زمانی وجود دارد:
روش مبتنی بر زمان که عمدتا مبتنی بر استفاده از تابع کوواریانس سری های زمانی می باشد.
روش مبتنی بر فراوانی که بر تحلیل تابع چگالی طیفی و تحلیل فوریر می باشد.
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی
ویژگی های عمده سری های زمانی عبارتند از : مانایی، خطی بودن، روند و تغییرات فصلی. اگرچه یک سری زمانی می تواند یکی یا بیش از یکی از این ویژگی ها را داشته باشد اما به منظور بررسی، تحلیل و پیش بینی مقادیر سری زمانی، رفتار هر یک از این اجزاء به طور جداگانه بررسی می شوند. ( پالیت و همکاران ، 2005، ص17-18)
سری های زمانی را بسته به ویژگی داده های آنها می توان در دسته های زیر تقسیم بندی نمود:
مانا و نامانا
فصلی و غیرفصلی
خطی و غیرخطی