دانلود پایان نامه
1-6. سؤالات تحقیق:
آیا تفاوت معناداری میان پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد؟
آیا با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود؟
1-7. فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اول: تفاوت معناداری میان پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد.
فرضیه دوم: با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود.
1-8. روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و روش آن از نوع استقرایی و پس رویدادی ( با استفاده از اطلاعات گذشته ) می باشد. برای پیش بینی نوسان ، از مدل گارچ و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی استفاده می شود.
در این پژوهش هدف اصلی بررسی امکان بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو در مسئله نوسانات قیمت سهام می باشد. داده ها ی تاریخی از طریق سایت سازمان بورس جمع آوری شده و برای پیش بینی در روش مونت کارلو از داده های شبیه سازی شده استفاده می شود. این شبیه سازیها به وسیلهی خلق اعداد تصادفی مبتنی بر توزیع ( میانگین حسابی و انحراف استاندارد) بازدههای تاریخی حاصل می شود. شبیه سازی بدین ترتیب انجام می پذیرد که مدلی آماری همانند آنچه با واقعیت اتفاق می افتد، ارائه شده و سپس با کمک تولید اعداد تصادفی، پدیده موردنظر چندین بار تکرار می گردد ( پدیده های مختلف موجود در مسئله چندین بار توسط اعداد تصادفی نمونه برداری می شوند). این اعداد تصادفی بر اساس قواعد خاص ساخته می شوند. بعد از نمونه برداری های مکرر از پدیده های موجود در مسئله، نتایج بدست آمده به صورت آماری تحلیل و نتیجه نهایی مسئله محاسبه و ارائه می شود.
در اولین گام داده های سری زمانی بازده روزانه ( بازده شاخص کل بورس ) به عنوان متغیر مستقل به مدل گارچ وارد می شود و میانگین بازده و انحراف معیار سری زمانی شاخص کل به عنوان ورودی شبیه سازی مونت کارلو محاسبه می شود. میزان نوسان باید پیش بینی گردد. برای آزمون فرضیات از توابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE و آزمون دایبولد-ماریانو استفاده می شود.
در این تحقیق برای جمع آوری داده های تاریخی از روش میدانی استفاده خواهدشد.داده های تاریخی مورد نظر از طریق سایت سازمان بورس جمع آوری می شود و برای داده های شبیه سازی شده از نرم افزار های تحلیل آماری استفاده می شود. اطلاعات مرتبط با مبانی نظری و پیشنه مطالعات به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است که شامل رجوع به اسناد و مدارک موجود در این زمینه اعم از مقالات، کتب و پایان نامه ها از طریق کتابخانه ها و همچنین اینترنت می باشد.
1-9. جامعه و نمونه آماری
در ارتباط با داده های تاریخی، متغیرهای سری زمانی روزانه شاخص کل قیمت سهام در سازمان بورس و اراق بهادار تهران (پنج روز در هفته) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهد و نمونه مورد استفاده داده های شاخص کل قیمت (TEPIX) طی سال های 1376-1391 برای قیمت سهام می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. مجموع داده های تاریخی به دو دوره تقسیم میشوند ؛ داده های مربوط به دوره تخمین از 01/06/1376 تا 28/12/90 وداده های مربوط به دوره پیش بینی حدود یک ماه از 05/01/91 تا 30/01/91 می باشد.
1-10. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق
شاخص کل قیمت سهام : این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می گذارد.
شاخص کل بورس تهران شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزنهایی برابر ارزش بازار سهام شرکتها است که با نام بین المللی تپیکس ((TEPIXشناخته می شود . زمان پایه این شاخص 1/1/1369 و عدد مبنا ی آن 100 در نظر گرفته شده است. این شاخص که شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره آموزش های فنی و حرفه ای، بازار کار و کارآفرینی

Pit= قیمت سهام شرکت iام در زمان t
Ci= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
b= زمان پایه که برابر 1/1/1369 است.
n = تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص (راعی و تلنگی، 1383)
نوسان پذیری: نوسان پذیری اشاره به سرعتی است که قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش پیدا می نماید و نیز میزان دامنه این تغییرات، ریشه اصلی تغییرپذیری عواملی است که موجب تغییرات در عرضه و تقاضای دارایی می گردند.
سه گونه نوسان پذیری در ادبیات موضوعی مورد توجه است. نخستین مفهوم این متغیر در مورد نوسان پذیری تاریخی است و اشاره به نوسانی دارد که سهام در گذشته تجربه نموده است. توضیح دیگر برای نوسان پذیری عبارت است از نوسان ضمنی . نوسان ضمنی مقدار نوسانی را توصیف می کند که معامله گران اختیار معاملات تصور می کنند سهام در آینده به خود خواهد دید و آپشن را بر آن اساس قیمت گذاری می نمایند. مقصود سوم از نوسان پذیری می تواند نوسان بازار باشد، اعم از بازار کالا، ارز یا سهام. افزایش نوسان بازار عموما نشانه ای از احتمال بازار پر رونق یا راکد در آینده ای نزدیک است. (سعیدی، 1391، ص14)
شبیه سازی : شبیه سازی عبارت است از ایجاد محیطی ساختگی و استفاده از یک مدل نظری، برای تخمین رفتار یک سامانه یا سیستم موجود در جهان واقعی. محیط ساختگی یا مصنوعی، فضایی معادل حقیقی یا مجازی است که در آن تحلیل گر تلاش می کند تا سامانه واقع در جهان حقیقی را الگوبندی کند. (سلامی ،1382، ص119)