دانلود پایان نامه
3-10. روش های ارزیابی نتایج تحقیق
3-10-1. معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی
ارزیابی نتایج پیش بینی، و در واقع گزینش معیار ارزیابی و یا تابع زیان مناسب از نکات حائز اهمیت در مساله پیش بینی است. در ادبیات پژوهشی این حوزه عمدتا از سه معیار ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE) ، میانگین قدرمطلق خطاها (MAE) و میانگین قدرمطلق درصد خطاها (MAPE) استفاده شده است.
(3-23)

(3-24)
(3-25)
دو معیار نخست کاربرد بیشتری در زمینه سنجش میزان دقت پیش بینی دارند. معیار نخست از خانواده محاسبات میانگین خطای استاندارد و معیار دوم و سوم در مورد خطای مطلق است.
3-10-2. آزمون دایبولد-ماریانو
در این مطالعه برای تشخیص معنی داری آماری تفاوت در پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت کارلو از آزمون دایبولد-ماریانو استفاده شده است.
به منظور مقایسه قیمت های آتی پیش بینی شده توسط روش های مورد استفاده با مقادیر واقعی بازار از آزمون دایبولد-ماریانو که در سال 1995 میلادی مطرح شده استفاده شده است. در این آزمون ابتدا اختلاف خطاهای پیش بینی دو مدل رقیب بصورت ذیل محاسبه می شود:
(3-26)
که در آن yt مقادیر واقعی متغیر مورد پیش بینی و ytm1 و ytm2 به ترتیب مقادیر پیش بینی شده مدل اول و دوم بوده اند. t نیز دوره مورد پیش بینی را نشان می دهد. آماره دایبولد-ماریانو بصورت ذیل محاسبه می شود و برای نمونه های بزرگ دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک بوده است:

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع ارزشیابی عملکرد، همبستگی پیرسون

که در آن میانگین اختلاف خطاها در دوره مورد پیش بینی و نیز بیانگر واریانس سری بوده است. در این آماره فرضیه صفر بیانگر عدم وجود تفاوت قابل ملاحظه در خصوص مقادیر پیش بینی شده دو مدل مورد مقایسه و فرضیه یک بیانگر وجود تفاوت قابل ملاحظه در خصوص مقادیر پیش بینی شده دو مدل مورد مقایسه بوده است. ( معارفیان، 1389، ص119)
فصل چهارم: نتایج

4-1. مقدمه
در این بخش ابتدا به بررسی خواص سریها با توجه به آزمون های بیان شده در فصل سوم پرداخته می شود سپس با توجه به نتایج حاصل به محاسبه مدلهای مذکور پرداخته و با توجه به توصیفی که در مورد چگونگی انجام فرضیات تحقیق در فصل سوم بیان گردید به آزمون فرضیات اقدام می گردد.
4-2. روش شناسی و کلیات سری داده ها
داده های مورد استفاده جهت بررسی خواص سری و نیز آزمون فرضیات تحقیق شامل سری زمانی شاخص کل قیمت (TEPIX) بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376 الی 1391 (3545 مشاهده و 3544 داده بازده روزانه) بوده است. داده ها به دو دوره تقسیم می شوند. داده های مربوط به دوره تخمین از 01/06/1376 الی 28/12/1390 ( 3526 بازده ) و داده های مربوط به دوره پیش بینی از 05/01/1391 الی 30/01/1391 (18 مشاهده ) می باشد. هدف از تخمین داخل نمونه ای، تخمین و برآورد مدل های داخل نمونه ای می باشد و برای پیش بینی از تقسیم بندی خارج از نمونه ای استفاده شده است.
در این فصل قصد داریم فرضیه های تحقیق را آزمون کنیم. فرضیه های این رساله به صورت زیر تعریف شده است که در ادامه به آزمون و بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیشبینی مدل گارچ وجود دارد.
با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود.