دانلود پایان نامه
1 – تعیین رابطه بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2 – تعیین رابطه بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3 – تعیین رابطه بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- فرضیه های پژوهش
به منظور بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سه فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار می گیرد.
1- بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود،رابطه معناداری وجود دارد.
1-6- متغیرهای پژوهش
1-6-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل به کار برده شده در این بررسی، رقابت در بازار محصول است که به وسیله شاخص Q توبین اندازه گیری می شود. همچنین، به منظور بررسی بیشتر از دو شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه نیز استفاده می شود.
1-6-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته در پژوهش حاضر مدیریت سود است. به اعتقاد اسچیپر( 1989) مدیریت سود مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است.
1-6-3- متغیرهای کنترلی
اهرم مالی (LEVRAGE): نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها.
اندازه شرکت (SIZE): عبارت است از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت.
1-7- روش پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده میشود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379).
دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده می شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای صحرا و تدبیر پرداز نسخه 2 گردآوری می شود.
1-8- جامعه آماری و محدوده زمانی
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1384 است. شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخاب میشوند:
1- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2- طی سالهای 1384الی 1391 تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.
3- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
4- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، به گونه ای مجزا از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.