دانلود پایان نامه

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، 1374):
ضریب جامعه صفر است.
ضریب جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده می شود. اگر در سطح اطمینان 95% (خطای 5%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض تایید شده و در غیر این صورت رد می شود. در این آزمون عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است.

3-9-4- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی
به علت غیر ایستا بودن بیشتر متغیرهای اقتصادی، برآورد الگوهای اقتصادسنجی در سری های زمانی به کمک این متغیرها باعث بروز رگرسیون کاذب می شود. بنابراین، به کارگیری متغیرهای اقتصادی در الگوهای اقتصادسنجی به انجام آزمون پایایی منوط شد. اما بحث پایایی و هم جمعی متغیرها و آزمونهای مربوط، در حالتی که از داده های ترکیبی مقطعی-سری زمانی استفاده می شود، با حالتی که داده ها به صورت سری زمانی است، تفاوت عمده ای دارد. پارامترهای (گشتاورهای) مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشد، که برای تعیین ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد استفاده می شود (عباسی نژاد، 1380 و هریس، 1995). آزمون های ریشه واحد داده های ترکیبی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: آزمون های لوین، لین و چو (2002)، ایم، پسران و شین (1997)، دیکی فولر تعمیم یافته (1981)، فیلیپس-پرون (1998) و هاردی (2003). چنان چه آزمون های ریشه واحد، ناایستا بودن متغیرها را نشان دهد، باید از آزمون های هم جمعی داده های ترکیبی پدرونی و کائو استفاده کرد که این مورد در هیچ یک از متغیرهای این پژوهش مشاهده نشده است.
در این پژوهش، به منظور انجام آزمون های آماری مطرح شده از نرم افزارهایSPSS ویرایش 18، EViews ویرایش 7 و Stata ویرایش 9.1 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
3-10- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی از علم و پژوهش ارائه شد. در ادامه به تشریح روش پژوهش و گردآوری داده ها، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته شد. سرانجام، در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها به بیان تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره، آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون، آزمون معنادار بودن ضرایب، نبود خود همبستگی، داده های ترکیبی پویا و مدل گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته شد. روش استفاده از دادها و آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی نیز در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها بیان شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در فصل قبل، ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه شد. در ادامه روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و روش جمع آوری داده ها تشریح گردید. در این فصل نیز به تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج حاصل از آزمون های آماری پرداخته خواهد شد.
4-2- مدل شاخص مدیریت سود
در پژوهش حاضر، مطابق با پژوهش دیتا و همکاران (2013)، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی از مدیریت سود استفاده شده است. جدول شماره 4-1، آمار توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل شاخص مدیریت سود و جدول شماره 4-2، نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای این مدل را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل شاخص مدیریت سود 1016 مشاهده سال – شرکت از 127 شرکت طی سال های 1384 الی 1391 بوده و کلیه متغیرهای این مدل با استفاده از مجموع دارایی های دوره گذشته هم مقیاس شده است.
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود
متغیرهای پژوهش
میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
کل اقلام تعهدی