دانلود پایان نامه
5-4-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………………95
5-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………..16
جدول 2-2- تعاریف مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………19
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………..76
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………77
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………78
جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………………………………..78
جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………………………79
جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………..80
جدول 4-7: آمار توصیفی متغیرهای مدل های اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل های اصلی پژوهش……………………………………………………..81
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضیه اول……………………………………………………………………………………….82
جدول 4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………………………83
جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………..84
جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..85
جدول 4-13: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………85
جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………..86

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری