دانلود پایان نامه
در ادامه، برای برآورد مدل شاخص مدیریت سود، ابتدا، متغیر وابسته یعنی کل اقلام تعهدی به همراه متغیرهای مستقل معکوس دارایی های دوره گذشته، تغییرات درآمدها پس از کسر تغییرات حساب های دریافتنی، خالص دارایی های ثابت مشهود و بازده دارایی های دوره گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل، ابتدا به منظور گزینش یکی از روش های داده های تابلوئی و داده های تلفیقی (ادغام شده)، از آزمون قابلیت ادغام (آماره F لیمر) استفاده شده است. در صورتی که بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلوئی و در غیر این صورت، از روش داده های تلفیقی (ادغام شده) استفاده می شود. زیرا داده ها فقط روی هم انباشت شده اند و تفاوتی بین آن ها لحاظ نشده است. در آزمون قابلیت ادغام، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (داده های تلفیقی) و فرضیه مقابل، نشان دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها (داده های تابلوئی) است. جدول شماره 4-3 نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام برای مدل شاخص مدیریت سود را نشان می دهد.
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود
آماره آزمون
درجه آزادی
معناداری
684/2
(885 ,126)
000/0
چنانچه جدول شماره 4-3 نشان می دهد، مقدار معناداری آماره F کوچک تر از 05/0 است که برتری استفاده از روش داده های تابلوئی در برابر روش داده های ادغام شده را نشان می دهد. از آنجا که فرضیه صفر آزمون قابلیت ادغام پذیرفته نشده است (روش داده های تابلوئی مرجح شناخته شده است)، این پرسش مطرح می شود که مدل مورد بررسی، در قالب کدام یک از روش های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی قابل برآورد است؟ بنابراین، برای انتخاب یکی از روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در این آزمون، فرضیه صفر عبارت است از استقلال (نبود ارتباط بین) جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی (روش اثرات تصادفی)، در حالی که، فرضیه مقابل حاکی از وجود همبستگی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی است. در صورت پذیرفته شدن فرضیه صفر، از روش اثرات تصادفی و در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده می شود. جدول شماره 4-4 نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای مدل شاخص مدیریت سود را نشان می دهد.
جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل شاخص مدیریت سود
آماره کای مربع
درجه آزادی
معناداری
543/50
4
000/0
همان طور که جدول شماره 4-4 نشان می دهد، مقدار معناداری آماره کای مربع کوچک تر از 05/0 است که نشان دهنده مرجح بودن استفاده از روش داده های تابلوئی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است. بنابراین، برای برآورد مدل شاخص مدیریت سود از روش داده های تابلوئی اثرات ثابت استفاده شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون، در جدول های شماره 4-5 و 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل شاخص مدیریت سود
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
معناداری آماره F
آماره
دوربین- واتسون
817/0