دانلود پایان نامه
اعتبار و روایی مقصوداز روایی پاسخگویی به این سوال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند.تا سال 1988 بیش از 70 مطالعه درباره روایی پرسشنامه GHQ در نقاط مختلف دنیا به انجام رسیده بود . به منظور برآورد اعتبار پرسشنامه این پژوهش ها فراتحلیلی شده و نتایج نشان دادند ،متوسط حساسیت پرسشنامه GHQ28برابر با 84/0 (بین 77/0 تا 98/0و متوسط ویژگی های آن برابر 82/0 بین 78/0 تا 85/0 است . (ویلیام و گلبرگ 1987)یعقوبی نیز در سال 1374 حساسیت این آزمون را 86 /0 و ویژگی های آن 82/0گزارش کرده است . پژوهش بهمنی و عسگری در سال 1385ساختار چهارعاملی آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تایید نموده است. ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی با روش بازآزمایی با فاصله 7تا10روز روی گروهی 80 نفره به میزان 91/0 براورد شده است که درسطح خطای یک هزارم معنا داراست(پالاهنگ 1374).یعقوبی 1374ضریب اعتبار کلی این آزمون را 88/0 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها را بین50تا 81/0 گزارش کرده است میزان اعتبار این پرسشنامه به شیوه همسانی درونی آلفای کرونباخ برای مقیاس علایم جسمی 85/0،اضطراب و بی خوابی 78/0 ،اختلال در عملکرد اجتماعی 79/0 و افسردگی وخیم 91/0 و کل پرسشنامه 85/0به دست آمده است برای تعیین روایی از روشهای مختلفی استفاده شده است،چان(1985)و کی یس(1984) ثبات درونی آزمون را با روش آلفای کرونباخ 93%و وگلدبرگ و هیلر (1979)93% و رابینسون و پرایس (1982) اعتبار آزمون را با استفاده از روش باز آزمایی به فاصله هشت ماه 90%ذکر نموده اند. اعتبار آزمون برای کل آن 91% و برای خرده آزمون ها 78%تا 82% گزارش شده است .ضریب اعتبار با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ با 88%به دست آمده است.همچنین اعتبار آزمون 67%الی 76% و اعتبار دونیمه کردن 83% و پایایی و باز آزمایی 85% گزارش شده است رجبی (1384).روایی سازه در پژوهش بهمنی و عسگری(1385)چهار عامل به روش تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده و این چهار عامل 55/69 درصد واریانس کل آزمون را تبیین میکنند.این آزمون از طریق اجرای همزمان آزمون سلامت عمومی با عوامل بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی و معناداری 87%- نشان داد این نتیجه روایی همزمان آزمون را تایید می کند.نتیجه تحقیق بشارت (1388)نشان میدهد که آزمون از روایی تفکیکی به منظور جداسازی افراد در دوامتداد بهنجار و نابهنجار تمایزایجاد میکند برخورداراست. برای بررسی روایی ملاکی ازهمبستگی نمره های آزمون با تشخیص بر اساس مصاحبه بالینی روان پزشک استفاده شد و ضریب همبستگی 781% به دست آمد .بنابراین می توان گفت که این آزمون با قدرت بالایی توان پیش بینی و تشخیص افراد بیمار از سالم را دارد ابراهیمی (1386).
آزمون سبک هویت :
این آزمون اولین بار توسط برزونسکی (1989)برای اندازه گیری فرایند های شناختی – اجتماعی و مسایل مربوط به بحران هویت طراحی شدوشامل 40سوال بوده و چهار سبک هویتی شامل اطلاعاتی (11سوال)،هنجاری (9سوال)،سردرگم اجتنابی (10سوال)،تعهد(10سوال) را مورد ارزیابی قرار می دهند موضوع هویت از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان است (اسکندری و شکرایی ، 1383). هویت یک احساس درونی در افراد است که ناشی از نیاز روان شناختی آن ها به تعلق و وابستگی می باشد و شامل احساس نوعی همانندی با گروهی از مردم می باشد که در اثر زندگی اجتماعی حاصل می گردد( علم الهدی ،1386) اریکسون 1956 هویت را ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خودش به عنوان یک فرد بی نظیر و دارای ثبات و تصور دیگران می داند( امیری و همکاران، 1384) از نظر وی هویت پاسخ به این سوال است که من کیستم. هویت عبارت است برداشت سازمان یافته ای از خود که از ارزش ها عقاید و اهدافی تشکیل می شود و فرد خود را نسبت به آن ها متعهد می داند ( برک ، 2001 ترجمه سعید محمدی ،1381) هویت عبارت است افتراق و تمایزی که فرد بین خود و دیگران می گذارد (احمدی، 1375) هویت نقش اجتماعی فرد و ادراک وی از آن است ( کرسینی ،1999)
اعتبار و روایی: در زمینه اعتبار آزمون که با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده اند نتایج به شرح زیر است زارع و امین پور 71% برای کل آزمون،سلطانی وهمکاران برای چهار سبک اطاعاتی 86%.هنجاری 76%.سردر گم اجتنابی 80%.تعهد 90% را بدست آوردند .شکری و همکاران 70%.هنجاری 52%.سردر گم اجتنابی 64%.تعهد 71% را بدست آورده اند ،وایت و همکاران 59%.هنجاری 64%.سردر گم اجتنابی 78%.تعهد – را بدست آورده اندوبرزونسکی 70%.هنجاری 64%.سردر گم اجتنابی 76%.تعهد 71% را بدست آورده اند.برای بررسی روایی آزمون از روایی سازه و روایی همزمان استفاده شده است .زارع و امین پور (1390)با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی 6 عامل اصلی را بدست آوردند. اینشش عامل 26/37 درصد واریانس کل آزمون را تبیین کرد. نتایج پژوهش وایت وهمکاران (1998) نشان داد که آزمون از روایی سازه برخوردار است و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که آزمون دارای روایی سازه است (حجازی وهمکاران،1388).با استفاده از روش تحلیل عاملی و با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس سه عامل اصلی از آزمون سبک هویت استخراج شد (حسینی و همکاران 1389).این سه عامل 2/32 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می کنند(فارسی نژاد1383)و به منظور بررسی روایی همزمان رابطه آنبا آزمون شغلی دیلاس محاسبه شد (عبدی 1379)
پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر:
برای ارزیابی منبع کنترل و سنجش ادراکات فرد از منبع کنترل به کار می رود این آزمون تفاوت های فردی را در زمینه اسناد و تجارب ادراکی-شخصی آشکار می کند که شامل 29 ماده و هر ماده دو جزء می باشد که 23 ماده آن بصورت انتخابی-اجباری و 6 ماده بصورت خنثی هستند.و هر یک از سوالات یک نمره تعلق میگیرد.
اعتبار و روایی: اولین کوشش برای سنجش تفاوتهای فردی، در انتظار تعمیم یافته یا اعتقاد به منبع کنترل بیرونیبه عنوان یک متغیر رفتاری توسط فاریس (1991) در مطالعهای با عنوان اثرات شانس و مهارت در تحقق امور شروع شد. فاریس مقیاس لیکرت را با 13 ماده مربوط به گرایشهای بیرونی و13 ماده را در مقابل آن به عنوان کنترل درونی قرارداد. میزان فوق در مطالعات اولیه برای سنجش دو بعد کنترل تهیه شد وشواهد قابل قبولی بدست آمد بیابانگرد، (1370) کار فاریس توسط جیمز (1995) دنبال شد. وی نسخه لیکرت را با26 سؤال به اضافه سؤالات خنثی بر اساس سؤالاتی که در مطالعه فاریس بیشترین موفقیت را داشتند، قرارداد. جیمزموفق شد همبستگی ضعیف ولی معنادار بین آزمون خود و موفقیت رفتار درشرایط شانس و مهارت، پیداکند بیابانگرد(1370). فرانکلین(1996) بر روی نمرات 1000 نفر دانشآموزدبیرستانی تحلیل عاملی انجام داد و دریافت که همه سؤالات همبستگی معناداری با عامل کلی شخص دارد و این عامل شخصی را، حدود 53 درصد از کل واریانس بدست آورد. مسد (1373)ضریب پایائی آزمون منبع کنترل راتربه روش کودر ریچاردسون 76%به دست آمده است متوسط ضرایب پایائی مقیاس منبع کنترل درونی- بیرونی راتر که با روشهای تنصیف و کودرریچاردسون محاسبه شده، در بسیاری از پژوهشها بیشتر از70%بوده است(بیابانگرد1370). غضنفری (1371) مقدار ضریب پایایی آزمون منبع کنترل درونی- بیرونی را در نمونههای ایرانی70% بدست آورده است. او در این باره میگوید: ضریب پایایی مقیاس منبع کنترل درونی- بیرونی راتر در نمونههای ایرانی، نیز با روش کودر ریچاردسون محاسبه شده و متوسط این ضریب حدود70%میباشد. روایی آزمون با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه راتر مورد تأیید میباشد.
3-5-شیوه اجرا:
جهت اجرا پژوهش حاضر ابتدا معرفی نامه ای از طرف دانشگاه برای معرفی به مراکز مشاوره تغذیه در شهر کرمانشاه تهیه شد و سپس با استفاده از روش های نمونه گیری صحیح نمونه ای مورد نظر را از جامعه بدست آمد و سپس با تهیه پرسشنامههایی که در قسمت ابزار پژوهش یاد شده و ارائه آن به نمونه مورد نظر داده های مورد نظر را جمع آوری نموده و سپس با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار Spss به تجزیه و تحلیل داده های مورد نظرپرداخته و نتایج بدست آمده در قالب جداول و نمودارها ارائه شد .
3-6-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
برای بررسی فرضیه ها در پژوهش حاضر داده های بدست آمده توسط نرم افزار Spss از نظر آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و در قسمت آمار توصیفی از شاخص های مانند فراوانی ، میانگین ها و داده ها در قالب جداول و نمودارها ارائه شد. و در قسمت آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد در این راستا در بخش توصیفی از مشخصههای آماری نظیر فراوانی،درصد فراوانی ،میانگین و جداول مربوطه و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
4-1-الف)یافته های توصیفی
یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جدول 4ـ1 ارائه شده است.
جدول شماره 4-1 : شاخص های توصیفی،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پزوهش
متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد
علائم جسمانی 100 65/12 09/4
سلامت علائم اضطرابی 100 41/9 24/3 سلامت روانی
روانی کارکرداجتماعی 100 56/8 87/2
علائم افسردگی 100 84/7 36/2