دانلود پایان نامه
2-بین مؤلفه های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.
3-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.
4- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاههای هویت بیش بینی کننده اختلالات هستند .
1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی:
1-6-1-تعاریف مفهومی:
اختلالات تغذیه ای:
با اختلال شدید در رفتار خوردن مشخص میشود که حالتهای نابهنجار کنترل وزن تحت عنوان اختلالات تغذیهای معروف هستند و فردمبتلابااختلالدرنگرشورفتارآشفتهدررابطهباغذادستبهگریبانهستندوبسیاریازآنهازندگیخودرابهخطرمی اندازد (فیربورن،2006).
سلامت روانی:
در برگیرنده سلامت فرد و جامعه در سطح وسیع تر میباشد. معیار سلامت برای فرد شامل رفتار و احساس است. شخصی که سلامت ذهنی و روانی دارد میتواند ضمن احساس رضایت آینده وکسب فردیت با محیط نیز انطباق پیدا میکند. (بنیجمال،احدی،1385).
منبعکنترل:
منبعکنترلدرونیوبیرونیرااینگونهتعریفمیکنندباوراینکهوضعیتفعلیمنتابععواملقابلکنترل،تلاش،نگرش،آمادهبودن،میباشد وکنترل درونی اینکه وضعیت فعلی من تابع عواملی است که همگی ازکنترل من خارج هستندراکنترل بیرونی می نامند.(راتر،1999).
سبکهای هویت :
هویت یعنی اینکه بدانیم کیستیم ؟ بدین معنی که اهداف مشخصی داشته باشیم ، نظام ارزشی خود را بشناسیم و در تصمیم گیری هاو مواجهه بامشکلات از آنها استفاده کنیم،هویت عبارتند از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خودرا پردازش کنند ودرباره اطلاعات مربوط به خودو موضوعات هویتی بحث وگفت وگو میکنند (بروزنسکی، 2000). از نظر مارسیا حالتهای هویت عبارتند از : 1- کسب هویت 2- پراکندگی هویت 3- ضبط هویت 4- وقفه هویت ( وین ویتن،2002 ).
1-6-2-تعاریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور از سلامت روان نمره ای است که فرد در پرسشنامه سلامت عمومی 28GHQ کسب نموده است.
در این پژوهش منظور از کسب هویت نمره ای است که فرد در آزمون سبک هویت به دست آورده است .
در این پژوهش منظور از منبع کنترل نمره ای است که فرد از پرسشنامه منبع کنترل راتر کسب نمود ه است .
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل دوم پژوهش حاضر شامل تعریف متغیرها میشودکه عبارتنداز: سلامت عمومی(تعاریف و معیارها و ملاکها و تاریخچه آن در ایران و جهان و اهداف و عملکردها)و هویت (نظریه وتعاریف وبحران هویت ،عوامل تاثیرگذاربر شکل گیری هویت) منبع کنترل(تعاریف،انواع، ویژگیها ،پیامدها،عوامل تاثیرگذار)اختلالات تغذیه (انوع،میزانشیوع،درمانها و رویکردها،عوامل تاثیرگذار) را در بر میگیرد.همچنین تاریخچه پژوهش شامل تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز در ادامه ذکر شده است.
2-1-سلامت روانی :
تعریف سلامت روانی : رفتار انسان تابع تمامیت وجوداوست .یعنی هم جسم وهم روان دررفتار انسان تاثیر می گذارند بنابراین ، رفتار انسان تحت تاثیر سلامت جسم وروان اوست .سلامتی روانی صرفا به معنای نداشتن علامت های بیماری نیست بلکه فرد سالم ، علاوه بر نداشتن نشانه های بیماری روانی ، باید بتواند ارتباطات سالمی را با دیگران برقرار نماید؛واقعیت ها را بپذیردخود را با محیط سازگار کند ودر جهت شکوفا ساختن استعدادهای فطری خود بکوشد واهداف خود را بطور منطقی بخشد . سازمان بهداشت جهانی ، سلامتی را چنین تعریف کرده است : «سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی – روانی ، اجتماعی ونه فقط نبودن بیماری ومعلولیت وداشتن یک زندگی پرثمرتر اقتصادی»