دانلود پایان نامه
فرضیه 4: مولفه های سلامت روان و منبعکنترل و پایگاههای هویت توان پیشبینی کننده اختلالات تغذیه زنان است.
همانگونه که نتایج نشان میدهد مقدار رگرسیون پیشبینی اختلالات تغذیه زنان از روی مولفههای سلامت روان و منبعکنترل معنی دار می باشد (001/0>p و 61/13=F). بنابراین متغیر علائم جسمانی با ضریب بتای 28/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری اختلالات تغذیه زنان را پیشبینی کنند. همچنین، مقدار R2 نشان میدهد 27% از واریانس اختلالات تغذیه زنان توسط متغیریاد شده تبیین میشود.ونوع پایگاه هویت پیش بینی کننده اختلالات روانی نیست. ومنبع کنترل بیرونی پیش بینی کننده اختلال تغذیه است. درتبیین رابطه بین منبع کنترل درونی و سلامت روانی میتوان گفت که افراد دارای کنترل درونی احتمال بیشتری دارد که جنبه های مواظبت از سلامتی همانند مراقبت از وزن، تمرین و ورزش و انجام آزمایشهای پیشگیری کننده مانند مراجعه منظم به پزشک و… را رعایت کنند. بخش زیادی از این رفتارها ناشی از اطلاعات افراد دارای کنترل درونی درباره چنین مواردی است چون افراد دارای منبع کنترل درونی با تلاش برای جستجوی اطلاعاتی که آنها را قادر میسازد کنترل بیشتری بر محیط خود داشته باشد، مشخص میشوند. داشتن برنامه تغذیهایی صحیح احتمالاً با منبع کنترل درونی همراه خواهد بود. و از نظر بهداشت روانی، به طور کلی مشخص شده که درونیها سازگاری بهتری دارند و نسبت به بیرونیها کمتر نگران می شوند و افراد دارای منبع کنترل درونی و سلامت عمومی بیشتر و اختلالهای روانی کمتری و سلامت جسمانی بیشتری نسبت به افرادی دارند که کنترل بیرونی دارند و مبتلا به اختلال تغذیه هستند دارند عدم توانایی تنظیم هیجانات، باعث می شود که احساسات فرد برعقل و منطقش غلبه داشته باشد و فرد در موقعیتهای مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راه حلهای منطقی ممکن تصمیم گیری کند. اگر شخصی از لحاظ هیجانی، ناهشیار باشد و در تنظیم و تعدیل عواطف و هیجان های خود به نحوی اشکال داشته باشد، در کنترل میزان خوردن غذا نیز دچار مشکل شده و عواملی از جمله تحریک پذیری شدید نسبت به غذا، تمایل به فربه بودن و فرار از مشکلات، باعث پرخوری یا بیاشتهایی در او می شود.و نیز زنان با سطح بالای پراشتهایی روانی و بیاشتهایی روانی میزان اضطراب بیشتری برخوردارند. با وجود اینکه از اضافه وزن میترسند، خواهان کاهش وزن هستند از اندام و شکل بدن خود ناراضی هستند بدن خود ناراضی هستند ولی در بیشتر موارد توانایی کنترل خود را ندارند. و این خود باعث نگرانی و و دلهرهی همیشگی آنها میشود. این افراد، عزت نفس آسیب دیده ای دارند و تصوری که ازخودشان در ذهن دارند با یک تصور آرمانی و ایده آل فاصله دارد. آنها ممکن است فکر کنند که با وضعیتی که دارند، به آرزوها و خواسته هایشان نخواهند رسید. آنها ممکن است از راهبردهای نامطلوب هیجانی برای کنترل و تنظیم احساس ترس و اضطراب خود استفاده کنند(فیلدمن،2006). بر اساس آنچه تا کنون عنوان شد میتوانیم تنیجه بگیریم دارا بودن یکسری فاکتورها و عوامل مانند نحوه برداشت افراد از میزان کنترلی که بر اتفاقات پیرامون خود دارند ویا میزان سلامت روان افراد ، میتواند در رفتار تغذیه ایی آنان و ابتلا یا عدم ابتلایشان به اختلالات تغذیه ایی مؤثر واقع شود. در نتیجه میتوان با دقت در منبعکنترل و سلامت روان افراد به پیش بینی ابتلا به اختلالات تغذیه ایی دست زد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات انجام شده توسط (بناسی، سووینی و دوفور، 1988) ،(کلتیکانگاس، جاروئینن و رایکونن، 1990)،( لفکورت، 1982) ،(پتروسکی و بیرک و هیمر، 1991)، (اشمیت، نیومن و اوپرمن، 2000) در برخی مؤلفه ها همسویی نشان داد.
5-2-محدودیت های پژوهش :
پژوهش حاضرصرفا روی تعدادی از مراجعین به مراکز مشاوره تغذیه در شهرستان کرمانشاه انجام شده از این رو در تعمیم یافته ها به موارد مشابه باید با احتیاط عمل کرد.
در زمینه رابطه متغیر های پژوهش تحقیقات مشابهی انجام نشده و لذا در زمینه همسو کردن نتایج با تحقیقات دیگر محدودیت وجود داشت.
5-3-پیشنهاد ها:
5-3-1-پیشنهاد های پژوهشی :
1-پیشنهاد میشود این پژوهش از لحاظ پزشکی و زیستی نیز مورد بررسی قرار گیرد ورابطه زیست شیمیایی آن نیز مورد توجه قرار گیرد .
2-پیشنهاد میشود جهت پژوهشهای آتی این اختلال در بین زنان و مردان و در بین گروههای مختلف سنی مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد.
3-اختلالات خوردن میتواند با سایر اختلالات روانی- تنی از لحاظ مؤلفه های مورد توجه در این پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.
4-میتوان این پژوهش را در سایر استانها و به صورت پیمایش کشوری مورد توجه قرار دادو از نظر اپیدمیولوژیک، علت شناسی و درمانی این اختلال درکشور تحقیقاتی انجام شود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد در زمان وقوع جرم، پرخاشگری فیزیکی

5-3-2-پیشنهاد های کاربردی :
1-از آنجا که آمار اختلالات خوردن مخصوصا چاقی در بین سنین مختلف در حال شیوع است ،پیشنهاد می شود نهاد های ذیربط مانند صدا وسیما ،شبکه های بهداشت ،آموزش وپرورش و وزارت ورزش و جوانان تمهدات لازم برای اطلاع رسانی و تولید برنامه های آموزشی جهت فرهنگ سازی و ارتقاء دانسته های افراد جامعه در این زمینه را به عمل آورند.
2-پیشنهاد می شود متخصصین تغذیه که با جامعه مورد نظر بیشتر در تعامل هستند جهت افزایش تاثیر روشهای به کار برده شده با متخصصین روانشناس در تعامل باشند و مراجع کنندهگانی که به روش های معمول پاسخ نمیدهند. جهت بررسی بیشتر به متخصصین روانشناس ارجاع دهند.
منابع :
احدی، ،جمهری.(1385).روانشناسی رشد2(نوجوانی،جوانی،میانسالی،پیری) ،تهران: انتشارات پردیس
امین پور ح ،زارع ح .(1392).کاربرد آزمونهای روانی ،تهران: مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور
اسکندری، م.(1391) .پرورش تاثیرپذیری تصوراز خود،افسردگی،اضطراب و استرس به شیوه شناختی رفتاری در افراد مبتلا به پراشتهایی (عصبی) دانشگاه شهید بهشتی کرمان
ال اچ.(1388).نظر ارزش تقویتی،انتظار راتر 22/10/2015
باچر ،جیمز .(1379).آسیب شناسی روانی،ترجمه؛سید محمدی ی ، چاپ اول ،جلد دوم،تهران :انتشارات ارسباران
بهرامی، ا.(1393).بررسی همهگیرشناسی در رفتارهای بیمارگونه خوردن و ارتباط آن با 5 عامل شخصیت در دختران،فصلنامه پژوهشی روانشناسی مدرسه،مقاله 4 ،دوره 3،شماره 2، 67-81