دانلود پایان نامه
1-3- ضرورت تحقیق
یکی از گزارشهای مالی که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد، صورت جریان وجوه نقدی است. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان پرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است( رضوانی و حقیقت، 1384). وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، و گسترش واحد سودآوری به مصرف می رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیمگیریهای مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی است( دستگیر و خدابنده، 1382)، که مستلزم رشد واحد تجاری و در نتیجه تداوم فعالیت شرکتهاست.
مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها می باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می تواند اثر داشته باشد( مرادزادهفرد و همکاران، 1389). از جمله مهمترین مواردی که بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد، می توان به جریان نقد اشاره کرد زیرا جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساس ترین رویدادهایی است که شالودهی بسیاری از تصمیمگیریها و قضاوتهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درباره ی آن واحد می باشد.در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد بعنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده است. با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت یک تحقیق گسترده که به طور تجربی و پژوهشی رابطه بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان وجه نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود را مشخص نماید ضروری بنظر میرسد.
1-4- اهداف تحقیق
اهداف آرمانی:
1. بهبود روشهای ارزیابی سرمایهگذاران، سهامداران، فعالان بازار سرمایه، مؤسسات و بانکهای اعتباردهنده
2. کمک به بهبود تصمیمگیری استفاده کنندگان صورتهای مالی
اهداف کلی: این تحقیق در پی رسیدن به تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود می باشد و اهداف خاص این تحقیق به شرح ذیل می باشد که براساس فرضیات تحقیق آورده شده است:
1- تعیین رابطهی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد
2- تعیین رابطهی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی
3- تعیین رابطهی بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد
4- تعیین رابطهی بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد
5- تعیین رابطهی بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد
6- تعیین رابطهی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد
اهداف ویژه و کاربردی:
سهامداران و سرمایه گذاران: سهامداران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارند که برای آنها در تصمیم گیری کمک نماید از این رو در دسترس قرار دادن اطلاعات برای سهامداران باعث تصمیمگیری آگاهانه آنان خواهد شد.
اعتباردهندگان : مؤسسات اعتباری برای اعطای اعتبارات به واحدهای تجاری به معیارهای عملکرد هیأت مدیره شرکت ها توجه می نمایند. اطلاعات مذکور می تواند آنان را در ارزیابی بهتر شرکت ها جهت ارائه تسهیلات به شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کمک نماید.
تحلیل گران: تحلیل گران همواره اطلاعات را برای دست یابی و به منظور ارزیابی عملکرد مالی فعلی یا آینده شرکت استفاده می کنند اطلاعات مذکور می تواند توسط مدیران و تحلیل گران مالی در ارزیابـی طرحهای تأمیـن مالی یا گزینـه های سرمایه گذاری شان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اساتید و دانشجویان رشته حسابداری نیز می توانند در امور تحقیقاتی خود از این پژوهش استفاده نمایند.
1-5- سوالات تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر میباشد:
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد؟