دانلود پایان نامه

ضریب تعیین 640358/0
ضریب تعیین تعدیل شده 579451/0
آماره دوربین واتسون 504536/1
میانگین متغیر وابسته 50787
با توجه به این جدول :
1- مقدار ضریب متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (247985/2) است و همچنین مقدار ضریب متغیر درجه اهرم مالی (142451/1-) است و مقدار ضریب متغیرهای اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به بازار به ترتیب (22125/2) و (2475/3) و (14689/0-) می باشد و نیز عرض از مبدا این مدل (302583/3) است.
2- با توجه به علامت مثبت ضرایب متغیرهای نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها ، بنابراین بین این سه متغیر با متغیر جریان نقد آزاد رابطه ای مستقیم وجود دارد و در مورد متغیر اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار این رابطه معکوس می باشد.
3- اگر بدنبال آن باشیم که بدانیم چند درصد از تغیرات متغیر وابسته را متغیر های مستقل توضیح می دهد، ضریب تعیین اغلب به عنوان معیار خوبی برای برازش مقایسه اعتبار نتایج الگوهای رگرسیونی که متغیرهای مستقل مختلف دارند ، به کار می رود.ضریب تعیین بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیکتر باشد ، مطلوب تر خواهد بود. در این مدل ضریب تعیین 64/0 است که نشان دهنده این است 64 درصد از تغیرات متغیر وابسته (جریان نقد آزاد) را متغیر های مستقل (نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) توضیح می دهد .
4- با توجه به عدد آماره دوربین-واتسون این مدل که عددی بیش از 5/1 است پس نتیجه می گیریم که، در این مدل شاهد خود همبستگی نیستیم.
این آماره ،متداولترین آماره ای است که برای تشخیص خود همبستگی به کار می رود . آماره این آزمون در دامنه صفر تا چهار قرار میگیرد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، فرض H0 (عدم همبستگی خطاها) پذیرفته شده و میتوان از رگرسیون استفاده نمود(مومنی و فعال قیومی، 1386).
5- میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته (جریان نقد آزاد)به دست آمده در این مدل ،همان اعداد بدست آمده در جدول 4-1 آمار توصیفی می باشد.
توضیحات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره F احتمال
میزان تغییرات تبیین شده توسط مدل 16.461 4 4.115 34.553 000/0
میزان تغییرات تبیین شده توسط سایر عوامل 6.193 48 119.
جمع 22.654 52
جدول 4-8 آنالیز واریانس (َANOVA)
آماره F و سطح معناداری در جدول آنالیز واریانس برای مدل به ترتیب برابر با 34.553 و 000/0 که نشان میدهد مدل رگرسیون در سطح اطمینان 95% معنادار است. می توان اظهار داشت معناداری مدل به واسطه وجود ضرایب معنادار متغیرهای مستقل و کنترلی تایید گردیده است
4-5-1- بررسی و تحلیل فرضیه فرعی اول
در بررسی رابطه بین این دو متغیر همچنین ، از تحلیل مدل رگرسیون با استفاده از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (چرخه عمر) بهره گرفته شده است.
تحلیل مدل:
1- با توجه به جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (247985/2) است .
2-با توجه به علامت مثبت ضریب نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، بنابراین بین این دو متغیر رابطه ای مستقیم وجود دارد.