دانلود پایان نامه
میانگین متغیر وابسته 46785/0
با توجه به این جدول :
1- مقدار ضریب متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (33148/3-) است و همچنین مقدار ضریب متغیر درجه اهرم مالی (128516/2-) است و مقدار ضریب متغیرهای اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به بازار به ترتیب (25267/2) و (26728/4) و (1242/2-) می باشد و نیز عرض از مبدا این مدل (110256/2) است.
2- با توجه به علامت مثبت ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها ، بنابراین بین این دومتغیر با متغیر نسبت سود تقسیمی رابطه ای مستقیم وجود دارد و در مورد متغیرهای نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار این رابطه معکوس می باشد..
3- اگر بدنبال آن باشیم که بدانیم چند درصد از تغیرات متغیر وابسته را متغیر های مستقل توضیح می دهد، ضریب تعیین اغلب به عنوان معیار خوبی برای برازش مقایسه اعتبار نتایج الگوهای رگرسیونی که متغیرهای مستقل مختلف دارند ، به کار می رود.ضریب تعیین بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیکتر باشد ، مطلوب تر خواهد بود. در این مدل ضریب تعیین 72/0 است که نشان دهنده این است 72 درصد از تغیرات متغیر وابسته (نسبت سود تقسیمی) را متغیر های مستقل (نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) توضیح می دهد .
4-با توجه به عدد آماره دوربین-واتسون این مدل که عددی بیش از 5/1 است پس نتیجه می گیریم که، در این مدل شاهد خود همبستگی نیستیم.
این آماره ،متداولترین آماره ای است که برای تشخیص خود همبستگی به کار می رود . آماره این آزمون در دامنه صفر تا چهار قرار میگیرد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، فرض H0 (عدم همبستگی خطاها) پذیرفته شده و میتوان از رگرسیون استفاده نمود(مومنی و فعال قیومی، 1386).
5-میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته (نسبت سود تقسیمی)به دست آمده در این مدل ،همان اعداد بدست آمده در جدول 4-1 آمار توصیفی می باشد.
جدول 4-10 آنالیز واریانس ((ANOVA
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F آماره سطح معناداری
میزان تغییرات تبیین شده توسط مدل 15836 4 3959 30193 .000
میزان تغییرات تبیین شده توسط سایر عوامل 6818 48 .131
جمع 22654 52
آماره F و سطح معناداری در جدول آنالیز واریانس برای مدل به ترتیب برابر با 30.193 و 000/0 که نشان میدهد مدل رگرسیون در سطح اطمینان 95% معنادار است. معناداری مدل به واسطه وجود ضرایب معنادار متغیرهای کنترلی تایید گردیده است .
4-5-3- بررسی و تحلیل فرضیه های سوم ، چهارم و پنجم و ششم
4-5-3-1- فرضیه سوم: بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در بررسی رابطه بین این دو متغیر همچنین ، از تحلیل مدل رگرسیون با استفاده از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (اندازه شرکت) بهره گرفته شده است.
تحلیل مدل:
1- با توجه به جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر اندازه شرکت (22125/2) است .
2-با توجه به علامت مثبت ضریب اندازه شرکت ،بنابراین بین این دو متغیر رابطه ای مستقیم وجود دارد.
برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه ابتدا دو فرض H0 و H1 به شرح زیر تنظیم می کنیم:
رابطه معناداری بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد وجود ندارد. H0 : β1 =0