دانلود پایان نامه
تحلیل مدل:
1- با توجه به جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (14689/0) است.
2-با توجه به علامت مثبت ضریب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بنابراین بین این دو متغیر رابطه ای مستقیم وجود دارد.
برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه ایتدا دو فرض H0 و H1 به شرح زیر تنظیم می کنیم:
رابطه معناداری بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد وجود ندارد H0 : β2 = 0
رابطه معناداری بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد وجود دارد H1 : β2 ≠ 0
با توجه به تخمین مدل جدول 4-7، اولا: قدر مطلق t محاسبه شده برای متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (5963/4) از t جدول در سطح معناداری5 درصد(96/1) بزرگتر است و ثانیا: مقدار عددی احتمال (prob) آن (0068/0)است که این عدد از 5 درصد کوچکتر است ، پس در سطح اطمینان 95درصد ، فرض H0 رد می شود.
برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه آزمونهای زیر انجام می گیرد.
1-آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی:
در این آزمون ، فرضیه ها ی آماری بدین شکل است :
H0 : βj = 0 (j=1,2,3,…,k)
H1 : βj ≠ 0 (j=1,2,3,…,k)
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه فرضیه صفر تایید شود به معنی آن است که(هیچیک و یا چند) متغیر مستقل ارتباط معناداری با متغیر وابسته ندارند.یعنی معادله رگرسیونی معنادار نیست.در مقابل فرضیه H1 نشانگر این است که معادله رگرسیونی معنادار است . ما می توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره F صورت می گیرد. با توجه به مقدار احتمال به دست آمده برای کل مدل با آماره F ، در سطح معنی داری 5 درصد فرضیهH0 که همان بیمعنی بودن کل مدل(صفر بودن تمام ضرایب) است، رد میشود و میتوان نتیجه گرفت که کل مدل نیز معنیدار میباشد.
2- آزمون معناداری ضرایب:
در این آزمون ، فرضیه ها ی آماری بدین شکل است :

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق مشارکت در تصمیم گیری، ارزشیابی عملکرد

ضریب متغیر مستقل صفر است (رابطه خطی وجود ندارد). H0 : βj = 0
ضریب متغیر مستقل مخالف صفر است H1 : βj ≠ 0
در یک معادله رگرسیون چندگانه، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ برای این آزمون از آماره t استفاده می شود.درصورتی که قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ،فرضیه H0رد می شود و گفته می شود ضریب مورد نظر معنی دار است و در غیر این صورت نمی توان فرضیه H0 را رد کرد. با توجه به آماره t به دست آمده برای ضرایب متغیرها، در سطح معناداری5 درصد فرض H0 که همان بیمعنی بودن ضریب(صفر بودن ضریب) متغیر های نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است، رد میشود.
راه دیگر برای تشخیص معنادار بودن ضرایب توجه به prob است .اگر این عدد از 5 درصد کوچکتر بود ، ضریب مورد نظر معنی دار است (با 95 درصد اطمینان).با توجه به جدول 4-7 و مشاهده prob ضرایب ، فرض H0 که همان بیمعنی بودن ضریب(صفر بودن ضریب) متغیر های چرخه عمر شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است، رد میشود.
4-6- جمع بندی فصل چهارم
در این فصل در ابتدا مقدمه بیان شد. سپس آمار توصیفی ارائه شد.در ادامه آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون شامل آزمون وایت (ثبات واریانس) ،آزمون نرمال بودن باقیمانده ها و آزمون لاگرانژ (عدم خود همبستگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روشهای تخمین مناسب مدل شامل آزمون F لیمر و آزمون هاسمن انجام شد. در ادامه به بررسی و تحلیل مدل تحقیق پرداخته شد. که نسبت به این اطلاعات بدست آمده در فصل پنجم نتیجه گیری صورت می گیرد .