دانلود پایان نامه

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
در فرایند هر تحقیق ، نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد ، چرا که نتیجه گیریهای تحقیق می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد.
هدف این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. لذا برای انجام این کار بر اساس الگوی نظری طراحی شده در ادبیات تحقیق فرضیه های پژوهش تنظیم و سپس فرضیه های مورد نظر بر اساس داده های واقعی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
در این فصل پس از بیان خلاصه ای از پژوهش، یافته های آن تشریح و تفسیر می شود و در ادامه نیز پیشنهادات کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی و همچنین موانع و محدودیت های تحقیق ارائه شده است.
5-2- خلاصه تحقیق
یکی از گزارشهای مالی که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان نقد ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان پرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است( رضوانی و حقیقت، 1384). وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، و گسترش واحد سودآوری به مصرف می رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیمگیریهای مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی است( دستگیر و خدابنده، 1382)، که مستلزم رشد واحد تجاری و در نتیجه تداوم فعالیت شرکتهاست.
مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها می باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می تواند اثر داشته باشد(مرادزادهفرد و همکاران، 1389). از جمله مهمترین مواردی که بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد، می توان به جریان نقد اشاره کرد زیرا جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساس ترین رویدادهایی است که شالودهی بسیاری از تصمیمگیریها و قضاوتهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درباره ی آن واحد می باشد.در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد بعنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده است.
با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت یک تحقیق گسترده که به طور تجربی و پژوهشی رابطه بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان وجه نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود را مشخص نماید ضروری بنظر میرسد.
در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار دهد.
فرضیه اصلی: بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 4: بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 5: بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 6: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
جامعه آماری در این تحقیق با توجه به قلمرو این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد که در طی سال های 1386 تا 1390 در بورس فعال بوده و سهام آن معامله شده است.
از بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار با توجه به شرایط زیر تعداد 57 شرکت انتخاب گردید :
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
2- در طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.