دانلود پایان نامه

3- در طی دوره زمانی پژوهش بطور فعال در بورس حضور داشته باشد.
4- اطلاعات مورد نظر برای استخراج دادهها در دسترس باشد.
5- شرکت سرمایه گذاری و یا واسطهگری مالی نباشد.
در فصل دوم تحقیق پیشینه و ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در این باره مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. در این فصل مفاهیم سیاست تقسیم سود، جریان نقد آزاد و چرخه عمر شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است و سپس مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و نتایج آن ها ارائه شده است.
در فصل سوم با توجه به فرضیات تحقیق متغیر های مورد مطالعه و نحوه محاسبه آن ها به طور مشروح مورد بحث قرار گرفت. آن گاه الگوهای پیشنهادی برای آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردید.
در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار Eviews7 ابتدا اطلاعات مختصری از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه شد. سپس برای بررسی روابط بین متغیرها آزمون فرضیات با توجه به الگوهای پیشنهادی استفاده شد.
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
جهت بررسی رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار از مدل رگرسیون خطی استفاده گردید که نتایج آن ها به شرح زیر می باشد:
فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول:
فرضیه اصلی: بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در این فرضیه با استفاده از مدل رگرسیون مطرح شده در فصل سوم روابط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد شرکت ها بررسی گردید و با استفاده از متغیر های کنترلی (اندازه شرکت و …) نتایجی که به دست آمد این است که بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد رابطه مستقیم وجود دارد. بدین صورت که هر چه شرکت ها در نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتری باشند (در حال رشد و بلوغ) جریان نقد آزاد بیشتری دارند و بالعکس، وقتی این نسبت پایین باشد، جریان نقدآزاد شرکت ها کمتر می شود. شاید مهمترین علت کاهش جریان نقد آزاد در دوره افول کاهش سود عملیاتی شرکت ها می باشد که به تبع آن جریانهای نقدی وابسته به آن کاهش می یابد.
نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق است و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.
فرضیه فرعی دوم:
بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی رابطه وجود دارد.
در این فرضیه با استفاده از مدل رگرسیون که در فصل سوم عنوان گردیده شد، روابط بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (چرخه عمر) و نسبت سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی رابطه مستقیمی وجود دارد.
شرکت ها در چرخه عمر خود سیاست تقسیم سود متفاوتی دارند. شرکت ها در مرحله رشد، عمدتا تمایل به پرداخت سود تقسیمی پایینی دارند و در مرحله بلوغ سود تقسیمی بالایی دارند ولی شرکت ها اکثرا در مرحله افول دارای زیان هستند که این قضیه منجر به عدم تقسیم سود می گردد.
نتایج آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات ترانگ و هینی (2007)، وانگ و همکاران (2009)، آتیل و کاپور (2008) مطابق است و با نتایج تحقیقات آهارونی و همکاران (2006)، فاما و فرنج (2001) مغایر می باشد.
فرضیه فرعی سوم:
بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در این فرضیه با استفاده از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد است.
طبق تعاریف انجام شده در این تحقیق اندازه شرکت معادل لگاریتم داراییهای شرکت می باشد، بنابراین هر چه لگاریتم داراییها بالاتر باشد نشان دهنده بزرگتر بودن شرکت نسبت به بقیه شرکت ها می باشد، با توجه به نتیجه حاصله می توان گفت که در بورس اوراق بهادار تهران هرچه شرکت بزرگتر باشد جریان نقد آزاد بیشتری خواهد داشت و هرچه شرکت کوچک تر باشد جریان نقد آزاد کمتری خواهد داشت. البته در تعمیم این نتیجه به تمامی شرکت ها می بایستی مقداری محافظه کاری را نیز لحاظ نمود.