دانلود پایان نامه
نتایج به دست آمده حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات دهدار (1386) و چیونگ و همکاران(2005) و تاناتایی (2011)یکسان می باشد و با تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، لی ژانگ (2009) و جنکینز و همکاران (2004) مغایر می باشد.
فرضیه فرعی چهارم:
بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در این فرضیه با استفاده از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین اهرم مالی شرکت و جریان نقد آزاد می باشد. بدین صورت که هرچه شرکت در تامین مالی خود از منابع خارجی استفاده کند مثل (وام و….) جریان نقد آزاد کمتری خواهد داشت، بدین منظور شرکت هایی که در ساختار بدهی های خود، بدهی های بلند مدت بیشتری دارند، به دلیل بالا بودن هزینه مالی این گونه شرکت ها، جریان نقد آزاد کمتری خواهند داشت.
نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق است و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.
فرضیه فرعی پنجم:
بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه مستقیم بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد می باشد.
بر اساس تو ضیحات فوق هرچه نرخ بازده داراییهای یک شرکت بالاتر باشد در نتیجه جریان نقد آزاد آن شرکت ها نیز بیشتر خواهد بود. با توجه به این که در این تحقیق سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک مبنای محاسبه جریان نقد آزاد بوده است، لذا نتایج فوق بدست آمده است.
نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق است و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.
فرضیه فرعی ششم:
بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در این فرضیه هم با استفاده از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر فوق می باشد.
طبق نتایج به دست آمده شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کوچکتری دارند، از جریان نقد آزاد بالاتری برخوردار می باشند و بالعکس. هرچه این نسبت بالاتر و بزرگتر می شود در نتیجه جریان نقد آزاد کمتر می شود.
نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق است و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.
جدول 5-1 خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات
فرضیه ها شرح فرضیه نتیجه
فرضیه اصلی بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد. پذیرش فرضیه
فرضیه فرعی اول بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد. پذیرش فرضیه
فرضیه فرعی دوم بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی رابطه وجود دارد. پذیرش فرضیه
فرضیه فرعی سوم بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد. پذیرش فرضیه
فرضیه فرعی چهارم بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد. پذیرش فرضیه